Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0599

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/599, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden BSE-asemasta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2830) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/2830

OJ L 103, 12.4.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/599/oj

12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/599,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden BSE-asemasta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2830)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistynseen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään, että jäsenvaltiot, kolmannet maat tai niiden alueet on luokiteltava niiden naudan spongiformisen enkefalopatian tilannetta tarkoittavan BSE-aseman mukaan johonkin seuraavista kolmesta luokasta: merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski.

(3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle BSE-asemansa määrittämistä koskevan hakemuksen ja ilmoittanut samalla, että hakemus kattaa myös sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen maan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden osalta asiaa koskevat tiedot asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä II säädetyistä perusteista ja mahdollisista riskitekijöistä.

(4)

Skotlanti luokitellaan tällä hetkellä merkityksettömän alhaisen riskin luokkaan, mutta kyseisellä Yhdistyneen kuningaskunnan alueella todettiin uusi BSE-tapaus 18 päivänä lokakuuta 2018. Siksi Skotlanti ei enää täytä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä II säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat merkityksettömän alhaisen riskin luokkaa. Skotlanti olisi sen vuoksi luokiteltava hallinnassa olevan riskin luokkaan.

(5)

Pohjois-Irlannin voidaan BSE-asemansa osalta katsoa kuuluvan merkityksettömän alhaisen riskin luokkaan, kun taas muun Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden voidaan katsoa kuuluvan hallinnassa olevan BSE-riskin luokkaan.

(6)

Kun otetaan huomioon edellä mainitut yksityiskohtaiset tiedot ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Pohjois-Irlanti olisi sisällytettävä päätöksen 2007/453/EY (3) liitteessä olevassa A kohdassa vahvistettuun kolmansien maiden alueiden luetteloon ja loput Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvista alueista olisi sisällytettävä kyseisessä liitteessä olevaan B kohtaan siltä osin kuin on kyse maiden ja alueiden luokittelusta niiden BSE-aseman mukaan. Kyseisen päätöksen liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019. Tätä päätöstä ei kuitenkaan tulisi soveltaa, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/453/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84).


LIITE

Korvataan päätöksen 2007/453/EY liite seuraavasti:

”LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen

Jäsenvaltiot

Belgia

Bulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

Viro

Kroatia

Italia

Kypros

Latvia

Liettua

Luxemburg

Unkari

Malta

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Slovenia

Slovakia

Espanja

Suomi

Ruotsi

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

Islanti

Liechtenstein

Norja

Sveitsi

Kolmannet maat

Argentiina

Australia

Brasilia

Chile

Kolumbia

Costa Rica

Intia

Israel

Japani

Namibia

Uusi-Seelanti

Panama

Paraguay

Peru

Singapore

Yhdysvallat

Uruguay

Kolmansien maiden alueet

Pohjois-Irlanti

B.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa

Jäsenvaltiot

Irlanti

Kreikka

Ranska

Kolmannet maat

Kanada

Guernsey

Mansaari

Jersey

Meksiko

Nicaragua

Etelä-Korea

Taiwan

Yhdistynyt kuningaskunta, lukuun ottamatta Pohjois-Irlantia

C.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on määrittelemätön

Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu A tai B kohdassa.


Top