EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2173/2005

z dne 20. decembra 2005

o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet in Evropski parlament sta pozdravila Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o Akcijskem načrtu EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) kot prvi korak pri reševanju nujne problematike nezakonite sečnje in s tem povezanim trgovanjem.

(2)

Akcijski načrt poudarja reforme upravljanja in povečevanje zmogljivosti s podporo ukrepov, usmerjenih v razvijanje večstranskega sodelovanja in dopolnilnih ukrepov za upravljanje povpraševanja, s katerimi naj bi zmanjšali porabo nezakonito posekanega lesa, ter prispevali k širšemu cilju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v državah proizvajalkah lesa.

(3)

V akcijskem načrtu je navedeno, da je vzpostavitev sheme izdajanja dovoljenj ukrep, ki naj zagotovi, da lahko v Skupnost vstopijo le proizvodi iz lesa, zakonito izdelani v skladu z nacionalno zakonodajo države proizvajalke, kakor tudi poudarja, naj shema izdajanja dovoljenj ne ovira zakonitega trgovanja.

(4)

Izvajanje sheme izdajanja dovoljenj zahteva, da je uvoz zadevnih lesnih proizvodov na ozemlje Skupnosti predmet sistema preverjanja in kontrol, ki naj bi zagotovil zakonitost takih proizvodov.

(5)

V ta namen bo Skupnost z državami in regionalnimi organizacijami sklenila prostovoljne sporazume o partnerstvu, s katerimi se te države partnerice in regionalne organizacije pravno zavežejo, da bodo shemo izdajanja dovoljenj izvajale po časovnem razporedu, kot je določen v vsakem sporazumu o partnerstvu.

(6)

V skladu s shemo izdajanja dovoljenj, določeni lesni proizvodi, ki so v Skupnost uvoženi iz države partnerice prek katerega koli mejnega prehoda, namenjenega sprostitvi proizvodov v prost promet, morajo imeti dovoljenje, ki ga izda država partnerica, in potrjuje, da so bili omenjeni lesni proizvodi izdelani iz domačega, zakonito posekanega lesa ali iz lesa, zakonito uvoženega v državo partnerico, v skladu z nacionalnimi zakoni, kot je določeno v posameznih sporazumih o partnerstvu. Upoštevanje teh pravil morajo spremljati tretje strani.

(7)

Pristojni organi držav članic preverijo, da ima vsaka pošiljka, preden je sproščena v prost promet v Skupnosti, veljavno dovoljenje.

(8)

Vsaka država članica določi kazni, ki se uporabijo v primeru kršitve te uredbe.

(9)

Shema za izdajanje dovoljenj sprva zajema omejen razpon lesnih proizvodov. Glede na dogovor se bo ta razpon proizvodov lahko razširil na druge skupine proizvodov.

(10)

Pomembno je, da se hitro izvede revizija prilog, ki določajo države in proizvode, zajete s shemo dovoljenj. Te revizije se opravljajo ob upoštevanju napredka v izvajanju sporazumov o partnerstvu. Ko država partnerica vzpostavi vse kontrole, potrebne za izdajanje dovoljenj za vse proizvode, ki so trenutno na seznamu v Prilogi II, in o tem uradno obvesti Komisijo, ki to potrdi, se jo lahko vključi v Prilogo I. Državo partnerico se lahko iz Priloge I črta, če je eno leto pred tem najavila, da namerava sporazum o partnerstvu končati, ali s takojšnjim učinkom, če je izvajanje sporazuma o partnerstvu odloženo.

(11)

Priloga II se lahko spremeni, če se s spremembo strinjajo Komisija in vse države partnerice. Priloga III se lahko spremeni, če se s spremembo strinjajo Komisija in vse zadevne države partnerice.

(12)

Te spremembe prilog I, II in III so izvedbeni ukrepi tehnične narave za poenostavitev in pospešitev postopka, sprejetje teh ukrepov pa bi moralo biti zaupano Komisiji. Takšne spremembe zajemajo tarifne oznake, in sicer štirimestne tarifne številke ali šestmestne tarifne podštevilke iz sedanje različice Priloge I k Harmoniziranemu poimenovanju in šifrskim oznakam blaga.

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba določiti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1), pri tem pa je treba razlikovati med tistimi ukrepi, ki so predmet postopka v regulativnem odboru, in tistimi v postopku v upravljalnem odboru, pri čemer je v določenih primerih postopek v slednjem zaradi boljše učinkovitosti primernejši –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

1.   Ta uredba določa sistem pravil Skupnosti za uvoz nekaterih lesnih proizvodov za namene izvajanja sheme izdajanja dovoljenj FLEGT.

2.   Ta shema izdajanja dovoljenj se izvaja na podlagi prostovoljnih sporazumov o partnerstvu z državami proizvajalkami lesa.

3.   Ta uredba se uporablja za uvoz lesnih proizvodov, določenih v prilogah II in III, iz držav partneric, ki so naštete v Prilogi I.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„shema izdajanja dovoljenj za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov“ (v nadaljevanju „shema izdajanja dovoljenj FLEGT“) je shema izdajanja dovoljenj za lesne proizvode, namenjene za izvoz v Skupnost iz držav partneric, ter njeno izvajanje v Skupnosti, zlasti izvajanje njenih določb o mejni kontroli;

2.

„država partnerica“ je katera koli država ali regionalna organizacija, ki sodeluje v sporazumu o partnerstvu, kakor so navedene v Prilogi I;

3.

„sporazum o partnerstvu“ je sporazum med Skupnostjo in državo partnerico, na podlagi katerega se Skupnost in država partnerica zavežeta k sodelovanju v podporo akcijskemu načrtu FLEGT in pri izvajanju sheme izdajanja dovoljenj FLEGT;

4.

„regionalna organizacija“ je organizacija, ki jo sestavljajo suverene države, ki so prenesle pristojnost na to organizacijo, in ji s tem dale možnost v njihovem imenu, da sodeluje v sporazumu o partnerstvu glede zadev, ki jih ureja shema izdajanja dovoljenj FLEGT, kot so navedene v Prilogi I;

5.

„dovoljenje FLEGT“ je dokument standardnega formata, ki ga ni mogoče ponarediti in se nanaša na pošiljko ali udeležence na trgu ter pošiljko opredeljuje kot skladno z zahtevami sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, ki ga v ta namen izda in potrdi organ države partnerice za izdajanje dovoljenj. Sistemi za izdajanje, nadzor in prenos dovoljenj lahko po potrebi temeljijo na papirnih zbirkah gradiva ali na uporabi elektronskih sredstev;

6.

„udeleženec na trgu“ je zasebni ali javni udeleženec, ki se ukvarja z gozdarstvom ali predelavo lesnih proizvodov ali trgovanjem z njimi;

7.

„organ(-i) za izdajanje dovoljenj“ je (so) organ(-i), ki ga (jih) države partnerice določijo za izdajanje in potrjevanje dovoljenj FLEGT;

8.

„pristojni organ(-i)“ je (so) organ(-i), ki ga (jih) države članice določijo za preverjanje dovoljenj FLEGT;

9.

„lesni proizvodi“ so proizvodi, določeni v prilogah II in III, za katere se uporablja shema izdajanja dovoljenj FLEGT in kadar so uvoženi v Skupnost, se za njih ne more uporabljati opredelitev „blago nekomercialne narave“, kakor to določa točka 6 člena 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2);

10.

„zakonito pridobljen les“ so lesni proizvodi, ki so bili izdelani iz domačega, zakonito posekanega lesa ali lesa, zakonito uvoženega v državo partnerico, v skladu z nacionalnimi zakoni, ki jih določi država partnerica, in kot je določeno v sporazumu o partnerstvu;

11.

„uvoz“ je sprostitev v prost pretok lesnih proizvodov v smislu člena 79 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (3);

12.

„pošiljka“ je pošiljka lesnih proizvodov;

13.

„izvoz“ je fizični izstop ali odvzem lesnih proizvodov iz katerega koli dela geografskega območja države partnerice z namenom, da se jih pripelje v Skupnost;

14.

„spremljanje tretje strani“ je sistem, prek katerega organizacija, ki je neodvisna od organov oblasti države partnerice ter njenega gozdarskega in lesnega sektorja, spremlja delovanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT in o njem poroča.

POGLAVJE II

SHEMA IZDAJANJA DOVOLJENJ FLEGT

Člen 3

1.   Ta shema izdajanja dovoljenj FLEGT se uporablja samo za uvoz iz držav partneric.

2.   V vsakem sporazumu o partnerstvu je posebej določen dogovorjen časovni razpored za izvajanje prevzetih obveznosti.

Člen 4

1.   Uvoz lesnih proizvodov, izvoženih iz držav partneric, v EU je prepovedan, če pošiljke nimajo dovoljenja FLEGT.

2.   Če obstajajo sistemi, ki zagotavljajo zakonitost in zanesljivo sledenje lesnih proizvodov, izvoženih iz držav partneric, se na podlagi teh sistemov lahko izda dovoljenje FLEGT. To je mogoče pod pogojem, da so bile te sheme ocenjene in odobrene v skladu s postopkom, določenim v členu 11(2), s čimer se poda potrebno zagotovilo glede zakonitosti zadevnih lesnih proizvodov.

3.   Lesni proizvodi vrst, ki so navedeni v prilogah A, B, C k Uredbi Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (4), so oproščeni obveznosti iz odstavka 1 tega člena. Komisija v skladu s postopkom iz člena 11(3) to oprostitev preuči do 30. decembra 2010.

Člen 5

1.   Dovoljenje FLEGT vsake pošiljke je pristojnemu organu na razpolago hkrati s carinsko deklaracijo za sprostitev pošiljke v prost pretok v Skupnosti. Pristojni organi vodijo evidenco o izvirniku dovoljenja FLEGT v elektronski ali papirni obliki – skupaj z ustrezno carinsko deklaracijo.

Uvoz lesnih proizvodov z dovoljenjem FLEGT udeleženca na trgu je dovoljeno, dokler ima udeleženec na trgu veljavno dovoljenje.

2.   Pristojni organi, v primeru težav, ki ovirajo učinkovito delovanje sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, omogočijo Komisiji ali osebam ali organom, ki jih določi Komisija, dostop do ustreznih dokumentov in podatkov.

3.   Pristojni organi omogočijo osebam ali organom, ki jih določijo države partnerice in ki so odgovorni za spremljanje s strani tretjih oseb sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, dostop do ustreznih dokumentov in podatkov; pristojni organi pa niso dolžni zagotoviti nobenih informacij, ki jim jih v skladu z nacionalno zakonodajo ni dovoljeno predložiti.

4.   Pristojni organi se odločijo o potrebi po dodatnem preverjanju pošiljk na podlagi ocene tveganja.

5.   V primeru dvoma glede veljavnosti dovoljenja pristojni organi lahko organe za izdajanje dovoljenj zaprosijo za dodatno preverjanje in zahtevajo dodatne pojasnitve, kakor je določeno v sporazumu o partnerstvu z izvozno državo partnerico.

6.   Države članice lahko pobirajo pristojbine, s katerimi pokrivajo nujne stroške, nastale z uradnimi ukrepi pristojnih organov, izvršenimi za namene nadzora po tem členu.

7.   Pristojni organi lahko začasno ustavijo ali zadržijo lesne proizvode, če imajo razlog za domnevo, da dovoljenje morda ni veljavno. Stroški, ki nastanejo po koncu preverjanja, se naložijo uvozniku, razen če država članica določi drugače.

8.   Vsaka država članica določi kazni, ki se uporabijo v primeru kršitve določb te uredbe. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

9.   Komisija sprejme podrobne zahteve za uporabljanje tega člena, v skladu s postopkom iz člena 11(3).

Člen 6

1.   Če pristojni organi ugotovijo, da zahteve iz člena 4(1) niso izpolnjene, ravnajo v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o vseh informacijah, ki kažejo na neizpolnjevanje določb te uredbe v sedanjosti ali preteklosti.

Člen 7

1.   Države članice imenujejo pristojne organe za izvajanje te uredbe ter za stike s Komisijo.

2.   Komisija bo vsem pristojnim organom držav članic priskrbela imena in druge pomembne podatke o organih za izdajanje dovoljenj, ki so jih določile države partnerice, overjene primerke žigov in podpisov, ki potrjujejo, da je bilo dovoljenje zakonito izdano, in druge potrebne informacije, prejete v zvezi z dovoljenji.

Člen 8

1.   Države članice morajo vsako leto do 30. aprila predložiti letno poročilo za predhodno koledarsko leto, poročilo pa vsebuje naslednje podatke:

(a)

količine lesnih proizvodov, ki so v državo članico uvožene na podlagi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT, glede na tarifne postavke HS, določene v prilogah II in III, ter glede na posamezne države partnerice;

(b)

število prejetih dovoljenj FLEGT, glede na tarifne postavke HS, določene v prilogah II in III, ter glede na posamezne države partnerice;

(c)

število primerov in količine lesnih proizvodov, ki jih zadeva uporaba člena 6(1).

2.   Komisija določi obliko tega letnega poročila zaradi lažjega spremljanja sheme izdajanja dovoljenj FLEGT.

3.   Komisija vsako leto do 30. junija pripravi združeno letno poročilo, temelječe na informacijah, ki so jih države članice predložile v njihovih letnih poročilih za predhodno koledarsko leto, in jih da na razpolago javnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5).

POGLAVJE III

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 9

Komisija Svetu dve leti po začetku veljavnosti prvega sporazuma o partnerstvu predloži poročilo o izvajanju te uredbe, zlasti na podlagi združenih poročil, omenjenih v členu 8(3), ter pregledov sporazumov o partnerstvu. Temu poročilu bodo priloženi predlogi za izboljšanje, kjer je to primerno.

Člen 10

1.   Komisija lahko spremeni seznam držav partneric in njihovih imenovanih organov za izdajanje dovoljenj, kot so določeni v Prilogi I, v skladu s postopkom iz člena 11(3).

2.   Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 11(3) spremeni seznam lesnih proizvodov v Prilogi II, za katere se uporablja shema izdajanja dovoljenj FLEGT. Te revizije bo Komisija opravljala ob upoštevanju napredka pri izvajanju sporazumov o partnerstvu FLEGT. Takšne spremembe zajemajo tarifne oznake, in sicer štirimestne tarifne številke ali šestmestne tarifne podštevilke iz sedanje različice Priloge I k Harmoniziranemu poimenovanju in šifrskim oznakam blaga, kakor je bila spremenjena.

3.   Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 11(3) spremeni seznam lesnih proizvodov v Prilogi III, za katere se uporablja shema izdajanja dovoljenj FLEGT. Te revizije bo Komisija opravljala ob upoštevanju napredka pri izvajanju sporazumov o partnerstvu FLEGT. Takšne spremembe zajemajo tarifne oznake, in sicer štirimestne tarifne številke ali šestmestne tarifne podštevilke iz sedanje različice Priloge I k Harmoniziranemu poimenovanju in šifrskim oznakam blaga, kakor je bila spremenjena, in se bodo uporabljale samo za tiste države partnerice, ki so določene v Prilogi III.

Člen 11

1.   Komisiji pomaga Odbor za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) (v nadaljevanju „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 12

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(3)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(4)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1332/2005 (UL L 215, 19.8.2005, str. 1).

(5)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


PRILOGA I

SEZNAM DRŽAV PARTNERIC IN NJIHOVIH IMENOVANIH ORGANOV ZA IZDAJANJE DOVOLJENJ


PRILOGA II

Lesni proizvodi, za katere se uporablja shema za izdajanje dovoljenj FLEGT, ne glede na države partnerice

Postavka HS

Poimenovanje

4403

Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne, prstasto spojen ali ne, na koncih spojen ali ne, debeline do vključno 6 mm

4412

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les


PRILOGA III

Lesni proizvodi, za katere se uporablja shema za izdajanje dovoljenj FLEGT, za ustrezne države partnerice

Država partnerica

Postavka HS

Poimenovanje

 

 

 


Top