Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1078/2014 van de Commissie van 7 augustus 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen Voor de EER relevante tekst

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1078/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 augustus 2014

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1), en met name artikel 23, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 649/2012 voert het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel uit, dat op 11 september 1998 is ondertekend en bij Besluit 2003/106/EG van de Raad namens de Gemeenschap is gesloten (2).

(2)

Er moet rekening worden gehouden met regelgevende maatregelen met betrekking tot bepaalde chemische stoffen die zijn genomen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3), Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4) en Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (5).

(3)

De goedkeuring voor de stof bitertanol is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 ingetrokken, zodat bitertanol niet langer als pesticide gebruikt mag worden en bijgevolg aan de lijsten van chemische stoffen in deel 1 en 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moet worden toegevoegd.

(4)

De stoffen cyhexatin en azocyclotin zijn niet als werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009/EEG goedgekeurd, zodat die stoffen niet als pesticide mogen worden gebruikt en bijgevolg aan de lijsten van chemische stoffen in deel 1 en 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moeten worden toegevoegd.

(5)

De stoffen cinidon-ethyl, cyclanilide, ethoxysulfuron and oxadiargyl worden niet langer als werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009/EEG goedgekeurd, zodat die stoffen niet langer als pesticide mogen worden gebruikt en bijgevolg aan de lijsten van chemische stoffen in deel 1 en 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moeten worden toegevoegd.

(6)

De stof rotenon is niet als werkzame stof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd, zodat het gebruik van rotenon als pesticide sterk beperkt is omdat nagenoeg alle gebruik verboden is, ondanks het feit dat rotenon krachtens Verordening (EU) nr. 528/2012 voor productsoort 17 geïdentificeerd en voor beoordeling aangemeld is en daarom door de lidstaten verder kan worden toegelaten totdat een besluit uit hoofde van die verordening is genomen. Daarom moet rotenon aan de lijsten van chemische stoffen in deel 1 en 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden toegevoegd.

(7)

De goedkeuring voor de stof didecyldimethylammoniumchloride is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 ingetrokken, zodat didecyldimethylammoniumchloride niet langer als pesticide (groep gewasbeschermingsmiddelen) gebruikt mag worden en bijgevolg aan de lijst van chemische stoffen in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moet worden toegevoegd.

(8)

De stoffen warfarine en cyfluthrin worden niet langer als werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd, zodat die stoffen niet langer als pesticide (groep gewasbeschermingsmiddelen) mogen worden gebruikt en bijgevolg aan de lijst van chemische stoffen in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moeten worden toegevoegd.

(9)

Tijdens de zesde conferentie van de partijen bij het Verdrag van Rotterdam (van 28 april tot 10 mei 2013) is besloten azinfos-methyl, perfluoroctaansulfonzuur, perfluoroctaansulfonaten, perfluoroctaansulfonamiden en perfluoroctaansulfonylverbindingen in bijlage III bij dat verdrag op te nemen, zodat die stoffen voortaan krachtens dat verdrag onder de PIC-procedure vallen. Daarom moeten die stoffen uit de lijst van chemische stoffen in deel 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 worden geschrapt en aan de lijst van chemische stoffen in deel 3 van die bijlage worden toegevoegd.

(10)

De Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Rotterdam heeft ook besloten pentabroomdifenylether in handelskwaliteit, met inbegrip van tetra- en pentabroomdifenylether, en octabroomdifenylether in handelskwaliteit, met inbegrip van hexa- en heptabroomdifenylether, in bijlage III bij dat verdrag op te nemen, zodat die stoffen voortaan krachtens dat verdrag onder de PIC-procedure vallen. Aangezien tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether en heptabroomdifenylether al in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 zijn opgenomen en er voor deze stoffen dus een uitvoerverbod geldt, worden die stoffen niet aan de lijst van chemische stoffen in deel 3 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 toegevoegd.

(11)

De vermelding voor chloraat in deel 1 en 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 moet worden gewijzigd om duidelijker aan te geven op welke stoffen die vermelding betrekking heeft.

(12)

Verordening (EU) nr. 649/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Om alle belanghebbende partijen voldoende tijd te geven de nodige maatregelen te nemen om aan deze verordening te voldoen en de lidstaten de gelegenheid te geven de nodige maatregelen te nemen om deze verordening uit te voeren, moet de toepassing van deze verordening worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De verordening is van toepassing met ingang van 1 december 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60.

(2)  Besluit 2003/106/EG van de Raad van 19 december 2002 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27).

(3)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen voor azinfos-methyl en perfluoroctaansulfonaten worden vervangen door:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code

Subcategorie (*)

Gebruiks-beperking (**)

Landen waarvoor geen kennisgeving vereist is

„Azinfos-methyl (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluoroctaan-sulfonaten

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metaalzout (O-M+), halogenide, amide en andere derivaten, met inbegrip van polymeren) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

en andere

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

de vermelding voor chloraat wordt vervangen door:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code

Subcategorie (*)

Gebruiks-beperking (**)

Landen waarvoor geen kennisgeving vereist is

„Chloraat (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

en andere

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

de volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code

Subcategorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

Landen waarvoor geen kennisgeving vereist is

„Azocyclotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon-ethyl (+)

142891-20-1

n.v.t.

2925 19 95

p(1)

b

 

Cyclanilide (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Cyfluthrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Cyhexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Ethoxysulfuron (+)

126801-58-9

n.v.t.

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecyldimethylammoniumchloride

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargyl (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarine

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2)

Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor perfluoroctaansulfonaten wordt vervangen door:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code

Categorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

„Derivaten van perfluoroctaansulfonaten (met inbegrip van polymeren), met uitzondering van

Perfluoroctaansulfonzuur, perfluoroctaansulfonaten, perfluoroctaan-sulfonamiden, perfluoroctaansulfonyl-verbindingen

57589-85-2

68081-83-4

en andere

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

de vermelding voor chloraat wordt vervangen door:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code

Categorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

„Chloraat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

en andere

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

de vermelding voor azinfos-methyl wordt geschrapt.

d)

de volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Chemische stof

CAS-nummer

Einecs-nummer

GN-code

Categorie (*)

Gebruiksbeperking (**)

„Azocyclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-ethyl

142891-20-1

n.v.t.

2925 19 95

p

 

Cyclanilide

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Ethoxysulfuron

126801-58-9

n.v.t.

2933 59 95

p

 

Oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3)

In deel 3 worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

Chemische stof

Relevant(e) CAS-nummer(s)

HS-code

Zuivere stof

HS-code

Mengsels die een dergelijke stof bevatten

Categorie

„Azinfos-methyl

86-50-0

2933.99

3808.10

Bestrijdings-middel

Perfluoroctaansulfonzuur, perfluoroctaansulfonaten, perfluoroctaan-sulfonamiden, perfluoroctaansulfonyl-verbindingen

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

en andere

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Industrieel”


Top