EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1539 z dnia 25 sierpnia 2017 r. określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości (EBC/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/212


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1539

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości (EBC/2017/26)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 5 lit. d) oraz art. 10,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2), w szczególności w art. 21 ust. 1, art. 140 i art. 141 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) (3), w szczególności art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 (EBC/2015/13) (4) określa wymogi sprawozdawcze dotyczące nadzorczych informacji finansowych podlegających przekazywaniu właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2017/1538 umożliwia Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) decydowanie, na wniosek właściwego organu krajowego, o stosowaniu tego rozporządzenia do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy Rady 86/635/EWG (5) i mających siedzibę w państwie członkowskim takiego właściwego organu krajowego od dnia 1 stycznia 2019 r., jeżeli takie krajowe standardy rachunkowości nie są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

(3)

Po otrzymaniu wniosków złożonych przez właściwe organy krajowe do dnia 27 lipca 2017 r. oraz po przeprowadzeniu oceny krajowych standardów rachunkowości EBC zdecydował o rozpoczęciu stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów z siedzibą w niektórych państwach członkowskich od dnia 1 stycznia 2019 r.

(4)

W tym celu należy zatem przyjąć rozporządzenie uzupełniające rozporządzenie (UE) 2017/1538 zgodnie z procedurą określoną w art. 26 ust. 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 stycznia 2019 r. rozporządzenie (UE) 2017/1538 stosuje się do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości na podstawie dyrektywy 86/635/EWG i mających siedzibę w Niemczech lub we Francji.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 sierpnia 2017 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13) (Dz.U. L 86 z 31.3.2015, s. 13).

(5)  Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1).


Top