EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2017/1539 af 25. august 2017 om fastsættelse af ikrafttrædelelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer (ECB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/212


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2017/1539

af 25. august 2017

om fastsættelse af ikrafttrædelelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer (ECB/2017/26)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), navnlig artikel 4, stk. 1 og 3, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 5, litra d), og artikel 10,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (2), navnlig artikel 21, stk. 1, artikel 140 og artikel 141, stk. 1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2017/1538 af 25. august 2017 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) (3), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4) fastsætter indberetningskravene for de finansielle oplysninger i tilsynsøjemed, som enheder under tilsyn skal indberette til de kompetente nationale myndigheder.

(2)

Forordning (EU) 2017/1538 gør det muligt for Den Europæiske Centralbank (ECB) at beslutte, på grundlag af en anmodning fra en kompetent national myndighed, at anvende forordningen på mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt et nationalt regnskabssystem baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF (5) og som er etableret i den nationale kompetente myndigheds medlemsstat fra den 1. januar 2019, hvis det nationale regnskabssystem ikke er foreneligt med International Financial Reporting Standards.

(3)

Efter de anmodninger, som er indgivet af nationale kompetente myndigheder til ECB indtil den 27. juli 2017 og vurderingen af nationale regnskabssystemer foretaget af ECB, har ECB besluttet at anvende forordning (EU) 2017/1538 på mindre signifikante enheder under tilsyn, som er etableret i visse medlemsstater fra den 1. januar 2019.

(4)

Derfor bør en forordning, som supplerer forordning (EU) 2017/1538, vedtages i dette øjemed i overensstemmelse med proceduren i artikel 26, stk. 7 og 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) 2017/1538 finder anvendelse på mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer baseret på direktiv 86/635/EØF, og som er etableret i Tyskland eller Frankrig fra den 1. januar 2019.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. august 2017.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1.

(3)  Se side 1 i denne EUT.

(4)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) (EUT L 86 af 31.3.2015, s. 13).

(5)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).


Top