EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2014 zo  7. augusta 2014 , ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií Text s významom pre EHP

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1078/2014

zo 7. augusta 2014,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (ďalej len „postup PIC“) pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý bol podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Je vhodné zohľadniť regulačné opatrenia prijaté v súvislosti s určitými chemikáliami v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (5).

(3)

Schválenie látky bitertanol bolo zrušené v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, a preto je zakázané používať bitertanol ako pesticíd, takže by sa mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(4)

Látky cyhexatín a azocyklotín neboli schválené ako účinné látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, a preto je zakázané ich používať ako pesticídy, takže by sa mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(5)

Látky cinidón-etyl, cyklanilid, etoxysulfurón a oxadiargyl už viac nie sú schválené ako účinné látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, a preto je zakázané ich používať ako pesticídy, takže by sa mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(6)

Látka rotenón nebola schválená ako účinná látka v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, a preto existujú výrazne obmedzenia týkajúce sa použitia rotenónu ako pesticídu, keďže prakticky akékoľvek jeho použitie je zakázané aj napriek tomu, že rotenón bol identifikovaný a oznámený na hodnotenie podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 pre výrobky typu 17, takže ho členské štáty môžu aj naďalej autorizovať, až kým sa v zmysle toho nariadenia neprijme nejaké rozhodnutie. Preto by sa rotenón mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(7)

Schválenie látky didecyl(dimetyl)amónium-chlorid bolo zrušené v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, a preto je zakázané používať didecyl(dimetyl)amónium-chlorid ako pesticíd v skupine prípravkov na ochranu rastlín, takže by sa mal doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(8)

Látky warfarín a cyflutrín už viac nie sú schválené ako účinné látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, a preto je zakázané ich používať ako pesticídy v skupine prípravkov na ochranu rastlín, takže by sa mali doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(9)

Na šiestom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, ktoré sa konalo 28. apríla až 10. mája 2013, sa rozhodlo o doplnení azinfos-metylu, kyseliny perfluóroktán-sulfónovej, perfluóroktán-sulfonátov, perfluóroktán-sulfonamidov a perfluóroktán-sulfonylov do prílohy III k danému dohovoru, a preto sa na tieto chemikálie vzťahuje postup PIC v zmysle uvedeného dohovoru. Tieto chemikálie by sa preto mali vypustiť zo zoznamu chemikálií uvedeného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 a doplniť do zoznamu chemikálií v časti 3 danej prílohy.

(10)

Konferencia zmluvných strán Rotterdamského dohovoru takisto rozhodla o doplnení obchodného pentabrómdifenyléteru vrátane tetra- a pentabrómdifenyléteru, ako aj obchodného oktabrómdifenyléteru vrátane hexa- a heptabrómdifenyléteru do prílohy III k danému dohovoru, a preto sa na tieto chemikálie vzťahuje postup PIC v zmysle uvedeného dohovoru. Keďže tetrabrómdifenyléter, pentabrómdifenyléter, hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter sú už zaradené do zoznamu v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012, a preto podliehajú zákazu vývozu, tieto chemikálie sa nedopĺňajú do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(11)

Zápis, ktorý sa týka chlorečnanu a je uvedený v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 by sa mal zmeniť, aby bolo jasnejšie, na ktoré látky sa zápis vzťahuje.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

S cieľom poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám dostatok času na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a členským štátom dostatok času na prijatie opatrení potrebných na jeho vykonávanie, by sa jeho uplatňovanie malo odložiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

zápisy týkajúce sa azinfos-metylu a perfluóroktán-sulfonátov sa nahrádzajú takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„azinfos-metyl (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

perfluóroktán-sulfonáty

(PFOS) C8F17SO2X

[X = OH, kovová soľ (O-M+), halid, amid a iné deriváty vrátane polymérov) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

a iné

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr“

 

b)

zápis týkajúci sa chlorečnanu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„chlorát (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

a iné

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b“

 

c)

dopĺňajú sa tieto zápisy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„azocyklotín (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

cinidón-etyl (+)

142891-20-1

neuvádza sa

2925 19 95

p(1)

b

 

cyklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

cyflutrín

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

cyhexatín (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

etoxysulfurón (+)

126801-58-9

neuvádza sa

2933 59 95

p(1)

b

 

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

oxadiargyl (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

rotenón (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

warfarín

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b“

 

2.

Časť 2 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa perfluóroktán-sulfonátov sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„Deriváty perfluóroktán-sulfonátu (vrátane polymérov), s výnimkou

kyseliny perfluóroktán-sulfónovej, perfluóroktán-sulfonátov, perfluóroktán-sulfonamidov, perfluóroktán-sulfonylov

57589-85-2

68081-83-4

a iné

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr“

b)

zápis týkajúci sa chlorečnanu sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„chlorát

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

a iné

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b“

c)

zápis týkajúci sa azinfos-metylu sa vypúšťa;

d)

dopĺňajú sa tieto zápisy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„azocyklotín

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

cinidón-etyl

142891-20-1

neuvádza sa

2925 19 95

p

 

cyklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

cyhexatín

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

etoxysulfurón

126801-58-9

neuvádza sa

2933 59 95

p

 

oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

rotenón

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p“

 

3.

Do časti 3 sa dopĺňajú tieto zápisy:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS

čistá látka

Kód HS

zmesi obsahujúce látku

Kategória

„azinfos-metyl

86-50-0

2933.99

3808.10

pesticíd

kyselina perfluóroktán-sulfónová, perfluóroktán-sulfonáty, perfluóroktán-sulfonamidy, perfluóroktán-sulfonyly

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

a iné

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

priemyselná chemikália“


Top