Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2018/958 – proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet fastställs regler för proportionalitetsbedömningar som EU-länder ska genomföra innan de antar nya yrkesregleringar eller ändrar befintliga regleringar.

Syftet med direktivet är att

VIKTIGA PUNKTER

Reglerade yrken

Allmänintresse

EU-länder ska säkerställa att eventuella nya regler eller ändringsregler är motiverade och proportionerliga med hänsyn till de mål av allmänt intresse som erkänns av Europeiska unionens domstol såsom

Bedömning av nya åtgärder på förhand och övervakning i efterhand

EU-länderna ska

Bedömning

Bedömningen ska

Proportionalitet

Vid bedömningen av proportionaliteten hos nya regler eller ändringsregler ska EU-länder ta hänsyn till ett antal proportionalitetskriterier som fastställts av domstolen, bland annat

Öppenhet och insyn

Innan ny reglering införs ska EU-länder

Grunderna till proportionaliteten måste registreras i databasen över reglerade yrken och offentliggöras.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 juli 2018 och ska träda i kraft i EU-länderna senast den 30 juli 2020.

BAKGRUND

Direktivet är en del av ”tjänstepaketet” som syftar till att göra det lättare för företag och yrkesverksamma att tillhandahålla tjänster till EU:s konsumenter. Paketet, som offentliggjordes den 10 januari 2017, innehåller ytterligare två lagförslag:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (EUT L 173, 9.7.2018, s. 25).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2005/36/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 10.10.2018