Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 347, 30. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 347

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
30. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2174/2005 z 21. decembra 2005 o vykonávaní dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

7

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2175/2005 z 21. decembra 2005 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, a ktorým sa dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2176/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení cien za stiahnutie z trhu a predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2177/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení predajných cien Spoločenstva za produkty rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2006

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2178/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení referenčných cien určitých produktov rybného hospodárstva na rybársky rok 2006

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2179/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení výšky pomoci pri prevode a paušálnej pomoci na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2006

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2180/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2006

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2181/2005 z 23. decembra 2005 o stanovení štandardných hodnôt, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej kompenzácie a jej preddavku vzhľadom na produkty rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2006

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2182/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2184/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 796/2004 a (ES) č. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

61

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2185/2005 z 27. decembra 2005, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva pre ovce, kozy, ovčie a kozie mäso pre rok 2006

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2186/2005 z 27. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

74

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Japonskom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994

75

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

78

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

80

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

83

 

*

Rozhodnutie Výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu č. 2/2005 z 25. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

91

 

*

Rozhodnutie č. 1/2005 Spoločného veterinárneho výboru zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 21. decembra 2005, ktoré sa týka zmeny a doplnenia dodatku 6 k prílohe 11 k dohode

93

 

 

Dokumenty pripojené k Všeobecnému rozpočtu Európskej únie

 

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2005

97

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2163/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa zamietajú žiadosti o dovozné povolenia na produkty z odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa ( Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005 )

99

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top