EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2017/1539, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, päivästä, jona valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta annettua asetusta (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25) aletaan soveltaa kansallisten tilinpitosäännöstöjen piiriin kuuluviin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin (EKP/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/212


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2017/1539,

annettu 25 päivänä elokuuta 2017,

päivästä, jona valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta annettua asetusta (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25) aletaan soveltaa kansallisten tilinpitosäännöstöjen piiriin kuuluviin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin (EKP/2017/26)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan d alakohdan ja 10 artiklan,

ottaa huomioon kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan, 140 artiklan ja 141 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta 25 päivänä elokuuta 2017 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2017/1538 (EKP/2017/25) (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (4) vahvistetaan sellaisten valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointivaatimukset, jotka valvottavien yhteisöjen on toimitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

(2)

Asetuksessa (EU) 2017/1538 annetaan Euroopan keskuspankille (EKP) oikeus kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä päättää soveltaa mainittua asetusta 1 päivästä tammikuuta 2019 kyseisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautuneisiin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin, joihin sovelletaan neuvoston direktiiviin 86/635/ETY (5) perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, jos kyseinen kansallinen tilinpitosäännöstö ei ole kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen.

(3)

EKP on kansallisten toimivaltaisten viranomaisten sille 27 päivään heinäkuuta 2017 mennessä esittämien pyyntöjen ja kansallisista tilinpitosäännöstöistä suorittamansa arvioinnin perusteella päättänyt soveltaa asetusta (EU) 2017/1538 tiettyihin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin 1 päivästä tammikuuta 2019.

(4)

Sen vuoksi tulisi antaa asetus, jolla täydennetään tätä varten asetusta (EU) 2017/1538 asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 7 ja 8 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetusta (EU) 2017/1538 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019 Saksaan tai Ranskaan sijoittautuneisiin vähemmän merkittäviin valvottaviin yhteisöihin, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä elokuuta 2017.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).

(5)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).


Top