EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:054:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 54, 13. februára 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 54

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
13. februára 2023


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2023/C 54/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2023/C 54/02

Spojené veci C-40/20 a C-173/20: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. decembra 2022 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Consiglio di Stato – Taliansko) – AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Práca na dobu určitú – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda – Zásada nediskriminácie – Opatrenia na predchádzanie zneužívaniu opakovane uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú – Pracovný pomer na dobu určitú podľa verejného práva – Univerzitní výskumní pracovníci)

2

2023/C 54/03

Vec C-125/20: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. decembra 2022 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernica 2008/50/ES – Kvalita okolitého ovzdušia – Článok 13 ods. 1 – Príloha XI – Systematické a pretrvávajúce prekročenie limitných hodnôt stanovených pre oxid dusičitý (NO2) v určitých zónach a aglomeráciách Španielska – Článok 23 ods. 1 – Príloha XV – „Čo najviac skrátené“ obdobie prekročenia hodnôt – Primerané opatrenia)

3

2023/C 54/04

Vec C-470/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – AS Veejaam, OÜ Espo/AS Elering (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Podpora energie z obnoviteľných zdrojov – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 – Stimulačný účinok pomoci, o ktorú sa žiada po začatí prác na dotknutom projekte – Článok 108 ods. 3 ZFEÚ – Oznamovacia povinnosť – Následky porušenia oznamovacej povinnosti)

4

2023/C 54/05

Vec C-530/20: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Satversmes tiesa – Lotyšsko) – „EUROAPTIEKA“ SIA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Humánne lieky – Smernica 2001/83/ES – Článok 86 ods. 1 – Pojem „reklama liekov“ – Článok 87 ods. 3 – Racionálne používanie liekov – Článok 90 – Zakázané reklamné prvky – Reklama liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, ani uhrádzané na základe zdravotného poistenia – Reklama prostredníctvom ceny – Reklama na akciové ponuky – Reklama na kombinované predaje – Zákaz)

5

2023/C 54/06

Vec C-61/21: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Versailles – Francúzsko) – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernice 80/779/EHS, 85/203/EHS, 96/62/ES, 1999/30/ES a 2008/50/ES – Kvalita ovzdušia – Limitné hodnoty stanovené pre mikročastice (PM10) a pre oxid uhličitý (NO2) – Prekročenie – Plány kvality ovzdušia – Škoda spôsobená jednotlivcovi zhoršením ovzdušia v dôsledku prekročenia týchto limitných hodnôt – Zodpovednosť dotknutého členského štátu – Podmienky vzniku tejto zodpovednosti – Požiadavka, aby právna norma Únie, ktorá bola porušená, mala za cieľ priznať práva poškodeným jednotlivcom – Neexistencia)

6

2023/C 54/07

Vec C-83/21: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Vnútorný trh – Článok 114 ods. 2 ZFEÚ – Vylúčenie daňových ustanovení – Smernica 2000/31/ES – Služby informačnej spoločnosti – Elektronický obchod – Telematický sprostredkovateľský portál s nehnuteľnosťami – Článok 1 ods. 5 písm. a) – Vylúčenie „daňovej oblasti“ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Článok 2 ods. 3 – Vylúčenie „oblasti daní“ – Smernica (EÚ) 2015/1535 – Článok 1 ods. 1 písm. e) a f) – Pojmy „pravidlo vzťahujúce sa na služby“ a „technický predpis“ – Povinnosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v oblasti nehnuteľností zhromažďovať a oznámiť daňovým orgánom údaje o nájomných zmluvách a uplatniť zrážkovú daň z uskutočnených platieb – Povinnosť poskytovateľov služieb bez stálej prevádzkarne v Taliansku určiť daňového zástupcu – Článok 56 ZFEÚ – Reštriktívna povaha – Legitímny cieľ – Neprimeraná povaha povinnosti určiť daňového zástupcu – Článok 267 tretí odsek ZFEÚ – Právomoci vnútroštátneho súdu, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva)

7

2023/C 54/08

Vec C-88/21: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) – Rozhodnutie 2007/533/SVV – Zápis týkajúci sa hľadaného predmetu – Článok 38 – Ciele zápisu – Zaistenie alebo použitie ako dôkazu v trestnom konaní – Článok 39 – Vykonanie opatrenia na základe zápisu – Opatrenia prijaté v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov – Vnútroštátna právna úprava zakazujúca registráciu vozidiel, v súvislosti s ktorými bol vložený zápis do SIS II)

8

2023/C 54/09

Vec C-115/21 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2022 – Oriol Junqueras i Vies/Európsky parlament (Odvolanie – Inštitucionálne právo – Členovia Európskeho parlamentu – Strata podmienky zvoliteľnosti v dôsledku odsúdenia v trestnom konaní – Oznámenie o uvoľnení mandátu europoslanca – Žiadosť o naliehavé prijatie iniciatívy na potvrdenie imunity europoslanca – Žaloba o neplatnosť – Neprípustnosť)

8

2023/C 54/10

Spojené veci C-148/21 a C-184/21: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. decembra 2022 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – Luxembursko), Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles – Belgicko,) – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 9 ods. 2 písm. a) – Práva z ochrannej známky Európskej únie – Pojem „používanie“ – Prevádzkovateľ internetovej stránky pre elektronický predaj obsahujúcej internetový obchod – Reklamy uverejnené na tomto internetovom obchode tretími predajcami, ktorí v nich používajú označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby pre výrobky zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná – Vnímanie tohto označenia ako neoddeliteľnej súčasti obchodných oznámení tohto prevádzkovateľa – Spôsob prezentácie reklám, ktorý neumožňuje jasne odlíšiť ponuky tohto prevádzkovateľa od ponúk týchto tretích predajcov)

9

2023/C 54/11

Vec C-237/21: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München – Nemecko) – Konanie týkajúce sa vydania S.M. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Články 18 a 21 ZFEÚ – Žiadosť tretieho štátu adresovaná členskému štátu o vydanie občana Únie, štátneho príslušníka iného členského štátu, ktorý uplatnil svoje právo na voľný pohyb v prvom z týchto členských štátov – Žiadosť podaná na účely výkonu trestu odňatia slobody – Zákaz vydávania osôb vzťahujúci sa iba na vlastných štátnych príslušníkov – Obmedzenie voľného pohybu – Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti – Proporcionalita)

10

2023/C 54/12

Vec C-311/21: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – CM/TimePartner Personalmanagement GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zamestnanosť a sociálna politika – Dočasná agentúrna práca – Smernica 2008/104/ES – Článok 5 – Zásada rovnosti zaobchádzania – Nevyhnutnosť zaručiť v prípade výnimky z tejto zásady všeobecnú ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov – Kolektívna zmluva stanovujúca nižšiu mzdu, než je mzda pracovníkov zamestnaných priamo užívateľským podnikom – Účinná súdna ochrana – Súdne preskúmanie)

11

2023/C 54/13

Vec C-366/21 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. decembra 2022 – Maxime Picard/Európska komisia (Odvolanie – Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Dôchodok – Služobný poriadok úradníkov Európskej únie – Reforma z roku 2014 – Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 – Príloha XIII k tomuto služobnému poriadku – Článok 21 druhý odsek a článok 22 ods. 1 druhý pododsek – Prechodné opatrenia týkajúce sa ročnej akruálnej dôchodkovej sadzby a veku odchodu do dôchodku – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie – Príloha – Článok 1 ods. 1 – Uplatňovanie týchto prechodných opatrení analogicky na ostatných zamestnancov zamestnaných k 31. decembru 2013 – Podpísanie novej zmluvy ako zmluvný zamestnanec – Akt spôsobujúci ujmu – Účinná súdna ochrana)

12

2023/C 54/14

Vec C-577/21: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 15. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – LM, NO/HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernica 2009/103/ES – Článok 3 štvrtý odsek – Pojem „ujma na zdraví“ – Krytie povinným poistením – Dopravná nehoda – Smrť cestujúceho – Právo maloletých detí na náhradu škody – Nemajetková ujma – Utrpenie dieťaťa vyplývajúce z úmrtia jeho rodiča v dôsledku tejto nehody – Náhrada škody iba v prípade patologického poškodenia)

13

2023/C 54/15

Spojené veci C-753/21 a C-754/21: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), a Montana Management Inc./Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Nariadenie (ES) č. 1210/2003 – Osobitné obmedzenia hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom – Článok 4 – Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov patriacich osobám, orgánom a subjektom spojeným s režimom bývalého prezidenta Saddáma Husajna – Článok 6 – Prevod na nástupnícke štruktúry Fondu rozvoja pre Irak – Vlastníctvo zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov)

13

2023/C 54/16

Vec C-23/22: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 15. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 – Vyňatie určitých kategórií pomoci zlučiteľných s vnútorným trhom – Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci – Rozsah pôsobnosti – Vylúčenia – Odvetvie rybolovu a akvakultúry – Odvetvie spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh – Pojem „poľnohospodárske výrobky“ – Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 – Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry – Príloha I – Činnosť spracovania produktov rybolovu a akvakultúry – Treska solená, mrazená a odsolená)

14

2023/C 54/17

Vec C-559/22 P: Odvolanie podané 19. augusta 2022: Vtesse Harlow Ltd proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. júna 2022 vo veci T-64/22, Vtesse Harlow/Komisia

15

2023/C 54/18

Vec C-762/22: Žaloba podaná 15. decembra 2022 – Európska komisia/Lotyšsko

15

2023/C 54/19

Vec C-769/22: Žaloba podaná 19. decembra 2022 – Európska komisia/Maďarsko

16

2023/C 54/20

Vec C-773/22: Žaloba podaná dňa 20. decembra 2022 – Európska komisia v. Slovenská republika

17

 

Všeobecný súd

2023/C 54/21

Vec T-720/21: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. decembra 2022 – G.J. Riedel/EUIPO – BrewDog (Punk) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

19

2023/C 54/22

Vec T-775/22: Žaloba podaná 12. decembra 2022 – TJ a iní/Rada

19

2023/C 54/23

Vec T-795/22: Žaloba podaná 20. decembra 2022 – TV a TW/Rada

20

2023/C 54/24

Vec T-796/22: Žaloba podaná 21. decembra 2022 – Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

Vec T-800/22: Žaloba podaná 22. decembra 2022 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

Vec T-801/22: Žaloba podaná 23. decembra 2022 – 3M/EUIPO (vyobrazenie dvoch žiarivo žltých pásov so striebornosivým pásom uprostred)

22

2023/C 54/27

Vec T-802/22: Žaloba podaná 28. decembra 2022 – ExxonMobil Producing Netherlands a Mobil Erdgas-Erdöl/Rada

23

2023/C 54/28

Vec T-1/23: Žaloba podaná 4. januára 2023 – Enmacc/Komisia

24


SK

 

Top