EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0599

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/599 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2830) (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2830

UL L 103, 12.4.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/599/oj

12.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/31


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/599

z dne 11. aprila 2019

o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2830)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU). Evropski svet je 22. marca 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/476 (2) o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU v dogovoru z Združenim kraljestvom. V skladu z navedenim sklepom se v primeru, da spodnji dom parlamenta najpozneje do 29. marca 2019 ne odobri Sporazuma o izstopu, obdobje iz člena 50(3) PEU podaljša do 12. aprila 2019. Ker Sporazum o izstopu ni bil odobren do 29. marca 2019, se pravo Unije od 13. aprila 2019 (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za Združeno kraljestvo in v njem ne bo več uporabljalo.

(2)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa, da se države članice, tretje države ali njihove regije glede na njihov status tveganja za bovino spongiformno encefalopatijo (BSE) razvrstijo v eno od treh kategorij: zanemarljivo tveganje za BSE, nadzorovano tveganje za BSE in nejasno tveganje za BSE.

(3)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je Komisiji predložilo vlogo za določitev svojega BSE-statusa in navedlo, da to vključuje tudi njegova kronska odvisna ozemlja. Navedeni vlogi so bile predložene ustrezne informacije za navedeno državo in njena kronska odvisna ozemlja glede meril in morebitnih dejavnikov tveganja iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001.

(4)

Škotska je trenutno razvrščena v kategorijo z zanemarljivim tveganjem za BSE, vendar je bil v navedeni regiji Združenega kraljestva 18. oktobra 2018 potrjen nov primer BSE. Škotska zato ne izpolnjuje več zahtev iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 999/2001 za kategorijo zanemarljivega tveganja. Škotsko bi bilo zato treba razvrstiti v kategorijo nadzorovanega tveganja.

(5)

Severna Irska se v zvezi s svojim BSE-statusom lahko šteje za regijo z zanemarljivim tveganjem, preostalo območje Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj pa se lahko razvrsti v kategorijo z nadzorovanim tveganjem za BSE.

(6)

Ob upoštevanju navedenih posebnih informacij in za preprečitev motenj v trgovini po datumu izstopa bi bilo treba Severno Irsko vključiti na seznam regij tretjih držav v točki A Priloge k Odločbi Komisije 2007/453/ES (3), preostalo območje Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj pa bi bilo treba vključiti v točko B navedene priloge v zvezi z razvrstitvijo držav ali regij glede na njihov BSE-status. Prilogo k navedeni odločbi bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ta sklep bi se moral uporabljati od 13. aprila 2019. Vendar se ne bi smel uporabljati, če se za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in v njem na navedeni datum še naprej uporablja pravo Unije.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2007/453/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 13. aprila 2019.

Vendar se ne uporablja, če se za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska in v njem na navedeni datum še naprej uporablja pravo Unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2019

Za Komisijo

Jyrki KATAINEN

Podpredsednik


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(2)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/476, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 22. marca 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 80 I, 22.3.2019, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2007/453/ES z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE (UL L 172, 30.6.2007, str. 84).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2007/453/ES se spremeni:

„PRILOGA

SEZNAM DRŽAV ALI REGIJ

A.   Države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE

Države članice

Belgija

Bolgarija

Češka

Danska

Nemčija

Estonija

Hrvaška

Italija

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Nizozemska

Avstrija

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Španija

Finska

Švedska

Države Evropskega združenja za prosto trgovino

Islandija

Lihtenštajn

Norveška

Švica

Tretje države

Argentina

Avstralija

Brazilija

Čile

Kolumbija

Kostarika

Indija

Izrael

Japonska

Namibija

Nova Zelandija

Panama

Paragvaj

Peru

Singapur

Združene države

Urugvaj

Regije tretjih držav

Severna Irska

B.   Države ali regije z nadzorovanim tveganjem za BSE

Države članice

Irska

Grčija

Francija

Tretje države

Kanada

Guernsey

Otok Man

Jersey

Mehika

Nikaragva

Južna Koreja

Tajvan

Združeno kraljestvo, razen regije Severna Irska

C.   Države ali regije z nejasnim tveganjem za BSE

Države ali regije, ki niso navedene v točki A ali B.

“.

Top