EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1078/2014

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 wdraża konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu („procedury PIC”) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty, decyzją Rady 2003/106/WE (2).

(2)

Należy uwzględnić działania regulacyjne podjęte w odniesieniu do niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (4) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (5).

(3)

Zatwierdzenie substancji bitertanol zostało wycofane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie bitertanolu jako pestycydu jest zakazane, a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(4)

Substancje cyheksatyna i azocyklotyna nie zostały zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego zakazano stosowania tych substancji jako pestycydów, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(5)

Substancje cynidon etylowy, cyklanilid, etoksysulfuron i oksadiargil nie są już zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego zakazano stosowania tych substancji jako pestycydów, a zatem substancje te należy dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(6)

Substancja rotenon nie została zatwierdzona jako substancja czynna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie rotenonu jako pestycydu zostało objęte surowym ograniczeniem, ponieważ praktycznie wszystkie zastosowania są zabronione, mimo że rotenon został zidentyfikowany i zgłoszony do oceny na mocy rozporządzenia (UE) nr 528/2012 dla produktów typu 17 i może być zatem w dalszym ciągu dopuszczony przez państwa członkowskie do czasu podjęcia decyzji na mocy tego rozporządzenia. Substancję rotenon należy zatem dodać do wykazów chemikaliów zawartych w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(7)

Zatwierdzenie substancji chlorek didecylodimetyloamonu zostało wycofane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie chlorku didecylodimetyloamonu jako pestycydu w grupie środków ochrony roślin jest zakazane, a zatem substancję tę należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(8)

Substancje warfaryna i cyflutryna nie są już zatwierdzone jako substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie tych substancji jako pestycydów w grupie środków ochrony roślin jest zakazane, a zatem substancje te należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(9)

Podczas swojego szóstego posiedzenia w dniach od 28 kwietnia do 10 maja 2013 r. Konferencja Stron Konwencji Rotterdamskiej postanowiła włączyć azynofos metylowy, kwas perfluorooktanosulfonowy, sulfoniany perfluorooktanu, sulfonamidy perfluorooktanu i sulfonyle perfluorooktanu do załącznika III do tej konwencji, skutkiem czego chemikalia te zostały objęte procedurą PIC zgodnie z konwencją. W związku z tym chemikalia te powinny zostać skreślone z wykazu chemikaliów zawartego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 i dodane do wykazu chemikaliów zawartego w części 3 tego załącznika.

(10)

Konferencja Stron Konwencji Rotterdamskiej postanowiła również włączyć przemysłowy eter pentabromodifenylu, w tym eter tetrabromodifenylu i eter pentabromodifenylu, jak również przemysłowy eter oktabromodifenylowy, w tym eter heksabromodifenylu i eter heptabromodifenylu do załącznika III do tej konwencji, skutkiem czego chemikalia te zostały objęte procedurą PIC zgodnie z konwencją. Ponieważ eter tetrabromodifenylu, eter pentabromodifenylu, eter heksabromodifenylu i eter heptabromodifenylu są już wymienione w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 i w związku z tym podlegają zakazowi wywozu, chemikaliów tych nie dodaje się do wykazu chemikaliów zawartego w części 3 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(11)

Pozycja dotycząca chloranu w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 powinna zostać zmieniona w celu zapewnienia większej jasności co do substancji objętych tą pozycją.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 649/2012.

(13)

Aby dać wszystkim zainteresowanym stronom wystarczającą ilość czasu na podjęcie środków koniecznych do zastosowania się do niniejszego rozporządzenia, a państwom członkowskim na podjęcie środków koniecznych do jego wdrożenia, należy odroczyć jego stosowanie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.

(2)  Decyzja Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1.

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje dotyczące azynofosu metylowego i sulfonianów perfluorooktanu otrzymują brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Azynofos metylowy (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Sulfoniany perfluorooktanu

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sole metali (O–M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

i inne

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

pozycja dotycząca chloranu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Chloran (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

i inne

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Podkategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Azocyklotyna (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cynidon etylowy (+)

142891-20-1

n.d.

2925 19 95

p(1)

b

 

Cyklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Cyflutryna

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Cyheksatyna (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksysulfuron (+)

126801-58-9

n.d.

2933 59 95

p(1)

b

 

Chlorek didecylodimetyloamonu

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfaryna

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2.

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja dotycząca sulfonianów perfluorooktanu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Kategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

„Pochodne sulfonianów perfluorooktanu (w tym polimery) z wyjątkiem:

Kwas perfluorooktanosulfonowy, sulfoniany perfluorooktanu, sulfonamidy perfluorooktanu, sulfonyle perfluorooktanu

57589-85-2

68081-83-4

i inne

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

pozycja dotycząca chloranu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Kategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

„Chloran

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

i inne

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

skreśla się pozycję dotyczącą azynofosu metylowego;

d)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN

Kategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

„Azocyklotyna

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cynidon etylowy

142891-20-1

n.d.

2925 19 95

p

 

Cyklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cyheksatyna

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksysulfuron

126801-58-9

n.d.

2933 59 95

p

 

Oksadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3.

w części 3 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Właściwy nr CAS

Kod HS

Substancja w czystej postaci

Kod HS

Mieszaniny zawierające substancję

Kategoria

„Azynofos metylowy

86-50-0

2933.99

3808.10

Pestycyd

Kwas perfluorooktanosulfonowy, sulfoniany perfluorooktanu, sulfonamidy perfluorooktanu, sulfonyle perfluorooktanu

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

i inne

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Przemysłowe”


Top