Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

A Bizottság 1078/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. augusztus 7. ) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/1


A BIZOTTSÁG 1078/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. augusztus 7.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 649/2012/EU rendelet végrehajtja az 1998. szeptember 11-én aláírt és a Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (PIC-eljárás) szóló Rotterdami Egyezményt.

(2)

Helyénvaló figyelembe venni az egyes vegyi anyagok vonatkozásában az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), valamint az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) nyomán hozott szabályozási intézkedéseket.

(3)

A bitertanol jóváhagyását az 1107/2009/EK rendelet szerint visszavonták, tehát ezt az anyagot tilos peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(4)

A cihexatin és az azociklotin nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, tehát ezeket az anyagokat tilos peszticidként használni, és fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(5)

A cinidon-etilnek, a ciklanilidnek, az etoxiszulfuronnak és az oxadiargilnak az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyag-jóváhagyása lejárt, tehát ezeket az anyagokat tilos peszticidként használni, és fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(6)

A rotenon nem került az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagként jóváhagyásra, tehát peszticidként történő használata szigorú korlátozások alá esik, és gyakorlatilag mindenfajta felhasználása tilos annak ellenére, hogy a 17. termékcsoportba való besorolás érdekében az 528/2012/EU rendelet keretében azonosításra és az értékelés céljából bejelentésre került, így használatát a tagállamok az említett rendelet alapján meghozandó határozat elfogadásáig továbbra is engedélyezhetik. Ezért a rotenont fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében foglalt vegyianyagjegyzékekbe.

(7)

A didecil-dimetil-ammónium-klorid jóváhagyását az 1107/2009/EK rendelet szerint visszavonták, tehát ezt az anyagot tilos a növényvédő szerek csoportjába tartozó peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(8)

A warfarinnak és a ciflutrinnak az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyag-jóváhagyása lejárt, tehát ezeket az anyagokat tilos a növényvédő szerek csoportjába tartozó peszticidként használni, és fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(9)

A Rotterdami Egyezmény részes felei konferenciájának 2013. április 28. és május 10. között tartott hatodik ülésén úgy határoztak, hogy az azinfosz-metilt, a perfluoroktán-szulfonsavat, a perfluor-oktánszulfonátokat, a perfluor-oktánszulfonamidokat és a perfluor-oktánszulfonilokat felveszik az egyezmény III. mellékletébe, így az említett vegyületekre az egyezmény értelmében a PIC-eljárás vonatkozik. Ezért ezeket a vegyi anyagokat törölni kell a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő vegyianyagjegyzékből, és fel kell venni őket az említett melléklet 3. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(10)

A Rotterdami Egyezmény részes felei konferenciáján a felek emellett úgy határoztak, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-étert, ideértve a tetra- és pentabróm-difenil-étert, valamint a kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-étert, ideértve a hexa- és heptabróm-difenil-étert, felveszik az egyezmény III. mellékletébe, így az említett vegyületekre az egyezmény értelmében a PIC-eljárás vonatkozik. Mivel a tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter és heptabróm-difenil-éter már szerepelnek a 649/2012/EU rendelet V. mellékletében, tehát exporttilalom vonatkozik rájuk, e vegyi anyagok nem kerülnek felvételre a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 3. részében foglalt vegyianyagjegyzékbe.

(11)

A 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében a klorátra vonatkozó bejegyzéseket módosítani kell annak pontosítása érdekében, hogy az érintett bejegyzés mely anyagokra vonatkozik.

(12)

Ezért a 649/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek elegendő idejük legyen meghozni az e rendelet betartásához és végrehajtásához szükséges intézkedéseket, e rendelet alkalmazását indokolt későbbre halasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(2)  A Tanács 2002. december 19-i 2003/106/EK határozata a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.)

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).


MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész az alábbiak szerint módosul:

a)

az azinfosz-metilre és perfluoroktán-szulfonátokra vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Azinfosz-metil (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluoroktán-szulfonátok

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

és egyebek

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

a klorátra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Klorát (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

és egyebek

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Azociklotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon-etil (+)

142891-20-1

n. a.

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Cihexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoxiszulfuron (+)

126801-58-9

n. a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecil-dimetil-ammónium-klorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2.

A 2. rész az alábbiak szerint módosul:

a)

a perfluoroktán-szulfonátokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Perfluoroktán-szulfonát-származékok (beleértve a polimereket is), kivéve:

Perfluoroktán-szulfonsav, Perfluoroktán-szulfonátok, Perfluoroktán-szulfonamidok, Perfluoroktán-szulfonilok

57589-85-2

68081-83-4

és egyebek

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

a klorátra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Klorát

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

és egyebek

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

az azinfosz-metilre vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

d)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Azociklotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-etil

142891-20-1

n. a.

2925 19 95

p

 

Ciklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cihexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoxiszulfuron

126801-58-9

n. a.

2933 59 95

p

 

Oxadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3.

A 3. rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek

Kategória

„Azinfosz-metil

86-50-0

2933.99

3808.10

Peszticid

Perfluoroktán-szulfonsav, Perfluoroktán-szulfonátok, Perfluoroktán-szulfonamidok, Perfluoroktán-szulfonilok

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

és egyebek

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Ipari”


Top