Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0599

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/599, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2830 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2830

OJ L 103, 12.4.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/599/oj

12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/599,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2830 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476, (2) millega pikendatakse kokkuleppel Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut 29. märtsil 2019 heaks ei kiidetud, lõppeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis alates 13. aprillist 2019 (väljaastumise kuupäev).

(2)

Määrusega (EÜ) nr 999/2001 on ette nähtud, et liikmesriigid, kolmandad riigid või nende piirkonnad liigitatakse vastavalt nende staatusele veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) osas ühte järgmisest kolmest kategooriast: väheolulise BSE-riskiga riigid, kontrollitud BSE-riskiga riigid ja määramata BSE-riskiga riigid.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud komisjonile taotluse oma BSE staatuse määramiseks, märkides, et see hõlmab ka Briti kroonile alluvaid alasid. Taotlusele on lisatud kõnealust riiki ja Briti kroonile alluvaid alasid käsitlev asjakohane teave määruse (EÜ) nr 999/2001 II lisas sätestatud kriteeriumide ja võimalike riskitegurite kohta.

(4)

Praegu on Šotimaa liigitatud väheolulise BSE-riskiga riigiks, kuid Ühendkuningriigi selles piirkonnas on 18. oktoobri 2018. aasta seisuga kinnitatud uus BSE juhtum. Seega ei vasta Šotimaa enam määruse (EÜ) nr 999/2001 II lisas sätestatud väheolulise riski kategooria nõuetele. Seepärast tuleks Šotimaa liigitada kontrollitud BSE-riski kategooriasse.

(5)

Põhja-Iirimaa BSE staatust arvestades võib selle ala lugeda väheolulise BSE-riskiga alaks, samas kui ülejäänud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvad alad võib lugeda kontrollitud BSE-riskiga alaks.

(6)

Võttes arvesse eespool nimetatud konkreetset teavet ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses alates väljaastumise kuupäevast, tuleks Põhja-Iirimaa lisada komisjoni otsuse 2007/453/EÜ (3) lisa punkti A kohasesse kolmandate riikide piirkondade loetelusse ning ülejäänud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja Briti kroonile alluvad alad tuleks lisada kõnealuse lisa punkti B seoses riikide või piirkondade liigitamisega vastavalt nende BSE staatusele. Seepärast tuleks kõnealuse otsuse lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019. Seda ei tuleks siiski kohaldada juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/453/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(2)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 29. juuni 2007. aasta otsus 2007/453/EÜ, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 84).


LISA

Otsuse 2007/453/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

RIIKIDE VÕI PIIRKONDADE LOETELU

A.   Väheolulise BSE-riskiga riigid ja piirkonnad

Liikmesriigid

Belgia

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Taani

Saksamaa

Eesti

Horvaatia

Itaalia

Küpros

Läti

Leedu

Luksemburg

Ungari

Malta

Madalmaad

Austria

Poola

Portugal

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Hispaania

Soome

Rootsi

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid

Island

Liechtenstein

Norra

Šveits

Kolmandad riigid

Argentina

Austraalia

Brasiilia

Tšiili

Colombia

Costa Rica

India

Iisrael

Jaapan

Namiibia

Uus-Meremaa

Panama

Paraguay

Peruu

Singapur

Ameerika Ühendriigid

Uruguay

Kolmandate riikide piirkonnad

Põhja-Iirimaa

B.   Kontrollitud BSE-riskiga riigid ja piirkonnad

Liikmesriigid

Iirimaa

Kreeka

Prantsusmaa

Kolmandad riigid

Kanada

Guernsey

Mani saar

Jersey

Mehhiko

Nicaragua

Lõuna-Korea

Taiwan

Ühendkuningriik, v.a Põhja-Iirimaa

C.   Määramata BSE-riskiga riigid ja piirkonnad

Riigid ja piirkonnad, mida ei ole nimetatud käesoleva lisa punktides A ega B.


Top