EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

2017 m. rugpjūčio 25 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 240/212


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2017/1539

2017 m. rugpjūčio 25 d.

kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 5 dalies d punktą ir 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (2), ypač į jo 21 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnį ir 141 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 25 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25) (3), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko reglamente (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) (4) nustatyti informacijos teikimo reikalavimai, taikomi priežiūros finansinei informacijai, kurią prižiūrimi subjektai privalo teikti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI);

(2)

pagal Reglamentą (ES) 2017/1538 Europos Centrinis Bankas (ECB) NKI prašymu gali nuspręsti taikyti tą reglamentą mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos Tarybos direktyva 86/635/EEB (5) pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos ir kurie įsteigti tos NKI valstybėje narėje, nuo 2019 m. sausio 1 d., jeigu nacionalinė apskaitos sistema neatitinka tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų;

(3)

remdamasis NKI iki 2017 m. liepos 27 d. ECB pateiktais prašymais ir ECB atliktu nacionalinių apskaitos sistemų įvertinimu, ECB nusprendė taikyti Reglamentą (ES) 2017/1538 mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, įsteigtiems tam tikrose valstybėse narėse, nuo 2019 m. sausio 1 d.;

(4)

todėl, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 7 ir 8 dalyse įtvirtinta procedūra, turėtų būti priimtas reglamentas, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2017/1538,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2017/1538 taikomas mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos Direktyva 86/635/EEB pagrįstos nacionalinės apskaitos sistemos ir kurie įsteigti Vokietijoje arba Prancūzijoje, nuo 2019 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. rugpjūčio 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leridinio p. 1.

(4)  2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2015/13) (OL L 86, 2015 3 31, p. 13).

(5)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).


Top