EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2017/1539 av den 25 augusti 2017 om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler (ECB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/212


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2017/1539

av den 25 augusti 2017

om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler (ECB/2017/26)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.1 och 4.3, artikel 6.2 och 6.5 d och artikel 10,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (2), särskilt artiklarna 21.1, 140 och 141.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) 2017/1538 av den 25 augusti 2017 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) (3), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

I Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4) föreskrivs rapporteringskrav för den finansiella tillsynsinformation som enheter som står under tillsyn ska lämna till nationella behöriga myndigheter.

(2)

Enligt förordning (EU) 2017/1538 kan Europeiska centralbanken (ECB) på anmodan av en nationell behörig myndighet besluta att den förordningen ska tillämpas på mindre betydande enheter som står under tillsyn, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på rådets direktiv 86/635/EEG (5) och som är etablerade i den nationella behöriga myndighetens medlemsstat från och med den 1 januari 2019, om de nationella redovisningsreglerna inte är förenlig med IFRS-standarden.

(3)

Efter de förfrågningar som inkommit till ECB från de nationella behöriga myndigheterna fram till den 27 juli 2017 och ECB:s bedömning av nationella redovisningsregler har ECB beslutat att tillämpa förordning (EU) 2017/1538 på mindre betydande enheter som står under tillsyn och som är etablerade i vissa medlemsstater från och med den 1 januari 2019.

(4)

Det bör därför antas en förordning som kompletterar förordning (EU) 2017/1538, i linje med förfarandet enligt artikel 26.7 och 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2017/1538 ska tillämpas på mindre betydande enheter som står under tillsyn, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som är etablerade i Tyskland eller Frankrike från och med den 1 januari 2019.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 augusti 2017.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) (EUT L 86, 31.3.2015, s. 13).

(5)  Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EUT L 372, 31.12.1986, s. 1).


Top