EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:054:TOC

Uradni list Evropske unije, C 54, 13. februar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 54

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 66
13. februar 2023


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2023/C 54/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2023/C 54/02

Združeni zadevi C-40/20 in C-173/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia (Predhodno odločanje – Socialna politika – Delo za določen čas – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum – Načelo prepovedi diskriminacije – Ukrepi za preprečevanje zlorab veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas – Delovno razmerje v javnem sektorju za določen čas – Univerzitetni raziskovalci)

2

2023/C 54/03

Zadeva C-125/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. decembra 2022 – Evropska komisija/Kraljevina Španija (Neizpolnitev obveznosti – Okolje – Direktiva 2008/50/ES – Kakovost zunanjega zraka – Člen 13(1) – Priloga XI – Sistematično in trajno preseganje mejnih vrednosti za dušikov dioksid (NO2) na nekaterih španskih območjih in v aglomeracijah – Člen 23(1) – Priloga XV – „Čim krajše“ obdobje preseganja – Ustrezni ukrepi)

3

2023/C 54/04

Zadeva C-470/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus – Estonija) – AS Veejaam, OÜ Espo/AS Elering (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Podpora za energijo iz obnovljivih virov – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014 – 2020 – Spodbujevalni učinek pomoči, za katero je bilo zaprošeno po začetku del na zadevnem projektu – Člen 108(3) PDEU – Obveznost priglasitve – Posledice kršitve obveznosti priglasitve)

4

2023/C 54/05

Zadeva C-530/20: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Satversmes tiesa – Latvija) – „EUROAPTIEKA“ SIA (Predhodno odločanje – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2001/83/ES – Člen 86(1) – Pojem „oglaševanje zdravil“ – Člen 87(3) – Smotrna uporaba zdravil – Člen 90 – Prepovedani elementi oglaševanja – Oglaševanje zdravil, za izdajo katerih zdravniški recept ni potreben in za katera ni mogoče uveljavljati nadomestila stroškov – Oglaševanje s ceno – Oglaševanje promocijskih ponudb – Oglaševanje paketnih prodaj – Prepoved)

5

2023/C 54/06

Zadeva C-61/21: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d'appel de Versailles – Francija) – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre (Predhodno odločanje – Okolje – Direktive 80/779/EGS, 85/203/EGS, 96/62/ES, 1999/30/ES in 2008/50/ES – Kakovost zraka – Mejne vrednosti, določene za mikrodelce (PM10) in za dušikov dioksid (NO2) – Prekoračitev – Načrti za kakovost zraka – Škoda, ki naj bi bila povzročena posamezniku zaradi poslabšanja zraka, ki je posledica prekoračitve teh mejnih vrednosti – Odgovornost zadevne države članice – Pogoji za uveljavljanje te odgovornosti – Zahteva, da je namen kršenega pravila prava Unije podeliti pravice oškodovancem – Neobstoj)

6

2023/C 54/07

Zadeva C-83/21: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate (Predhodno odločanje – Notranji trg – Člen 114(2) PDEU – Izključitev davčnih določb – Direktiva 2000/31/ES – Storitve informacijske družbe – Elektronsko poslovanje – Elektronska platforma za nepremičninsko posredovanje – Člen 1(5)(a) – Izključitev „področja obdavčitve“ – Direktiva 2006/123/ES – Storitve na notranjem trgu – Člen 2(3) – Izključitev „področja obdavčevanja“ – Direktiva (EU) 2015/1535 – Člen 1(1)(e) in (f) – Pojma „predpis o storitvah“ in „tehnični predpis“ – Obveznost, da morajo ponudniki storitev nepremičninskega posredovanja zbrati in davčni upravi posredovati podatke o najemnih pogodbah in pri viru odtegniti davek na izvedena plačila – Obveznost imenovanja davčnega zastopnika za ponudnike storitev, ki nimajo stalne poslovne enote v Italiji – Člen 56 PDEU – Omejevalni značaj – Legitimen cilj – Nesorazmernost obveznosti imenovanja davčnega zastopnika – Člen 267, tretji odstavek, PDEU – Prerogative nacionalnega sodišča, zoper odločitve katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva)

7

2023/C 54/08

Zadeva C-88/21: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Druga generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II) – Sklep 2007/533/PNZ – Razpis ukrepa v zvezi z iskano stvarjo – Člen 38 – Cilji razpisa ukrepa – Zaseg ali zagotovitev dokazov v kazenskem postopku – Člen 39 – Izvršitev ukrepa na podlagi razpisa – Ukrepi, sprejeti v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic – Nacionalna ureditev, ki določa obveznost prepovedi registracije vozil, ki so predmet razpisov ukrepov v SIS II)

8

2023/C 54/09

Zadeva C-115/21 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. decembra 2022 – Oriol Junqueras i Vies/Evropski parlament (Pritožba – Pravo institucij – Člani Evropskega parlamenta – Izguba pasivne volilne pravice zaradi kazenske obsodbe – Razglasitev sprostitve sedeža evropskega poslanca – Predlog za nujno obravnavo pobude za potrditev imunitete evropskega poslanca – Ničnostna tožba – Nedopustnost)

8

2023/C 54/10

Združeni zadevi C-148/21 in C-184/21: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. decembra 2022 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'arrondissement de Luxembourg – Luksemburg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles – Belgija) – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) (Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 9(2)(a) – Pravice, podeljene z blagovno znamko Evropske unije – Pojem „uporaba“ – Upravljavec spletnega prodajnega mesta, ki vključuje spletno tržnico – Oglasi, ki so jih na tej spletni tržnici objavili tretji prodajalci, ki v teh oglasih uporabljajo znak, ki je enak znamki druge osebe, za proizvode, ki so enaki tistim, za katere je registrirana ta znamka – Dojemanje tega znaka kot sestavnega dela komercialnega sporočanja navedenega upravljavca – Način predstavitve oglasov, ki ne omogoča jasnega razlikovanja med ponudbami navedenega upravljavca in ponudbami navedenih tretjih prodajalcev)

9

2023/C 54/11

Zadeva C-237/21: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht München – Nemčija) – Postopek za izročitev S. M. (Predhodno odločanje – Državljanstvo Evropske unije – Člena 18 in 21 PDEU – Prošnja, ki jo je na državo članico naslovila tretja država, za izročitev državljana Unije, ki je državljan druge države članice in je izvrševal svojo pravico do prostega gibanja v prvi od teh držav članic – Prošnja, predložena zaradi izvršitve kazni odvzema prostosti – Prepoved izročitve, ki velja zgolj za lastne državljane – Omejitev prostega gibanja – Upravičitev, ki temelji na preprečevanju nekaznovanja – Sorazmernost)

10

2023/C 54/12

Zadeva C-311/21: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – CM/TimePartner Personalmanagement GmbH (Predhodno odločanje – Zaposlovanje in socialna politika – Delo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela – Direktiva 2008/104/ES – Člen 5 – Načelo enakega obravnavanja – Nujnost, da se v primeru odstopanja od tega načela zagotovi splošno varstvo delavcev, zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela – Kolektivna pogodba, ki določa nižje plačilo, kot je plačilo osebja, ki je neposredno zaposleno pri podjetju uporabniku – Učinkovito sodno varstvo – Sodni nadzor)

11

2023/C 54/13

Zadeva C-366/21 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. decembra 2022 – Maxime Picard/Evropska komisija (Pritožba – Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Pokojnina – Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije – Reforma iz leta 2014 – Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 – Priloga XIII k tem kadrovskim predpisom – Člen 21, drugi odstavek, in člen 22(1), drugi pododstavek – Prehodni ukrepi v zvezi z letno odmerno stopnjo pokojninskih pravic in upokojitveno starostjo – Ureditev, ki se uporablja za druge uslužbence Evropske unije – Priloga – Člen 1(1) – Uporaba teh prehodnih ukrepov po analogiji za druge uslužbence, ki so bili zaposleni na dan 31. decembra 2013 – Podpis nove pogodbe pogodbenega uslužbenca – Akt, ki posega v položaj – Učinkovito sodno varstvo)

12

2023/C 54/14

Zadeva C-577/21: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – LM, NO/HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (Predhodno odločanje – Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil – Direktiva 2009/103/ES – Člen 3, četrti odstavek – Pojem „telesne poškodbe“ – Kritje iz obveznega zavarovanja – Prometna nesreča – Smrt potnika – Pravica mladoletnih otrok do odškodnine – Nepremoženjska škoda – Trpljenje otroka zaradi smrti enega od staršev po tej nesreči – Odškodnina samo v primeru patološke škode)

13

2023/C 54/15

Združeni zadevi C-753/21 in C-754/21: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), in Montana Management Inc./Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) (Predhodno odločanje – Skupna zunanja in varnostna politika – Uredba (ES) št. 1210/2003 – Posebne omejitve gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom – Člen 4 – Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, organizacijam in entitetam, povezanim z režimom nekdanjega predsednika Sadama Huseina – Člen 6 – Prenos na mehanizme nasledstva Razvojnega sklada za Irak – Lastništvo zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov)

13

2023/C 54/16

Zadeva C-23/22: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 15. decembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Uredba (EU) št. 651/2014 – Izjema za nekatere vrste pomoči, združljive z notranjim trgom – Smernice o regionalni državni pomoči – Področje uporabe – Izključitev – Sektor ribištva in akvakulture – Sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov – Pojem „kmetijski proizvodi“ – Uredba (EU) št. 1379/2013 – Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture – Priloga I – Dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture – Nasoljena, zamrznjena in razsoljena trska)

14

2023/C 54/17

Zadeva C-559/22 P: Pritožba, ki jo je 19. avgusta 2022 vložila Vtesse Harlow Ltd zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 14. junija 2022 v zadevi T-64/22, Vtesse Harlow/Komisija

15

2023/C 54/18

Zadeva C-762/22: Tožba, vložena 15. decembra 2022 — Evropska komisija/Republika Latvija

15

2023/C 54/19

Zadeva C-769/22: Tožba, vložena 19. decembra 2022 – Evropska komisija/Madžarska

16

2023/C 54/20

Zadeva C-773/22: Tožba, vložena 20. decembra 2022 – Evropska komisija/Slovaška republika

17

 

Splošno sodišče

2023/C 54/21

Zadeva T-720/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2022 – G.J. Riedel/EUIPO – BrewDog (Punk) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka)

19

2023/C 54/22

Zadeva T-775/22: Tožba, vložena 12. decembra 2022 – TJ in drugi/Svet

19

2023/C 54/23

Zadeva T-795/22: Tožba, vložena 20. decembra 2022 – TV in TW/Svet

20

2023/C 54/24

Zadeva T-796/22: Tožba, vložena 21. decembra 2022 – Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

Zadeva T-800/22: Tožba, vložena 22. decembra 2022 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

Zadeva T-801/22: Tožba, vložena 23. decembra 2022 – 3M/EUIPO (Prikaz dveh svetlečih rumenih trakov s srebrno sivim trakom vmes)

22

2023/C 54/27

Zadeva T-802/22: Tožba, vložena 28. decembra 2022 – ExxonMobil Producing Netherlands in Mobil Erdgas-Erdöl/Svet

23

2023/C 54/28

Zadeva T-1/23: Tožba, vložena 4. januarja 2023 – Enmacc/Komisija

24


SL

 

Top