Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1078/2014 z dne 7. avgusta 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij Besedilo velja za EGP

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1078/2014

z dne 7. avgusta 2014

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) ter zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 649/2012 izvaja Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (v nadaljnjem besedilu: postopek PIC) za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki je bila podpisana 11. septembra 1998 in odobrena v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta 2003/106/ES (2).

(2)

Primerno je upoštevati regulativni ukrep v zvezi z nekaterimi kemikalijami, ki je bil sprejet v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta (5).

(3)

Odobritev snovi bitertanol je bila preklicana v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je bitertanol prepovedano uporabljati kot pesticid in bi ga torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(4)

Snovi ciheksatin in azociklotin nista bili odobreni kot aktivni snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je navedeni snovi prepovedano uporabljati kot pesticida in bi ju torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(5)

Snovi cinidon-etil, ciklanilid, etoksisulfuron in oksadiargil niso več odobrene kot aktivne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je navedene snovi prepovedano uporabljati kot pesticide in bi jih torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Snov rotenon ni bila odobrena kot aktivna snov v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je uporaba rotenona kot pesticida strogo omejena, saj je prepovedana skoraj vsa uporaba, čeprav je bil rotenon opredeljen in priglašen za oceno v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 za vrsto proizvodov 17 ter lahko tako dovoljenja zanj izdajajo države članice, dokler je odločitev sprejeta v skladu z navedeno uredbo. Snov rotenon bi bilo zato treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(7)

Odobritev aktivne snovi didecildimetilamonijev klorid je bila preklicana v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je didecildimetilamonijev klorid prepovedano uporabljati kot pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev in bi ga torej bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(8)

Snovi varfarin in ciflutrin nista več odobreni kot aktivni snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je navedeni snovi prepovedano uporabljati kot pesticida iz skupine fitofarmacevtskih sredstev in bi ju torej bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(9)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na svojem šestem zasedanju, ki je potekalo od 28. aprila do 10. maja 2013, odločila, da vključi azinfos-metil, perfluorooktan sulfonsko kislino, perfluorooktan sulfonate, perfluorooktan sulfonamide in perfluorooktan sulfonile v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedene kemikalije začel uporabljati postopek PIC. Zato bi bilo treba navedene kemikalije črtati s seznama kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 ter jih vključiti na seznam kemikalij iz dela 3 navedene priloge.

(10)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je odločila tudi, da se komercialni pentabromodifenil eter, vključno s tetra- in pentabromodifenil etrom, ter komercialni oktabromodifenil eter, vključno s heksa- in heptabromodifenil etrom, vključijo v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedene kemikalije začel uporabljati postopek PIC. Ker so tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter in heptabromodifenil eter že navedeni v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 649/2012 in zato zanje velja prepoved izvoza, se navedene kemikalije ne dodajo na seznam kemikalij iz dela 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(11)

Vnos za klorat v delih 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 bi bilo treba spremeniti, da se zagotovi večja jasnost glede snovi, zajetih v navedenem vpisu.

(12)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Da se vsem zainteresiranim stranem zagotovi dovolj časa, da sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje skladnosti s to uredbo, in državam članicam, da sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje te uredbe, bi bilo njeno uporabo treba odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(2)  Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:

1.

del 1 se spremeni:

(a)

vnosa za azinfos-metil in perfluorooktan sulfonate se nadomestita z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Azinfos-metil (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

p

 

Perfluorooktan sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovinska sol (O-M +), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

in druge

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

so“

 

(b)

vnos za klorat se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Klorat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

in druge

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

p“

 

(c)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Azociklotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

p

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

p

 

Cinidon-etil (+)

142891-20-1

/

2925 19 95

p(1)

p

 

Ciklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

p

 

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

p

 

Ciheksatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

p

 

Etoksisulfuron (+)

126801-58-9

/

2933 59 95

p(1)

p

 

Didecildimetilamonijev klorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

p

 

Oksadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

p

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

p

 

Varfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

p“

 

2.

del 2 se spremeni:

(a)

vnos za perfluorooktan sulfonate se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Derivati perfluorooktan sulfonatov (vključno s polimeri), ki niso zajeti v

perfluorooktan sulfonski kislini, perfluorooktan sulfonatih, perfluorooktan sulfonamidih, perfluorooktan sulfonilih

57589-85-2

68081-83-4

in druge

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

so“

(b)

vnos za klorat se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Klorat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

in druge

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

p“

(c)

vnos za azinfos-metil se črta;

(d)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Azociklotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-etil

142891-20-1

/

2925 19 95

p

 

Ciklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Ciheksatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksisulfuron

126801-58-9

/

2933 59 95

p

 

Oksadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p“

 

3.

v delu 3 se dodajo naslednji vnosi:

Kemikalija

Ustrezna(-e) številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov

Skupina

„Azinfos-metil

86-50-0

2933.99

3808.10

pesticid

Perfluorooktan sulfonska kislina, perfluorooktan sulfonati, perfluorooktan sulfonamidi, perfluorooktan sulfonili

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

in druge

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

industrijske kemikalije“


Top