Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2017/1539, 25. august 2017, millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 240/212


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2017/1539,

25. august 2017,

millega kehtestatakse määruse (EL) 2017/1538, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), kohaldamise kuupäev järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku (EKP/2017/26)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõikeid 1 ja 3, artikli 6 lõiget 2 ja lõike 5 punkti d ning artiklit 10,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga määrust (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17), (2) eelkõige selle artikli 21 lõiget 1, artiklit 140 ja artikli 141 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga määrust (EL) 2017/1538, 25. August 2017, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2017/25), (3) eelkõige selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) (4) sätestab aruandlusnõuded järelevalvealase teabe kohta, mida järelevalve alla kuuluvad üksused peavad esitama riiklikele pädevatele asutustele.

(2)

Määrus (EL) 2017/1538 võimaldab Euroopa Keskpangal (EKP) riigi keskpanga taotlusel otsustada kohaldada seda määrust selles liikmesriigis asuvatele järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku vastavalt nõukogu direktiivile 86/635/EMÜ, (5) alates 1. jaanuarist 2019, kui riigisisene raamatupidamisraamistik ei ole kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega.

(3)

Tulenevalt riikide keskpankade poolt kuni 27. juulini 2017 EKP esitatud taotlustest ning võttes aluseks EKP poolt läbi viidud riigisiseste raamatupidamisraamistike hindamise on EKP otsustanud kohaldada määrust (EL) 2017/1538 teatavates liikmesriikides asuvatele vähem olulistele üksustele alates 1. jaanuarist 2019.

(4)

Seetõttu tuleb vastu võtta määrust (EL) 2017/1538 täiendav määrus kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõigetes 7 ja 8 sätestatud menetlusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) 2017/1538 kohaldatakse Saksamaal või Prantsusmaal asuvatele järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamisraamistikku vastavalt direktiivile 86/635/EMÜ, alates 1. jaanuarist 2019.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 25. august 2017

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(4)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2015/534, 17. märts 2015, järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13) (ELT L 86, 31.3.2015, lk 13).

(5)  Nõukogu direktiiv 86/635/EMÜ, 8. detsember 1986, pankade ja teiste finantseerimisasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).


Top