EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Регламент (ЕС) 2017/1539 на Европейската централна банка от 25 август 2017 година за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 240/212


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1539 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 август 2017 година

за определяне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1538 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки (ЕЦБ/2017/26)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграфи 1 и 3, член 6, параграф 2, член 6, параграф 5, буква г) и член 10 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2), и по-специално член 21, параграф 1, член 140 и член 141, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1538 на Европейската централна банка от 25 август 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2017/25) (3), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/13) (4) се определят изискванията за отчитането на надзорната финансова информация, която поднадзорните лица предоставят на националните компетентни органи (НКО).

(2)

С Регламент (ЕС) 2017/1538 на Европейската централна банка (ЕЦБ) се дава възможност да реши, по искане на НКО, да прилага регламента по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО на Съвета (5), и са установени в държавата членка на НКО, от 1 януари 2019 г., ако съответната национална счетоводна рамка не е съвместима с международните стандарти за финансова отчетност.

(3)

След подадените до ЕЦБ искания от НКО до 27 юли 2017 г. и оценката, извършена от ЕЦБ на националните счетоводни рамки, ЕЦБ реши да прилага Регламент (ЕС) 2017/1538 по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, установени в някои държави членки, от 1 януари 2019 г.

(4)

Поради това за тази цел следва да се приеме регламент за допълване на Регламент (ЕС) 2017/1538 съгласно процедурата по член 26, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2017/1538 се прилага по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, и са установени в Германия или Франция, от 1 януари 2019 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 август 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка от 17 март 2015 г. относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13) (ОВ L 86, 31.3.2015 г., стр. 13).

(5)  Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).


Top