EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:054:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 54, 13 februari 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 54

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

66e jaargang
13 februari 2023


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2023/C 54/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2023/C 54/02

Gevoegde zaken C-40/20 en C-173/20: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20) / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli studi di Perugia (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Richtlijn 1999/70/EG – Raamovereenkomst – Non-discriminatiebeginsel – Maatregelen ter voorkoming van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Publiekrechtelijke arbeidsverhouding voor bepaalde tijd – Universitaire onderzoekers)

2

2023/C 54/03

Zaak C-125/20: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 december 2022 — Europese Commissie / Koninkrijk Spanje [Niet-nakoming – Milieu – Richtlijn 2008/50/EG – Luchtkwaliteit – Artikel 13, lid 1 – Bijlage XI – Stelselmatige en voortdurende overschrijding van de voorgeschreven grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in bepaalde zones en agglomeraties in Spanje – Artikel 23, lid 1 – Bijlage XV – “Zo kort mogelijke” periode van overschrijding – Passende maatregelen]

3

2023/C 54/04

Zaak C-470/20: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Riigikohus — Estland) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering (Prejudiciële verwijzing – Staatssteun – Steun voor hernieuwbare energie – Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 – Stimulerend effect van steun die na aanvang van de werkzaamheden aan het betrokken project is aangevraagd – Artikel 108, lid 3, VWEU – Verplichte aanmelding – Gevolgen van schending van de aanmeldingsplicht)

4

2023/C 54/05

Zaak C-530/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Satversmes tiesa — Letland) — “EUROAPTIEKA” SIA (Prejudiciële verwijzing – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Artikel 86, lid 1 – Begrip “reclame voor geneesmiddelen” – Artikel 87, lid 3 – Rationeel gebruik van geneesmiddelen – Artikel 90 – Verboden reclamegegevens – Reclame voor receptvrije en niet voor vergoeding in aanmerking komende geneesmiddelen – Prijsreclame – Reclame voor speciale aanbiedingen – Reclame voor gecombineerde verkoop – Verbod)

5

2023/C 54/06

Zaak C-61/21: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de cour administrative d’appel de Versailles — Frankrijk) — JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre [Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijnen 80/779/EEG, 85/203/EEG, 96/62/EG, 1999/30/EG en 2008/50/EG – Luchtkwaliteit – Grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2) – Overschrijding – Luchtkwaliteitsplannen – Schade die een particulier zou hebben geleden door luchtverslechtering als gevolg van overschrijding van die grenswaarden – Aansprakelijkheid van de betrokken lidstaat – Voorwaarden voor die aansprakelijkheid – Vereiste dat het geschonden voorschrift van Unierecht ertoe strekt aan benadeelde particulieren rechten toe te kennen – Geen]

6

2023/C 54/07

Zaak C-83/21: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate [Prejudiciële verwijzing – Interne markt – Artikel 114, lid 2, VWEU – Uitsluiting van fiscale bepalingen – Richtlijn 2000/31/EG – Diensten van de informatiemaatschappij – Elektronische handel – Internetportaal voor accommodatiebemiddeling – Artikel 1, lid 5, onder a) – Uitsluiting van “belastingen” – Richtlijn 2006/123/EG – Diensten op de interne markt – Artikel 2, lid 3 – Uitsluiting van “het gebied van belastingen” – Richtlijn (EU) 2015/1535 – Artikel 1, lid 1, onder e) en f) – Begrippen “regel betreffende diensten” en “technisch voorschrift” – Verplichting voor dienstverleners op het gebied van accommodatiebemiddeling om gegevens inzake huurovereenkomsten te verzamelen, deze aan de belastingdienst te verstrekken en bronbelasting in te houden op de gedane betalingen – Verplichting voor dienstverleners zonder vaste inrichting in Italië om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen – Artikel 56 VWEU – Beperkend karakter – Legitieme doelstelling – Onevenredigheid van de verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen – Artikel 267, derde alinea, VWEU – Prerogatieven van een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep]

7

2023/C 54/08

Zaak C-88/21: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) – Besluit 2007/533/JBZ – Signalering van een gezocht voorwerp – Artikel 38 – Doelstellingen van de signalering – Inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal in een strafprocedure – Artikel 39 – Tenuitvoerlegging van de in een signalering gevraagde maatregel – Maatregelen die in overeenstemming met het nationale recht van de lidstaten zijn genomen – Nationale regeling die voorziet in de verplichting om de registratie te verbieden van voertuigen die in SIS II zijn gesignaleerd)

8

2023/C 54/09

Zaak C-115/21 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2022 — Oriol Junqueras i Vies / Europees Parlement (Hogere voorziening – Institutioneel recht – Leden van het Europees Parlement – Wegvallen van de verkiesbaarheid als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling – Aankondiging dat de zetel van een lid van het Europees Parlement vacant is geworden – Verzoek in een dringend geval om het initiatief te nemen om de immuniteit van een lid van het Europees Parlement te bevestigen – Beroep tot nietigverklaring – Niet-ontvankelijkheid)

8

2023/C 54/10

Gevoegde zaken C-148/21 en C-184/21: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2022 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles — België, Luxemburg) — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) [Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9, lid 2, onder a) – Rechten verbonden aan het Uniemerk – Begrip “gebruik” – Beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats – Verkoopaanbiedingen die op die onlinemarktplaats worden geplaatst door derde verkopers die in die aanbiedingen gebruikmaken van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven – Perceptie van dit teken als een integraal onderdeel van de commerciële communicatie van deze beheerder – Wijze van presentatie van de verkoopaanbiedingen die het niet mogelijk maakt om de aanbiedingen van deze beheerder duidelijk te onderscheiden van die van deze derde verkopers]

9

2023/C 54/11

Zaak C-237/21: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht München — Duitsland) — Procedure met betrekking tot de uitlevering van S.M. (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Artikelen 18 en 21 VWEU – Verzoek van een derde land aan een lidstaat tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan van een andere lidstaat is en in de eerste lidstaat gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – Verzoek met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf – Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid)

10

2023/C 54/12

Zaak C-311/21: Arrest van het Hof (tweede kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Bundesarbeitsgericht — Duitsland) — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH (Prejudiciële verwijzing – Werkgelegenheid en sociaal beleid – Uitzendarbeid – Richtlijn 2008/104/EG – Artikel 5 – Beginsel van gelijke behandeling – Inachtneming van de algemene bescherming van uitzendkrachten in geval van afwijking van dat beginsel – Vaststelling bij collectieve overeenkomst van een lagere bezoldiging dan voor werknemers die rechtstreeks door de inlenende onderneming in dienst zijn genomen – Effectieve rechterlijke bescherming – Rechterlijke toetsing)

11

2023/C 54/13

Zaak C-366/21 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 december 2022 — Maxime Picard / Europese Commissie [Hogere voorziening – Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Pensioen – Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie – Hervorming van 2014 – Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 – Bijlage XIII bij dat Statuut – Artikel 21, tweede alinea, en artikel 22, lid 1, tweede alinea – Overgangsbepalingen betreffende het jaarlijkse pensioenopbouwpercentage en de pensioenleeftijd – Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie – Bijlage – Artikel 1, lid 1 – Overeenkomstige toepassing van die overgangsbepalingen op andere personeelsleden die op 31 december 2013 in dienst zijn – Ondertekening van een nieuwe overeenkomst van arbeidscontractant – Bezwarende handeling – Effectieve rechterlijke bescherming]

12

2023/C 54/14

Zaak C-577/21: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad — Bulgarije) — LM, NO / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (Prejudiciële verwijzing – Verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven – Richtlijn 2009/103/EG – Artikel 3, vierde alinea – Begrip “lichamelijk letsel” – Dekking door de verplichte verzekering – Verkeersongeval – Overlijden van een inzittende – Recht op schadevergoeding voor minderjarige kinderen – Immateriële schade – Leed van een kind vanwege het overlijden van een van zijn ouders ten gevolge van dat ongeval – Schadevergoeding uitsluitend in geval van gezondheidsschade)

13

2023/C 54/15

Gevoegde zaken C-753/21 en C-754/21: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Instrubel NV / Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), en Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) [Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Verordening (EG) nr. 1210/2003 – Specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak – Artikel 4 – Bevriezing van tegoeden en economische middelen van personen, instanties en entiteiten die banden hebben met het regime van voormalig president Saddam Hussein – Artikel 6 – Overdracht aan de opvolgingsregelingen van het Ontwikkelingsfonds voor Irak – Eigendom van de bevroren tegoeden en economische middelen]

13

2023/C 54/16

Zaak C-23/22: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 15 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prejudiciële verwijzing – Staatssteun – Verordening (EU) nr. 651/2014 – Vrijstelling van bepaalde categorieën steun die verenigbaar zijn met de interne markt – Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen – Werkingssfeer – Uitsluitingen – Visserij- en aquacultuursector – Sector van de verwerking en afzet van landbouwproducten – Begrip “landbouwproducten” – Verordening (EU) nr. 1379/2013 – Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur – Bijlage I – Activiteit van verwerking van visserij- en aquacultuurproducten – Gezouten, bevroren en geweekte kabeljauw)

14

2023/C 54/17

Zaak C-559/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 augustus 2022 door Vtesse Harlow Ltd tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 14 juni 2022 in zaak T-64/22, Vtesse Harlow/Commissie

15

2023/C 54/18

Zaak C-762/22: Beroep ingesteld op 15 december 2022 — Europese Commissie / Republiek Letland

15

2023/C 54/19

Zaak C-769/22: Beroep ingesteld op 19 december 2022 — Europese Commissie / Hongarije

16

2023/C 54/20

Zaak C-773/22: Beroep ingesteld op 20 december 2022 — Commissie/Slowakije

17

 

Gerecht

2023/C 54/21

Zaak T-720/21: Beschikking van het Gerecht van 6 december 2022 — G. J. Riedel/EUIPO — BrewDog (Punk) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

19

2023/C 54/22

Zaak T-775/22: Beroep ingesteld op 12 december 2022 — TJ e.a./Raad

19

2023/C 54/23

Zaak T-795/22: Beroep ingesteld op 20 december 2022 — TV en TW/Raad

20

2023/C 54/24

Zaak T-796/22: Beroep ingesteld op 21 december 2022 — Drinks Prod/EUIPO — Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

Zaak T-800/22: Beroep ingesteld op 22 december 2022 — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

Zaak T-801/22: Beroep ingesteld op 23 december 2022 — 3M/EUIPO (Weergave van twee lichtgevende gele strepen met een zilvergrijze streep ertussen)

22

2023/C 54/27

Zaak T-802/22: Beroep ingesteld op 28 december 2022 — ExxonMobil Producing Netherlands en Mobil Erdgas-Erdöl/Raad

23

2023/C 54/28

Zaak T-1/23: Beroep ingesteld op 4 januari 2023 — Enmacc/Commissie

24


NL

 

Top