Analiza proporcjonalności dla nowych przepisów dotyczących zawodów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2018/958 — analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa określa zasady ocen proporcjonalności przeprowadzanych przez kraje UE przed wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących przepisów dotyczących zawodów.

Dyrektywa ma na celu:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zawody regulowane

Interes publiczny

Kraje UE muszą zapewnić, aby nowe lub zmieniane przepisy były uzasadnione i proporcjonalne z punktu widzenia celów interesu publicznego uznanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takich jak:

Wstępna ocena nowych środków i ich późniejsze monitorowanie

Kraje UE są zobowiązane do:

Ocena

Ocena musi:

Proporcjonalność

Przeprowadzając ocenę proporcjonalności nowych lub zmienianych przepisów, kraje UE muszą rozważyć różne kryteria oceny proporcjonalności określone przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym:

Przejrzystość

Przed wprowadzeniem nowych przepisów kraje UE muszą:

Powody uznania przepisów za proporcjonalne należy odnotowywać w bazie danych zawodów regulowanych i podawać do wiadomości publicznej.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 29 lipca 2018 r., przy czym do porządku krajowego krajów UE ma zostać włączona do dnia 30 lipca 2020 r.

KONTEKST

Dyrektywa jest częścią „pakietu środków”, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorcom i specjalistom świadczenia usług na rzecz konsumentów w UE. Pakiet, opublikowany 10 stycznia 2017 r., zawiera dwa dodatkowe wnioski ustawodawcze:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 25–34)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142)

Kolejne zmiany dyrektywy 2005/36/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018