Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0599

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/599 av den 11 april 2019 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar [delgivet med nr C(2019) 2830] (Text av betydelse för EES.)

C/2019/2830

OJ L 103, 12.4.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/599/oj

12.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/599

av den 11 april 2019

om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar

[delgivet med nr C(2019) 2830]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 5.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Den 22 mars 2019 antog Europeiska rådet beslut (EU) 2019/476 (2) om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget i samförstånd med Förenade kungariket. Om utträdesavtalet inte godkänns av det brittiska underhuset senast den 29 mars 2019 förlängs enligt det beslutet den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 12 april 2019. Eftersom utträdesavtalet inte hade godkänts den 29 mars 2019 kommer unionsrätten att upphöra att vara tillämplig på och i Förenade kungariket den 13 april 2019 (nedan kallat utträdesdagen).

(2)

Enligt förordning (EG) nr 999/2001 ska medlemsstaterna, tredjeländer eller regioner i dessa klassificeras enligt sin BSE-status i en av tre kategorier: försumbar BSE-risk, kontrollerad BSE-risk och ej fastställd BSE-risk.

(3)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har lämnat in en ansökan till kommissionen om fastställande av dess BSE-status, omfattande även dess kronbesittningar. Ansökan åtföljdes av relevant information för det landet och dess kronbesittningar om de kriterier och de potentiella riskfaktorer som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 999/2001.

(4)

Skottland klassificeras för närvarande i kategorin försumbar risk, men ett nytt fall av BSE har bekräftats i den regionen den 18 oktober 2018. Skottland uppfyller därför inte längre kraven i bilaga II till förordning (EG) nr 999/2001 för kategorin försumbar risk. Skottland bör därför klassificeras i kategorin kontrollerad risk.

(5)

Med hänsyn till BSE-status kan Nordirland anses ha en försumbar risk, medan resten av Förenade konungariket Storbritannien och dess kronbesittningar kan anses ha en kontrollerad risk.

(6)

Med beaktande av den särskilda information som nämns ovan och för att undvika onödiga störningar i handeln efter utträdesdagen bör därför Nordirland upptas i förteckningen över regioner i tredjeländer i punkt A i bilagan till kommissionens beslut 2007/453/EG (3) och resten av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar upptas i punkt B i den bilagan för klassificeringen av länder eller regioner efter BSE-status. Bilagan till det beslutet bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Det här beslutet bör tillämpas från och med den 13 april 2019. Det bör dock inte tillämpas om unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2007/453/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 13 april 2019.

Det ska dock inte tillämpas om unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jyrki KATAINEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (EUT L 172, 30.6.2007, s. 84).


BILAGA

Bilagan till beslut 2007/453/EG ska ersättas med följande:

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER ELLER REGIONER

A.   Länder eller regioner med en försumbar BSE-risk

Medlemsstater

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Kroatien

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Spanien

Finland

Sverige

Länder i Europeiska frihandelsorganisationen (Efta)

Island

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Tredjeländer

Argentina

Australien

Brasilien

Chile

Colombia

Costa Rica

Indien

Israel

Japan

Namibia

Nya Zeeland

Panama

Paraguay

Peru

Singapore

Förenta staterna

Uruguay

Regioner i tredjeländer

Nordirland

B.   Länder eller regioner med en kontrollerad BSE-risk

Medlemsstater

Irland

Grekland

Frankrike

Tredjeländer

Kanada

Guernsey

Isle of Man

Jersey

Mexiko

Nicaragua

Sydkorea

Taiwan

Förenade kungariket med undantag av regionen Nordirland

C.   Länder eller regioner med en ej fastställd BSE-risk

Länder eller regioner som inte anges i avsnitt A eller B.


Top