EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisega seotud proportsionaalsuse kontroll

Uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisega seotud proportsionaalsuse kontroll

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2018/958 – uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse eeskirjad ELi riikide poolt proportsionaalsuse hindamiseks enne kutsealasid reguleerivate uute normide kehtestamist või kehtivate normide muutmist.

Selle eesmärk on:

 • vältida kutsealadele juurdepääsu või nendel tegutsemise põhjendamatuid piiranguid;
 • tagada:
  • läbipaistvus;
  • siseturu toimimine.

PÕHIPUNKTID

Reguleeritud kutsealad

 • Direktiiv kehtib uute eeskirjade kohta ELi riikides, mis piiravad juurdepääsu reguleeritud kutsealadele või nendel tegutsemist.
 • Reguleeritud kutseala tähendab, et juurdepääs kutsetegevusele või kutsetegevuste rühmale või kutsetegevusega tegelemise õigus on õigusnormidest tulenevalt antud üksnes eriomase kutsekvalifikatsiooniga inimestele. See hõlmab ka kutsenimetuste kasutamist, mis piirdub eriomase kutsekvalifikatsiooni omanikega.

Avalik huvi

ELi riigid peavad tagama, et kõik uued eeskirjad või muutmiseeskirjad on õigustatud ja proportsionaalsed Euroopa Kohtu tunnustatud avaliku huviga seotud eesmärkide suhtes, nagu:

 • avalik kord, avalik julgeolek või rahvatervis;
 • tarbijate, teenuste kasutajate ja töötajate kaitsmine;
 • tõhusa maksujärelevalve tagamine;
 • võitlus pettuste vastu, maksudest kõrvalehoidumise ja maksude vältimise ennetamine;
 • keskkonnakaitse.

Uute meetmete eelhindamine ja järelkontroll

ELi riigid peavad:

 • hindama meetme proportsionaalsust enne uute õigus- ja haldusnormide kehtestamist või kehtivate normide muutmist ja
 • jälgima kõnealuste meetmete vastavust proportsionaalsuse põhimõttele pärast nende vastuvõtmist.

Hindamine

Hindamine peab olema kooskõlas järgmiste nõuetega:

 • sellele peab olema lisatud piisavalt üksikasjalik selgitus, mis võimaldab hinnata selle vastavust proportsionaalsuse põhimõttele;
 • seda tuleb teha kvalitatiivsete ja võimaluse korral kvantitatiivsete tõendite alusel;
 • see tuleb viia läbi avatud ja objektiivsel viisil.

Proportsionaalsus

Uute eeskirjade või muutmiseeskirjade proportsionaalsuse hindamisel peavad ELi riigid kaaluma mitmeid Euroopa Kohtu kehtestatud proportsionaalsuse kriteeriume, sealhulgas järgmisi:

 • kas meede võimaldab saavutada avaliku huvi eesmärki ning kas seda eesmärki järgitakse järjekindlalt ja süsteemselt võrreldavate tegevuste puhul;
 • kas kehtivad normid, näiteks tooteohutust käsitlev seadus või tarbijakaitseseadus ei võimalda eesmärki saavutada;
 • mõju inimeste ja teenuste vaba liikumisele ELis, tarbijate valik ja pakutava teenuse kvaliteet;
 • kas vähem piiravad vahendid võimaldaksid saavutada avaliku huvi eesmärgi;
 • uute eeskirjade mõju koostoimes teiste nõuetega.

Läbipaistvus

Enne uute eeskirjade kehtestamist peavad ELi riigid:

 • tegema teabe asjaomastele isikutele kättesaadavaks ja
 • andma neile võimaluse avaldada oma seisukohti.

Proportsionaalsuse põhjused tuleb kanda reguleeritud kutsealade andmebaasi ja need tuleb avalikustada.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. juulist 2018 ja see peab ELi riikides jõustuma 30. juuliks 2020.

TAUST

Käesolev direktiiv kuulub „teenuste paketti“, mille eesmärk on hõlbustada äriühingute ja kutsetöötajate jaoks teenuste osutamist ELi tarbijatele. 10. jaanuaril 2017. aastal avaldatud pakett sisaldab kaht täiendavat seaduseelnõud:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/958, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli (ELT L 173, 9.7.2018, lk 25–34)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22–142)

Direktiivi 2005/36/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 10.10.2018

Top