Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier Text av betydelse för EES

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014

av den 7 augusti 2014

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 649/2012 genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande (nedan kallat PIC-förfarandet) sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som undertecknades den 11 september 1998 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2003/106/EG (2).

(2)

Det är lämpligt att beakta de lagstiftningsåtgärder som vidtagits avseende vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3), Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (5).

(3)

Godkännandet för bitertanol har återkallats i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att bitertanol inte får användas som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(4)

Ämnena cyhexatin och azocyklotin har inte godkänts som verksamma ämnen enligt förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att de är förbjudna för användning som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(5)

Ämnena cinidonetyl, cyklanilid, etoxisulfuron och oxadiargyl är inte längre godkända som verksamma ämnen enligt förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att de är förbjudna för användning som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(6)

Ämnet rotenon har inte godkänts som verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att rotenon är underkastat stränga restriktioner för användning som bekämpningsmedel, eftersom nästan all användning är förbjuden, trots att rotenon har identifierats och anmälts för utvärdering enligt förordning (EU) nr 528/2012 för produkttyp 17 och därför kan fortsätta att godkännas av medlemsstaterna till dess ett beslut enligt den förordningen fattats. Därför bör rotenon läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(7)

Godkännandet för didecyldimetylammoniumklorid har återkallats i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att didecyldimetylammoniumklorid inte får användas som bekämpningsmedel i gruppen växtskyddsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningen i del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(8)

Ämnena warfarin och cyflutrin är inte längre godkända som verksamma ämnen enligt förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att de inte får användas som bekämpningsmedel i gruppen växtskyddsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningen i del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(9)

Vid Rotterdamkonventionens sjätte partskonferens, vilken hölls mellan den 28 april och den 10 maj 2013, beslutades det att azinfosmetyl, perfluoroktansulfonatsyra, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider och perfluoroktansulfonater skulle tas upp i bilaga III till konventionen. Det innebär att azinfosmetyl, perfluoroktansulfonatsyra, perfluoroktansulfonater, perfluoroktansulfonamider och perfluoroktansulfonater är föremål för konventionens PIC-förfarande. Kemikalierna i fråga bör därför tas bort från kemikalieförteckningen i del 2 och läggas till i kemikalieförteckningen i del 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(10)

Partskonferensen beslutade också att föra in kommersiell pentabromdifenyleter, inbegripet tetra- och pentabromdifenyl, och kommersiell oktabromdifenyleter, inbegripet hexa- och heptabromdifenyleter i bilaga III till Rotterdamkonventionen, vilket innebär att kemikalierna i fråga är föremål för konventionens PIC-förfarande. Eftersom tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyleter, hexabromdifenyleter och heptabromdifenyleter redan ingår i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 och således omfattas av exportförbud, läggs de inte till i kemikalieförteckningen i del 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(11)

Uppgifterna avseende klorater i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 bör ändras för att förtydliga vilka ämnen som posten omfattar.

(12)

Förordning (EU) nr 649/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

För att alla berörda parter ska få tillräcklig tid för att vidta de åtgärder som krävs för att efterleva denna förordning och för att medlemsstaterna ska kunna vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av den, bör dess tillämpning skjutas fram.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 7 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Posterna för azinfosmetyl och perfluoroktansulfonat ska ersättas med följande:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nummer

Underkategori (*)

Begränsningar för användning (**)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”Azinfosmetyl (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluoroktansulfonat

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, amid och andra derivat, även polymerer) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

med flera

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

Posten för klorat ska ersättas med följande:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nummer

Underkategori

Begränsningar för användning (**)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”Klorat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

med flera

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nummer

Underkategori (*)

Begränsningar för användning (**)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”Azocyklotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidonetyl (+)

142891-20-1

finns inte

2925 19 95

p(1)

b

 

Cyklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Cyflutrin (+)

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Cyhexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoxisulfuron (+)

126801-58-9

finns inte

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecyldimetylammoniumklorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargyl (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för perfluoroktansulfonat ska ersättas med följande:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nummer

Kategori (*)

Begränsningar för användning (**)

”Perfluoroktansulfonatderivat (även polymerer) som inte omfattas av

Perfluoroktansulfonsyra, Perfluoroktansulfonat, Perfluoroktansulfonamider, Perfluoroktansulfonyler

57589-85-2

68081-83-4

med flera

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

Posten för klorat ska ersättas med följande:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nummer

Kategori (*)

Begränsningar för användning (**)

”Klorat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

med flera

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

Posten för azinfosmetyl ska utgå.

d)

Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nummer

Kategori (*)

Begränsningar för användning (**)

”Azocyklotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-ethyl

142891-20-1

finns inte

2925 19 95

p

 

Cyklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoxisulfuron

126801-58-9

finns inte

2933 59 95

p

 

Oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3.

I del 3 ska följande poster läggas till:

Kemikalie

Relevanta CAS-nr

HS-nummer

Rent ämne

HS-nummer

Blandningar som innehåller ämnet

Kategori

”Azinfosmetyl

86-50-0

2933.99

3808.10

Bekämpningsmedel

Perfluoroktansulfonsyra, Perfluoroktansulfonat, Perfluoroktansulfonamider, Perfluoroktansulfonyler

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

med flera

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Industri”


Top