EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1119

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1119 2023 m. sausio 12 d. kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/2034 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų keitimosi informacija standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/188

OJ L 148, 8.6.2023, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1119/oj

2023 6 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1119

2023 m. sausio 12 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/2034 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų keitimosi informacija standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/2034 dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES (1), ypač į jos 13 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

veiksmingam ir tinkamu laiku vykdomam buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimui užtikrinti reikia, kad šios institucijos tarpusavyje tinkamai keistųsi informacija, susijusia su jų atitinkama priežiūros kompetencija. Siekiant šio tikslo, reikėtų nustatyti keitimosi informacija standartines formas, šablonus ir praktines procedūras, įskaitant terminus. Kadangi turėtų būti tinkamu laiku keičiamasi naujausia informacija, kompetentingos institucijos turėtų stengtis pakeisti informacija kuo anksčiau, nepagrįstai nedelsdamos, nelaukdamos informacijos pateikimo galutinės datos;

(2)

siekdamos užtikrinti, kad informacija būtų efektyviai perduodama kompetentingų institucijų susijusiems asmenims ryšiams ir kad ji liktų konfidenciali, kompetentingos institucijos turėtų sudaryti asmenų ryšiams sąrašus, jais keistis ir juos reguliariai atnaujinti;

(3)

siekiant užtikrinti investicinių įmonių priežiūros veiksmingumą tarpvalstybiniu mastu, tinkamą klientų ir rinkų apsaugą, taip pat skubius taisomuosius veiksmus, buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos turėtų pranešti vienos kitoms apie bet kokią galimą situaciją, kuri galėtų daryti poveikį filialo finansiniam stabilumui arba veikimui, ir pateikti visą esminę ir aktualią su tokia situacija susijusią informaciją;

(4)

informacijos, kuria turi keistis buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos, rūšies ir pobūdžio reikalavimai nustatyti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2023/1117 (2). Todėl nustatant standartines formas, šablonus ir procedūras tokiems keitimosi informacija reikalavimams vykdyti turėtų būti laikomasi tame deleguotajame reglamente nustatytos taikymo srities ir požiūrio ir atsižvelgiama į standartines formas, šablonus ir procedūras, kurie jau taikomi pagal kitus mechanizmus, pavyzdžiui, nustatytus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (3) 34 ir 35 straipsnius, taip išvengiant dubliavimosi;

(5)

Deleguotajame reglamente (ES) 2023/1117 nustatytoje sistemoje nurodomi informacijos, kuria turi keistis kompetentingos institucijos, rūšies ir pobūdžio reikalavimai. Nors pastarajame reglamente nustatyti pagrindiniai elementai, dėl kurių kompetentingos institucijos turėtų keistis informacija, juo nesiekiama apriboti tokio keitimosi informacija masto skatinant platų tarpvalstybinį kompetentingų institucijų bendradarbiavimą;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI), pasikonsultavus su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Keitimosi informacija dažnumas

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 2 straipsnyje nurodyta informacija pateikiama ir atnaujinama bent kartą per metus. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atnaujintą informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. arba, nepagrįstai nedelsdamos, įvykus reikšmingam pokyčiui.

2.   Informacija apie bet kokį Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3–6 ir 8 straipsniuose nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejį ir priežiūros priemonių ar kitų administracinių sankcijų arba administracinių priemonių, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 9 straipsnyje, taikymą pateikiama nepagrįstai nedelsiant ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai kompetentingos institucijos nustato reikalavimų nesilaikymo atvejį, arba pritaiko priežiūros ar kitą administracinę priemonę arba administracinę sankciją.

3.   Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3–7 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama ir atnaujinama bent kartą per metus. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atnaujintą informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. remdamosi gruodžio 31 d. apskaitos laikotarpio pabaigos duomenimis, arba, nepagrįstai nedelsdamos, įvykus reikšmingam pokyčiui.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, tais kalendoriniais metais, kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos užbaigia investicinių įmonių priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 36 straipsnį, 3 dalyje nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ataskaitos parengimo.

2 straipsnis

Informacijos perdavimo praktinės procedūros

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos tvarko reguliariai atnaujinamą su kiekviena investicine įmone susijusių asmenų ryšiams sąrašą, į kurį įtraukti atitinkamų asmenų ryšiams duomenys ir kontaktinė informacija, įskaitant asmenis ryšiams kritinių padėčių atveju, kad buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų keistis informacija, ir dalijasi šiuo sąrašu su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

2.   Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos praneša buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms savo asmenų ryšiams duomenis bei kontaktinę informaciją ir apie bet kokius tokių duomenų pasikeitimus. Buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bent kartą per metus peržiūri ir atnaujina asmenų ryšiams sąrašą.

3.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija raštu arba elektronine forma ir siunčia informaciją atitinkamiems asmenims ryšiams, nurodytiems 1 dalyje nurodytame asmenų ryšiams sąraše, nebent informacijos prašanti kompetentinga institucija nurodo kitaip.

4.   Kai informacija keičiamasi elektronine forma, naudojami saugūs ryšių kanalai, išskyrus atvejus, kai, nedarant poveikio Direktyvos (ES) 2019/2034 15 straipsnio ir asmens duomenų tvarkymo taisyklių taikymui, informaciją teikiančios ir gaunančios kompetentingos institucijos, kai tinkama, susitaria naudotis nesaugiais ryšių kanalais.

5.   Atsižvelgiant į konkrečios situacijos skubumą, jei kompetentingos institucijos nustato faktų apie galimas problemas ir riziką, kurias investicinė įmonė kelia klientų apsaugai arba finansų sistemos stabilumui priimančiojoje valstybėje narėje, arba reikalavimų nesilaikymo atvejus, toliau nurodoma informacija, prieš ją patvirtinant raštu arba elektronine forma, pirmiausia gali būti pateikiama žodžiu:

a)

informacija apie Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 8 straipsnyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą;

b)

informacija apie priežiūros arba kitų administracinių priemonių taikymą;

c)

informacija apie administracinių sankcijų taikymą.

6.   Gavusios informaciją, kompetentingos institucijos patvirtina jos gavimą. Kai informacija teikiama elektronine forma naudojant saugų ryšių kanalą, gavimo patvirtinimas siunčiamas tuo pačiu kanalu. Gavimo patvirtinimo nereikalaujama, kai informacija pateikiama žodžiu arba naudojant saugų ryšių kanalą, kuriuo siuntėjas gali gauti patvirtinimą, kad gavėjas informaciją gavo.

7.   Kai pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 48 straipsnio 1 dalį įsteigiama priežiūros institucijų kolegija ir kai buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos bei priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos dalyvauja kolegijoje kaip narės arba kiti dalyviai pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2023/1118 (5), šio straipsnio 1–6 dalys netaikomos. Tokiais atvejais informacija keičiamasi pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 48 straipsnio 6 dalį.

3 straipsnis

Standartinės formos, kurios turi būti naudojamos keičiantis informacija, susijusia su investicinėmis įmonėmis, veikiančiomis per filialą

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 2–4 straipsniuose ir 7 straipsnyje nurodyta informacija keičiamasi naudojant priede pateiktą šabloną ir formą.

2.   Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos informaciją ir faktus apie bet kokias galimas problemas ir riziką, kurias kelia filialas arba jo veikla priimančiojoje valstybėje narėje ir kurios daro didelį poveikį klientų apsaugai arba finansų sistemos stabilumui priimančiojoje valstybėje narėje, teikia tokia forma, kurią tos institucijos laiko tinkama.

3.   Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 8 straipsnyje nurodyta informacija ir informacija apie priežiūros ar kitų administracinių priemonių arba administracinių sankcijų, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, taikymą pateikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti kompetentinga institucijos laiko tinkama.

4 straipsnis

Informacijos, susijusios su tarpvalstybinių paslaugų teikėjais, prašymai

1.   Priimančiosios valstybės narės, kurioje investicinė įmonė vykdo savo veiklą naudodamasi laisve teikti paslaugas, kompetentingos institucijos, kurios prašo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pateikti informaciją apie tokias paslaugas, nustatytas Deleguotajame reglamente (ES) 2023/1117:

a)

teikia prašymą pateikti informaciją raštu arba elektronine forma atitinkamiems asmenims ryšiams, nurodytiems 2 straipsnio 1 dalyje minimame asmenų ryšiams sąraše;

b)

nurodo pagrįstą terminą, iki kurio tikimasi gauti atsakymą.

2.   Gavusios 1 dalyje minimą prašymą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia informaciją ir deda visas pastangas, kad atsakymas būtų pateiktas iki prašyme nurodyto termino. Jeigu tos kompetentingos institucijos negali atsakyti iki prašyme nurodyto termino, jos nepagrįstai nedelsdamos apie tai praneša prašymą pateikusioms kompetentingoms institucijoms ir nurodo terminą, iki kurio jos pateiks informaciją.

5 straipsnis

Ad hoc informacijos prašymai

1.   Visi kiti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2023/1117 nenurodyti ad hoc prašymai pateikti informaciją perduodami raštu arba elektronine forma atitinkamiems asmenims ryšiams, nurodytiems šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje minimame asmenų ryšiams sąraše.

2.   Kompetentingos institucijos, teikiančios 1 dalyje minimą prašymą, paaiškina, kaip ši informacija gali palengvinti investicinės įmonės priežiūrą ar stebėseną arba finansų sistemos stabilumo apsaugą.

3.   Informacijos prašančios kompetentingos institucijos nurodo pagrįstą terminą, iki kurio tikimasi gauti atsakymą atsižvelgiant į prašymo ir prašomos informacijos pobūdį ir skubumą.

4.   Gavusios 1 dalyje minimą prašymą, kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia informaciją ir deda visas pastangas, kad atsakymas būtų pateiktas iki prašyme nurodyto termino. Jeigu tos kompetentingos institucijos negali atsakyti iki prašyme nurodyto termino, jos nepagrįstai nedelsdamos apie tai praneša prašymą pateikusioms kompetentingoms institucijoms ir nurodo terminą, iki kurio jos pateiks informaciją.

5.   Jeigu 1 dalyje minimą prašymą gavusios kompetentingos institucijos informacijos neturi, jos apie tai atitinkamai praneša prašymą pateikusioms kompetentingoms institucijoms.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 314, 2019 12 5, p. 64.

(2)  2023 m. sausio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1117, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi informacijos, kuria turi keistis buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos, rūšies ir pobūdžio reikalavimai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 10).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(5)  2023 m. sausio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1118, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis priežiūros institucijų kolegijos vykdo savo užduotis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17).


PRIEDAS

Keitimosi informacija apie investicines įmones, kurią buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turi teikti filialą prižiūrinčioms priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, šablonas:

Kompetentinga institucija

Laisvos formos tekstas

Investicinės įmonės pavadinimas

Laisvos formos tekstas

Ataskaitinė data (MMMM MM DD)

Teikiamos informacijos ataskaitinė data

Pateikimo data (MMMM MM DD)

Informacijos pateikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms data

Teikiama konsoliduota informacija (taip / ne)

Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne investicinių įmonių grupės lygmens informacija.

Buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų asmuo ryšiams

Asmens, teikiančio informaciją visais galimais papildomais klausimais, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Pareiškimas dėl investicinės įmonės atitikties Reglamento (ES) 2019/2033 11 straipsnyje nustatytiems nuosavų lėšų reikalavimams, atsižvelgiant į to reglamento 57 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio priemones

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3 straipsnio 1 dalis.

Ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Atkreipkite dėmesį, kad apie minimalių reguliavimo reikalavimų nesilaikymo problemas ir apie priežiūros priemones, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos šioms problemoms spręsti, pranešama ne šiuo šablonu, skirtu reguliariai keistis informacija, o pagal 1 straipsnio 2 dalį.

Pareiškimas dėl investicinės įmonės atitikties bet kokiems papildomų nuosavų lėšų reikalavimams, nustatytiems pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 39 straipsnio 2 dalies a punktą

Pareiškimas dėl investicinės įmonės atitikties bet kokioms gairėms dėl papildomų nuosavų lėšų, nustatytoms pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 41 straipsnį

Reglamento (ES) 2019/2033 11 straipsnyje nustatyti nuosavų lėšų vertės reikalavimai

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3 straipsnio 2 dalis.

Priežiūros ataskaitoje nurodyta vertė.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Pareiškimas, ar ankstesnėje eilutėje nurodyta vertė buvo nustatyta remiantis Reglamento (ES) 2019/2033 11 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktu

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3 straipsnio 2 dalis.

Laisvos formos tekstas, kuriame pateikiamas nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimo pagrindas.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Bet kokių papildomų nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 39 straipsnio 2 dalies a punktą, vertė ir nustatymo priežastys

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3 straipsnio 2 dalis.

Priežiūros ataskaitoje nurodyta vertė.

Laisvos formos tekstas, kuriame pateikiamos papildomų nuosavų lėšų reikalavimų nustatymo priežastys.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Bet kokių gairių dėl papildomų nuosavų lėšų, nustatytų pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 41 straipsnį, vertė

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 3 straipsnio 2 dalis.

Priežiūros ataskaitoje nurodyta vertė.

Laisvos formos tekstas, kuriame pateikiamos papildomų nuosavų lėšų gairių nustatymo priežastys.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Pareiškimas dėl investicinės įmonės atitikties koncentracijos rizikos reikalavimams, nustatytiems Reglamento (ES) 2019/2033 ketvirtoje dalyje

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 4 straipsnio 1 dalis.

Ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Atkreipkite dėmesį, kad apie minimalių reguliavimo reikalavimų nesilaikymo problemas ir apie priežiūros priemones, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos šioms problemoms spręsti, pranešama ne šiuo šablonu, skirtu reguliariai keistis informacija, o pagal šio reglamento 1 straipsnio 3 dalį.

Pareiškimas dėl investicinės įmonės atitikties Reglamento (ES) 2019/2033 penktoje dalyje nustatytiems likvidumo reikalavimams, atsižvelgiant į to reglamento 57 straipsnio 1 dalyje nustatytas pereinamojo laikotarpio priemones

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 4 straipsnio 3 dalis.

Ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Atkreipkite dėmesį, kad apie minimalių reguliavimo reikalavimų nesilaikymo problemas ir apie priežiūros priemones, kurių ėmėsi kompetentingos institucijos šioms problemoms spręsti, pranešama ne šiuo šablonu, skirtu reguliariai keistis informacija, o pagal šio reglamento 1 straipsnio 3 dalį.

Buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų atlikto investicinės įmonės likvidumo rizikos profilio ir rizikos valdymo bendro vertinimo santrauka

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 4 straipsnio 5 dalis.

Ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Bet kokios reikšmingos rizikos, nustatytos pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 36 straipsnį atlikus priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą arba bet kokią kitą buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų vykdomą priežiūros veiklą, vertinimo santrauka

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 7 straipsnio 1 dalis.

Ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma.

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Papildoma informacija, kuria turi būti keičiamasi, susijusi su investicinės įmonės valdymu ir nuosavybe ir su pasirengimu kritinėms padėtims

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 2 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnis.

1.

Dabartinė investicinės įmonės organizacinė struktūra (organizacijos struktūros schema), įskaitant jos verslo linijas ir santykį su kitais grupės subjektais

2.

Už kritinių padėčių valdymą atsakingų asmenų kompetentingose institucijose kontaktiniai duomenys ir komunikacijos procedūros, taikomos kritinių padėčių atveju

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.

Papildoma informacija, kurią turi pateikti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, prižiūrinčios investicines įmones, kurios pagal Reglamento (ES) 2019/2033 12 straipsnį nėra identifikuotos kaip mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios investicinės įmonės

Teisinė nuoroda: Deleguotojo reglamento (ES) 2023/1117 2 straipsnio 2 dalis.

1.

Valdymo organo ir vyresniosios vadovybės struktūra, įskaitant atsakomybės už filialo priežiūrą paskirstymas

2.

Akcininkų ir narių, turinčių akcijų paketą, sąrašas

Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti.


Top