EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1078/2014 оd 7. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Tekst značajan za EGP

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 297/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1078/2014

оd 7. kolovoza 2014.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (1), a posebno njezin članak 23. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 649/2012 provodi se Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka (postupak PIC) za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, potpisana 11. rujna 1998. i odobrena u ime Zajednice Odlukom Vijeća 2003/106/EZ (2).

(2)

Primjereno je da regulatorna mjera u pogledu određenih kemikalija donesena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5) bude uzeta u obzir.

(3)

Odobrenje za tvar bitertanol povučeno je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da je bitertanol zabranjeno upotrebljavati kao pesticid i stoga ga je potrebno unijeti na popis kemikalija iz Priloga I. dijelova 1. i 2. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(4)

Tvari ciheksatin i azociklotin nisu odobrene kao aktivne tvari u skladu s Direktivom (EZ) br. 1107/2009, što znači da ih je zabranjeno upotrebljavati kao pesticide i stoga bi ih trebalo dodati na popise kemikalija iz Priloga I. dijelova 1. i 2. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(5)

Tvari cinidon-etil, ciklanilid, etoksisulfuron i oksadiargil više nisu odobrene kao aktivne tvari u skladu s Direktivom (EZ) br. 1107/2009, što znači da ih je zabranjeno upotrebljavati kao pesticide i stoga bi ih trebalo dodati na popise kemikalija iz Priloga I. dijelova 1. i 2. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(6)

Tvar rotenon nije odobrena kao aktivna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da je njegova upotreba kao pesticida strogo ograničena jer je gotovo svaka upotreba zabranjena usprkos činjenici da je rotenon utvrđen i prijavljen za evaluaciju na temelju Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrstu proizvoda 17 i stoga može i dalje biti odobren u državama članicama dok se ne donese odluka na temelju te Uredbe. Stoga bi rotenon trebalo dodati na popise kemikalija iz Priloga I. dijelova 1. i 2. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(7)

Odobrenje za tvar didecildimetilamonijev klorid povučeno je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da je didecildimetilamonijev klorid zabranjen za upotrebu kao pesticid u skupini proizvoda za zaštitu biljaka i stoga bi ga trebalo unijeti na popis kemikalija iz Priloga I. dijela 1. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(8)

Tvari varfarin i ciflutrin više nisu odobrene kao aktivne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da su te tvari zabranjene za upotrebu kao pesticidi u skupini proizvoda za zaštitu biljaka i stoga bi ih trebalo unijeti na popis kemikalija iz Priloga I. dijela 1. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(9)

Na šestom zasjedanju Konferencije stranaka Roterdamske konvencije održanom od 28. travnja do 10. svibnja 2013. odlučeno je uključiti azinfos-metil, perfluorooktan-sulfonsku kiselinu, perfluorooktan-sulfonate, perfluorooktan-sulfonamide i perfluorooktan-sulfonile u Prilog III. toj Konvenciji, što znači da su te kemikalije podložne postupku PIC na temelju te Konvencije. Te bi kemikalije stoga trebalo ukloniti s popisa kemikalija iz Priloga I. dijela 2. Uredbe (EU) br. 649/2012 i dodati na popis kemikalija iz dijela 3. tog Priloga.

(10)

Konferencija stranaka Roterdamske konvencije odlučila je uvrstiti i komercijalni pentabromodifenil eter, uključujući tetra i pentabromodifenil eter, kao i komercijalni oktabromodifenil eter, uključujući heksa i heptabromodifenil eter u Prilog III. toj Konvenciji, što znači da su te kemikalije podložne postupku PIC na temelju te Konvencije. Budući da se tetrabromodifenil eter, pentrabromodifenil eter, heksabromodifenil eter i heptabromodifenil već nalaze na popisu u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 649/2012 i zbog toga su predmet zabrane izvoza, te se kemikalije ne dodaju popisu kemikalija iz Priloga I. dijela 3. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(11)

Unos za klorat iz Priloga I. dijelova 1. i 2. Uredbe (EU) br. 649/2012 trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnilo koje bi tvari trebale biti obuhvaćene tim unosom.

(12)

Uredbu (EU) br. 649/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Kako bi se ostavilo dovoljno vremena da sve zainteresirane strane poduzmu neophodne mjere za usklađivanje s ovom Uredbom, a države članice potrebne mjere za njezinu provedbu, potrebno je odgoditi njezinu primjenu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 649/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 60.

(2)  Odluka Vijeća 2003/106/EZ od 19. prosinca 2002. o odobrenju, u ime Europske zajednice, Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog informiranog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 63, 6.3.2003., str. 27.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 649/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unosi za azinfos-metil i perfluorooktan sulfonate zamjenjuju se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Oznaka KN

Podkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Zemlje za koje nije potrebno obavješćivanje

„Azinfos-metil (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluorooktan sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, Metalna sol (O-M+), halid, amid i drugi derivati uključujući polimere) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

i drugi

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

(b)

unos za klorat zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Oznaka KN

Podkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Zemlje za koje nije potrebno obavješćivanje

„Klorat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

i drugi

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

(c)

sljedeći se unosi dodaju:

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Oznaka KN

Podkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Zemlje za koje nije potrebno obavješćivanje

„Azociklotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon-etil (+)

142891-20-1

nije primjenljivo

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Ciheksatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksisulfuron (+)

126801-58-9

nije primjenljivo

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecildimetil-amonijev klorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Varfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2.

Dio 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za perfluorooktan sulfonate zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Oznaka KN

Kategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

„Derivati perfluorooktan sulfonata (uključujući polimere) koji nisu već navedeni pod:

Perfluorooktan sulfonska kiselina, perfluorooktan sulfonati, perfluorooktan sulfonamidi i perfluorooktan sulfonili

57589-85-2

68081-83-4

i drugi

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

(b)

unos za klorat zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Oznaka KN

Kategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

„Klorat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

i drugi

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

(c)

unos za azinfos-metil briše se;

(d)

sljedeći se unosi dodaju:

Kemikalija

CAS br.

Einecs br.

Oznaka KN

Kategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

„Azociklotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-etil

142891-20-1

nije primjenljivo

2925 19 95

p

 

Ciklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Ciheksatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksisulfuron

126801-58-9

nije primjenljivo

2933 59 95

p

 

Oksadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3.

U dijelu 3. dodaju se sljedeći unosi:

Kemikalija

Odgovarajući CAS broj(evi)

HS oznaka

Čista tvar

HS oznaka

Smjese koje sadrže tvar

Kategorija

„Azinfos-metil

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticid

Perfluorooktan sulfonska kiselina, perfluorooktan sulfonati, perfluorooktan sulfonamidi, perluorooktan sulfonili

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

i drugi

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Industrijski”


Top