Έλεγχος αναλογικότητας για τη νέα νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 — έλεγχος αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας από χώρες της ΕΕ πριν από την έγκριση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών ρυθμίσεων.

Ο κανονισμός αποσκοπεί:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Δημόσιο συμφέρον

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν πως κάθε νέος ή τροποποιημένος κανόνας είναι δικαιολογημένος και αναλογικός συγκριτικά με τους στόχους δημόσιου συμφέροντος που αναγνωρίζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι:

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων μέτρων και ο εκ των υστέρων έλεγχός τους

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει:

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει:

Αναλογικότητα

Κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας νέων ή τροποποιημένων κανόνων, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν ορισμένα κριτήρια αναλογικότητας που έχει θεσπίσει το Δικαστήριο, για παράδειγμα:

Διαφάνεια

Πριν τη θέσπιση νέων κανονιστικών ρυθμίσεων, οι χώρες της ΕΕ πρέπει:

Οι λόγοι για την εφαρμογή της αναλογικότητας πρέπει να καταγράφονται στη βάση δεδομένων για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και να δημοσιοποιούνται.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από την 29η Ιουλίου 2018 και πρέπει να καταστεί νόμος στις χώρες της ΕΕ από την 30η Ιουλίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εν λόγω οδηγία αποτελεί μέρος «δέσμης μέτρων για τις υπηρεσίες» με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στην παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές της ΕΕ. Η δέσμη μέτρων που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2017 περιλαμβάνει δύο πρόσθετες νομοθετικές προτάσεις:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 25-34)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22-142)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 10.10.2018