Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0599

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/599 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju GSE statusu groza Lēmuma 2007/453/EK pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2830) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/2830

OJ L 103, 12.4.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/599/oj

12.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/599

(2019. gada 11. aprīlis),

ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju GSE statusu groza Lēmuma 2007/453/EK pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2830)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. 2019. gada 22. martā Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, pieņēma Lēmumu (ES) 2019/476 (2), ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu. Saskaņā ar minēto lēmumu, ja Pārstāvju palāta vēlākais līdz 2019. gada 29. martam Izstāšanās līgumu neapstiprina, LES 50. panta 3.punktā paredzētais laikposms tiek pagarināts līdz 2019. gada 12. aprīlim. Tā kā Izstāšanās līgums līdz 2019. gada 29. martam nav apstiprināts, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nebūs piemērojamas no 2019. gada 13. aprīļa (“izstāšanās dienas”).

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 dalībvalstis un trešās valstis vai to reģioni atkarībā no govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) statusa ir jāklasificē kādā no trim kategorijām: nenozīmīgs GSE risks, kontrolēts GSE risks un nenoteikts GSE risks.

(3)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Komisijai ir iesniegusi pieteikumu, kurā lūdz noteikt savu GSE statusu, norādot, ka tas aptver arī tās atkarīgās teritorijas. Minētajam pieteikumam bija pievienota attiecīgā informācija par minēto valsti un tās atkarīgajām teritorijām attiecībā uz kritērijiem un iespējamajiem riska faktoriem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 II pielikumā.

(4)

Skotija patlaban ir klasificēta nenozīmīga riska kategorijā, taču 2018. gada 18. oktobrī minētajā Apvienotās Karalistes reģionā tika apstiprināts jauns GSE gadījums. Tāpēc Skotija vairs neatbilst Regulas (EK) Nr. 999/2001 II pielikuma prasībām par nenozīmīga riska kategoriju. Tāpēc Skotija būtu jāklasificē kontrolēta riska kategorijā.

(5)

Ņemot vērā tās GSE statusu, var uzskatīt, ka Ziemeļīrijā ir nenozīmīgs risks, savukārt pārējā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes daļā un tās atkarīgajās teritorijās — kontrolēts GSE risks.

(6)

Tāpēc, ņemot vērā konkrēto iepriekš minēto informāciju un lai nepieļautu nevajadzīgus tirdzniecības pārtraukumus no izstāšanās dienas, attiecībā uz valstu vai reģionu klasificēšanu pēc to GSE statusa Ziemeļīrija būtu jāiekļauj to trešo valstu reģionu sarakstā, kuras norādītas Komisijas Lēmuma 2007/453/EK (3) pielikuma A punktā, bet pārējā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes daļa un tās atkarīgās teritorijas — minētā pielikuma B punktā. Tāpēc minētā lēmuma pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šis lēmums būtu jāpiemēro no 2019. gada 13. aprīļa. Tomēr, ja minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, šo lēmumu nepiemēro.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/453/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums būtu jāpiemēro no 2019. gada 13. aprīļa.

Tomēr, ja minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, šo lēmumu nepiemēro.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Jyrki KATAINEN


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

(2)  Eiropadomes 2019. gada 22. marta Lēmums (ES) 2019/476, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 80 I, 22.3.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 29. jūnija Lēmums 2007/453/EK, ar ko nosaka dalībvalstu vai trešo valstu vai to reģionu GSE statusu pēc to GSE riska (OV L 172, 30.6.2007., 84. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2007/453/EK pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

VALSTU VAI REĢIONU SARAKSTS

A.   Valstis vai reģioni ar nenozīmīgu GSE risku

Dalībvalstis

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Vācija

Igaunija

Horvātija

Itālija

Kipra

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Ungārija

Malta

Nīderlande

Austrija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

Spānija

Somija

Zviedrija

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

Šveice

Trešās valstis

Argentīna

Austrālija

Brazīlija

Čīle

Kolumbija

Kostarika

Indija

Izraēla

Japāna

Namībija

Jaunzēlande

Panama

Paragvaja

Peru

Singapūra

Amerikas Savienotās Valstis

Urugvaja

Trešo valstu reģioni

Ziemeļīrija

B.   Valstis vai reģioni ar kontrolētu GSE risku

Dalībvalstis

Īrija

Grieķija

Francija

Trešās valstis

Kanāda

Gērnsija

Menas Sala

Džērsija

Meksika

Nikaragva

Dienvidkoreja

Taivāna

Apvienotā Karaliste, izņemot Ziemeļīrijas reģionu

C.   Valstis vai reģioni ar nenoteiktu GSE risku

Valstis vai reģioni, kas nav minēti šā pielikuma A vai B punktā.


Top