EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/212


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1539

z 25. augusta 2017,

ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 3, článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 5 písm. d) a článok 10,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 1, článok 140 a článok 141 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1538] z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25) (3), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) (4) ustanovuje požiadavky na vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu, ktoré majú dohliadané subjekty predkladať príslušným vnútroštátnym orgánom.

(2)

Nariadenie (EÚ) 2017/1538 umožňuje Európskej centrálnej banke (ECB) na žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu rozhodnúť o uplatňovaní uvedeného nariadenia na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národnému účtovnému rámcu na základe smernice Rady 86/635/EHS (5) a sú zriadené v členskom štáte dotknutého príslušného vnútroštátneho orgánu, od 1. januára 2019, ak nie je príslušný národný účtovný rámec v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.

(3)

Na základe žiadostí predložených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ECB do 27. júla 2017 a na základe posúdenia národných účtovných rámcov ECB rozhodla o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2017/1538 na menej významné dohliadané subjekty usadené v niektorých členských štátoch od 1. januára 2019.

(4)

Preto by sa na tento účel v súlade s postupom podľa článku 26 ods. 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 malo prijať nariadenie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2017/1538,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2017/1538 sa uplatňuje na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom na základe smernice 86/635/EHS a sú usadené v Nemecku alebo vo Francúzsku, od 1. januára 2019.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. augusta 2017

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13).

(5)  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).


Top