EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

11/Sv. 030

HR

Službeni list Europske unije

130


32005R2173


L 347/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.12.2005.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2173/2005

od 20. prosinca 2005.

o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Vijeće i Europski parlament pozdravili su priopćenje Komisije dostavljeno Vijeću i Europskom parlamentu o Akcijskom planu EU-a o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (FLEGT) kao prvom koraku prema rješavanju hitnog pitanja nezakonite sječe i povezane trgovine.

(2)

Akcijskim se planom naglašavaju reforme u upravljanju i izgradnji kapaciteta uz potporu aktivnosti kojima je cilj razvoj multilateralne suradnje i pratećih mjera potražnje, kako bi se smanjila potrošnja nezakonito posječenog drva te doprinos širem cilju održivog upravljanja šumama u zemljama proizvođačima drva.

(3)

U Akcijskom planu navedeno je osnivanje sustava izdavanja dozvola kao mjere kojom se osigurava da samo proizvodi dobiveni od drvne sirovine koji su zakonito proizvedeni u skladu s nacionalnom regulativom zemlje proizvođača mogu ući u Zajednicu te se naglašava da sustav izdavanja dozvola ne smije otežavati zakonitu trgovinu.

(4)

Kako bi se proveo sustav za izdavanje dozvola očekuje se da za uvoz dotičnih proizvoda od drvne sirovine u Zajednicu vrijedi sustav provjera i kontrole kojim se nastoji jamčiti zakonitost takvih proizvoda.

(5)

U tu bi svrhu Zajednica trebala sklopiti dobrovoljne sporazume o partnerstvu sa zemljama i regionalnim organizacijama koji pravno obvezuju partnerske zemlje ili regionalne organizacije na provođenje sustava izdavanja dozvola unutar roka utvrđenog u svakom sporazumu o partnerstvu.

(6)

Na temelju sustava izdavanja dozvola, određene proizvode dobivene od drvne sirovine koji se uvoze u Zajednicu iz partnerske zemlje preko bilo kojeg carinskog prijelaza namijenjenog puštanju proizvoda u slobodan promet treba pokrivati dozvola koju izdaje partnerska zemlja, a u kojoj se navodi da su proizvodi dobiveni od drvne sirovine proizvedeni od domaće drvne sirovine koja je zakonito posječena ili od drvne sirovine koja je zakonito uvezena u partnersku zemlju u skladu s nacionalnim propisima, kao što je utvrđeno u odgovarajućem sporazumu o partnerstvu. Pridržavanje tih pravila predmet je nadzora treće strane.

(7)

Nadležna tijela država članica trebala bi potvrditi da svaku pošiljku pokriva važeća dozvola prije stavljanja pošiljke koju pokriva dozvola u slobodan promet u Zajednici.

(8)

Svaka država članica trebala bi utvrditi kazne koje se primjenjuju u slučaju kršenja ove Uredbe.

(9)

Sustav izdavanja dozvola trebao bi u početku uključivati ograničen raspon proizvoda dobivenih od drvne sirovine. Prema dogovoru, raspon proizvoda može se proširiti na druge kategorije proizvoda.

(10)

Važno je bez odlaganja revidirati priloge u kojima se navode države i proizvodi uključeni u sustav izdavanja dozvola. Revizije bi trebale uzeti u obzir napredak u provođenju sporazuma o partnerstvu. Partnerska zemlja može se dodati u Prilog I. nakon što je obavijestila Komisiju, a Komisija potvrdila da je partnerska zemlja uvela sve kontrole potrebne za izdavanje dozvola za sve proizvode navedene u Prilogu II. Partnerska se zemlja može izbrisati iz Priloga I. nakon što je godinu dana unaprijed izdala obavijest o namjeri da raskine Sporazum o partnerstvu ili s trenutnim učinkom, u slučaju suspenzije Sporazuma o partnerstvu.

(11)

Prilog II. može se izmijeniti nakon što Komisija i sve partnerske zemlje pristanu na takvu izmjenu. Prilog III. može se izmijeniti nakon što Komisija i uključene partnerske zemlje pristanu na takvu izmjenu.

(12)

Izmjene priloga I., II., i III. bile bi provedbene mjere tehničke prirode te radi pojednostavljenja i bržeg postupka njihovo bi se donošenje trebalo povjeriti Komisiji. Takve izmjene trebale bi sadržavati tarifne oznake, od četveroznamenkastog tarifnog broja ili šesteroznamenkastog tarifnog podbroja trenutačne verzije Priloga I. u Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja roba.

(13)

Mjere potrebne za provođenje ove Uredbe trebale bi se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1) a pri tome među njima treba razlikovati mjere koje su predmet postupaka regulatornog odbora, od mjera koje su predmet postupaka upravljačkog odbora, pri čemu je postupak upravljačkog odbora u nekim slučajevima zbog cilja povećane učinkovitosti primjereniji,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom uspostavlja skup pravila Zajednice za uvoz određenih proizvoda dobivenih od drvne sirovine u svrhu provedbe FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

2.   Sustav izdavanja dozvola provodi se putem sporazuma o partnerstvu sa zemljama koje proizvode drvnu sirovinu.

3.   Ova se Uredba primjenjuje na uvoz proizvoda dobivenih od drvne sirovine utvrđenih u prilozima II. i III. iz partnerskih zemalja navedenih u Prilogu I.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„sustav izdavanja dozvola za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma” (dalje u tekstu FLEGT sustav za izdavanje dozvola) znači izdavanje dozvola za proizvode dobivene od drvne sirovine za izvoz u Zajednicu iz partnerskih zemalja te njegovu provedbu u Zajednici, osobito u odredbama Zajednice o pograničnim kontrolama;

2.

„partnerska zemlja” znači bilo koja država ili regionalna organizacija koja sklapa sporazum o partnerstvu, kao što je navedeno u Prilogu I.;

3.

„sporazum o partnerstvu” znači sporazum između Zajednice i partnerske zemlje na temelju kojeg se Zajednica i ta partnerska zemlja obvezuju da će zajedno djelovati i podržavati Akcijski plan FLEGT te provoditi FLEGT sustav za izdavanje dozvola;

4.

„regionalna organizacija” znači organizacija koja se sastoji od nezavisnih država koje su prenijele nadležnost na tu organizaciju, dajući joj mogućnost sklapanja sporazuma o partnerstvu u njihovo ime za pitanja kojima upravlja FLEGT sustav za izdavanje dozvola, kao što je navedeno u Prilogu I.;

5.

„dozvola FLEGT” znači dokument standardnog oblika koji se odnosi na pošiljku ili stavljanje na tržište i koji se ne može krivotvoriti niti se njime može manipulirati te se može provjeriti, a pošiljku potvrđuje u skladu sa zahtjevima FLEGT sustava za izdavanje dozvola te je pravovremeno izdaje i potvrđuje tijelo za izdavanje dozvola u partnerskoj zemlji. Sustavi za izdavanje, bilježenje i prijenos dozvola mogu prema potrebi biti u papirnatom obliku ili se temeljiti na elektroničkim sredstvima komunikacije;

6.

„sudionik na tržištu” znači privatni ili javni sudionik, uključen u šumarstvo ili preradu ili trgovinu drvnim proizvodima;

7.

„tijela za izdavanje dozvola” znači tijela koja određuje partnerska zemlja radi izdavanja i potvrđivanja dozvola FLEGT;

8.

„nadležna tijela” znači tijela koja imenuju države članice radi provjere dozvola FLEGT;

9.

„proizvodi dobiveni od drvne sirovine” znači proizvodi određeni u prilozima II. i III. na koje se primjenjuje FLEGT sustav za izdavanje dozvola i koji nakon što se uvezu u Zajednicu ne mogu biti klasificirani kao „roba nekomercijalne prirode” kao što je utvrđeno člankom 1. točkom 6., Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (2);

10.

„zakonito dobivena drvna sirovina” znači proizvodi proizvedeni od domaće drvne sirovine koja je zakonito posječena ili drvne sirovine koja je zakonito uvezena u partnersku zemlju u skladu s nacionalnim zakonima koje određuje partnerska zemlja kao što je utvrđeno sporazumom o partnerstvu;

11.

„uvoz” znači stavljanje u slobodan promet proizvoda dobivenih od drvne sirovine u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/1992 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (3);

12.

„pošiljka” znači pošiljku proizvoda dobivenih od drvne sirovine;

13.

„izvoz” znači fizičko iznošenje ili odlazak proizvoda dobivenih od drvne sirovine iz bilo kojeg zemljopisnog područja partnerske zemlje s namjerom da ih se unese u Zajednicu;

14.

„nadzor treće strane” znači sustav na temelju kojeg organizacija neovisna o vladinim tijelima partnerske zemlje i njenom šumskom i drvnom sektoru nadzire i izvještava o aktivnostima FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

POGLAVLJE II.

FLEGT SUSTAV ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Članak 3.

1.   FLEGT sustav za izdavanje dozvola primjenjuje se samo na uvoz iz partnerskih zemalja.

2.   Svakim sporazumom o partnerstvu definiran je usuglašeni raspored za provođenje obveza preuzetih sporazumom.

Članak 4.

1.   Zabranjen je uvoz u Zajednicu onih proizvoda dobivenih od drvne sirovine koji se izvoze iz partnerskih zemalja, ako pošiljka nije pokrivena dozvolom FLEGT.

2.   Postojeći sustavi koji jamče zakonitost i pouzdano praćenje proizvoda dobivenih od drvne sirovine izvezenih iz partnerskih zemalja mogu činiti temelj dozvole FLEGT pod uvjetom da se sustavi procijene i odobre u skladu s postupkom na koji upućuje članak 11. stavak 2. kako bi se osiguralo potrebno jamstvo o zakonitosti tih proizvoda dobivenih od drvne sirovine.

3.   Proizvodi dobiveni od drvne sirovine vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine u tom području (4), izuzimaju se od uvjeta predviđenih stavkom 1. ovog članka. Komisija preispituje izuzeće u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3. do 30. prosinca 2010.

Članak 5.

1.   Dozvola FLEGT koja pokriva svaku pošiljku dostupna je nadležnim tijelima u isto vrijeme kada je predočena i carinska deklaracija za tu pošiljku radi stavljanja u slobodan promet u Zajednici. Nadležna tijela vode evidenciju – u elektroničkom ili papirnatom obliku – o originalnim dozvolama FLEGT uz odgovarajuću carinsku deklaraciju.

Uvoz proizvoda dobivenih od drvne sirovine na temelju dozvole FLEGT koja je izdana sudioniku na tržištu prihvaća se sve dok je dozvola sudionika na tržištu važeća.

2.   Nadležna tijela omogućavaju Komisiji ili osobama ili tijelima koje odredi Komisija pristup relevantnim dokumentima i podacima u slučaju problema koji otežavaju učinkovito djelovanje FLEGT sustava za izdavanja dozvola.

3.   Nadležna tijela odobravaju osobama ili tijelima koja partnerske zemlje imenuju odgovornim za nadzor treće strane nad FLEGT sustavom za izdavanje dozvola, pristup relevantnim dokumentima i podacima, no nadležna tijela ne moraju dostaviti informacije koje ne smiju iznositi u skladu s nacionalnim zakonom.

4.   Nadležna tijela odlučuju o potrebi daljnje provjere pošiljaka korištenjem pristupa na temelju rizika.

5.   U slučaju sumnje u valjanost dozvole nadležna tijela mogu od tijela za izdavanje dozvola zatražiti dodatne provjere i daljnja objašnjenja, kao što je određeno sporazumom o partnerstvu s partnerskom zemljom izvoznicom.

6.   Države članice mogu naplaćivati naknade kojima pokrivaju potrebne troškove nastale zbog službenih aktivnosti nadležnih tijela potrebnih u svrhu kontrole na temelju ovog članka.

7.   Carinska tijela mogu suspendirati stavljanje u promet ili zadržati proizvode dobivene od drvne sirovine ako imaju osnove za sumnju da dozvole nisu važeće. Troškove koji nastaju po završetku provjere pokriva uvoznik, osim ako dotična država članica odluči drukčije.

8.   Svaka država članica utvrđuje kazne koje se koriste prilikom kršenja odredbi ove Uredbe. Takve su kazne učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

9.   Komisija donosi detaljne zahtjeve za primjenu ovog članka u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3.

Članak 6.

1.   Ako nadležna tijela utvrde da zahtjevi previđeni člankom 4. stavkom 1. nisu ispunjeni, postupit će u skladu s nacionalnim propisima koji su na snazi.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o bilo kakvim informacijama koje ukazuju da se odredbe ove Uredbe ne ispunjavaju ili se nisu ispunjavale.

Članak 7.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela odgovorna za provedbu ove Uredbe te za komunikaciju s Komisijom.

2.   Komisija dostavlja nadležnim tijelima država članica imena i druge važne detalje o tijelima za izdavanje dozvola koja su imenovale partnerske zemlje, ovjerene primjerke pečata i potpisa koji potvrđuju da je dozvola zakonito izdana te ostale važne podatke dobivene vezano za dozvole.

Članak 8.

1.   Države članice moraju do 30. travnja predati godišnje izvješće za prethodnu kalendarsku godinu, a koje uključuje sljedeće:

(a)

količinu proizvoda dobivenih od drvne sirovine uvezenih u državu članicu na temelju FLEGT sustava za izdavanje dozvola, prema tarifnom broju HS naznačenom u prilozima II. i III. i prema svakoj partnerskoj zemlji;

(b)

broj primljenih dozvola FLEGT, prema tarifnom broju HS naznačenom u prilozima II. i III. i prema svakoj partnerskoj zemlji;

(c)

broj predmeta i količinu proizvoda dobivenih od drvne sirovine kada se primjenjuje članak 6. stavak 1.

2.   Komisija utvrđuje obrazac godišnjeg izvješća kako bi olakšala nadzor FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

3.   Komisija priprema do 30. lipnja godišnje zbirno izvješće na temelju informacija koje su dostavile države članice u svojim godišnjim izvješćima za prethodnu kalendarsku godinu te ih daje na raspolaganje javnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5).

POGLAVLJE III.

OPĆE ODREDBE

Članak 9.

Dvije godine nakon stupanja na snagu prvog sporazuma o partnerstvu Komisija dostavlja Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe, koje se temelji posebno na zbirnim izvješćima iz članka 8. stavka 3. i na reviziji sporazuma o partnerstvu. Tom se izvješću prema potrebi prilažu prijedlozi za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

Članak 10.

1.   Komisija može izmijeniti popis partnerskih zemalja i njihovih imenovanih tijela za izdavanje dozvola kao što je utvrđeno u Prilogu I. u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3.

2.   Komisija može izmijeniti popis proizvoda dobivenih od drvne sirovine iz Priloga II. za koje se primjenjuje FLEGT sustav za izdavanje dozvola u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3. Komisija donosi izmjene uzimajući u obzir provedbu sporazuma o partnerstvu FLEGT. Takve izmjene sadržavaju tarifne oznake, od četveroznamenkastog tarifnog broja ili šesteroznamenkastog podtarifnog broja trenutačne verzije Priloga I. Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe.

3.   Komisija može izmijeniti popis proizvoda dobivenih od drvne sirovine iz Priloga III. za koji se primjenjuje sustav FLEGT za izdavanje dozvola u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3. Komisija donosi izmjene uzimajući u obzir provedbu FLEGT sporazuma o partnerstvu. Takve izmjene obuhvaćaju tarifne oznake, od četveroznamenkastog tarifnog broja ili šesteroznamenkastog podtarifnog broja trenutačne verzije Priloga I. Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe te se primjenjuju samo u odnosu na odgovarajuće partnerske zemlje utvrđene u Prilogu III.

Članak 11.

1.   Komisiji pomaže Odbor za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma (FLEGT) (dalje u tekstu: Odbor).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok predviđen člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok predviđen člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2005.

Za Vijeće

Predsjednica

M. BECKETT


(1)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(2)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1., Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 883/2005 (SL L 148, 11.6.2005., str. 5.).

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1., Uredba kako zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 648/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 117, 4.5.2005., str. 13.);

(4)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1., Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1332/2005 (SL L 215, 19.8.2005., str. 1.).

(5)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.


PRILOG I.

PARTNERSKE ZEMLJE I NJIHOVA IMENOVANA TIJELA ZA IZDAVANJE DOZVOLA

 


PRILOG II.

Proizvodi dobiveni od drvne sirovine na koje se primjenjuje FLEGT sustav za izdavanje dozvola, neovisno o partnerskoj zemlji

Tarifna oznaka HS

Naziv

4403

Neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeljiku ili je grubo učetvoreno ili ne

4406

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem), za šperploče i za slična laminirana drva i ostalo drvo, piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno, spojeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4412

Šperploča, furnirane ploče i slično laminirano drvo


PRILOG III.

Drvni proizvodi na koje se primjenjuje FLEGT sustav za izdavanja dozvola samo u odnosu na odgovarajuće partnerske zemlje.

Partnerska zemlja

Tarifna oznaka HS

Naziv

 

 

 


Top