EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1119

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1119, 12. jaanuar 2023, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 kohaldamiseks seoses päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahelise teabevahetuse standardvormide, -mallide ja -korraga (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/188

OJ L 148, 8.6.2023, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1119/oj

8.6.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1119,

12. jaanuar 2023,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 kohaldamiseks seoses päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahelise teabevahetuse standardvormide, -mallide ja -korraga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL, (1) eriti selle artikli 13 lõike 8 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tõhusaks ja õigeaegseks koostööks päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahel on vaja asjakohast kahepoolset teabevahetust, mis vastab nende asutuste järelevalvepädevustele. Selle saavutamiseks tuleks kehtestada teabevahetuse standardvormid, -mallid ja -kord, sealhulgas tähtajad. Kuna vahetatav teave peaks olema õigeaegne ja ajakohastatud, peaksid pädevad asutused püüdma vahetada teavet võimalikult vara ja põhjendamatu viivituseta enne mis tahes andmete edastamise viimase tähtaja möödumist.

(2)

Et tagada nii teabe tõhus edastamine pädevate asutuste asjaomastele kontaktisikutele kui ka teabe konfidentsiaalsus, peaksid pädevad asutused koostama kontaktisikute nimekirjad ning neid jagama ja korrapäraselt ajakohastama.

(3)

Selleks et tagada investeerimisühingute piiriülese järelevalve tulemuslikkus, klientide ja turgude piisav kaitse ning kiire parandusmeetmete võtmine, peaksid päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitama üksteist põhjendamatu viivituseta mis tahes võimalikust olukorrast, mis mõjutab finantsstabiilsust või filiaali toimimist, ning esitama selle olukorra kohta kogu olulise ja asjakohase teabe.

(4)

Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahetatava teabe liiki ja laadi käsitlevad nõuded on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2023/1117 (2). Selliste teabejagamisnõuete standardvormide, -mallide ja -korra kehtestamisel tuleks seega järgida kõnealuses delegeeritud määruses sätestatud kohaldamisala ja lähenemisviisi ning võtta arvesse standardvorme, -malle ja -korda, mida juba rakendatakse muude mehhanismide kaudu, näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (3) artiklite 34 ja 35 kohaselt sätestatud mehhanismide kaudu, vältides seeläbi dubleerimist.

(5)

Delegeeritud määruses (EL) 2023/1117 sätestatud raamistikus on täpsustatud nõudeid pädevate asutuste vahetatava teabe liigile ja laadile. Kuigi viimasega on ette nähtud pädevate asutuste vahetatava teabe peamised elemendid, ei ole eesmärk piirata sellise teabevahetuse ulatust pädevate asutuste vahelise laiaulatusliku piiriülese koostöö edendamise kontekstis.

(6)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esitas komisjonile pärast konsulteerimist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA).

(7)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (4) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teabevahetuse sagedus

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklis 2 osutatud teave tehakse kättesaadavaks ja seda ajakohastatakse vähemalt kord aastas. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad ajakohastatud teabe vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele hiljemalt iga aasta 30. aprilliks või põhjendamatu viivituseta pärast olulist muutust.

2.   Teave delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklites 3–6 ja artiklis 8 sätestatud olukorra kohta, kus rikuti nõudeid, ning delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklis 9 osutatud järelevalvemeetmete või muude halduskaristuste või -meetmete kohaldamise kohta esitatakse põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui pädevad asutused on kindlaks teinud nõuete rikkumise, või järelevalve- või muu haldusmeetme või halduskaristuse kohaldamist.

3.   Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklites 3–7 osutatud teave tehakse kättesaadavaks ja seda ajakohastatakse vähemalt kord aastas. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ajakohastatud teabe raamatupidamise 31. detsembri seisuga hiljemalt iga aasta 30. aprilliks või põhjendamatu viivituseta pärast olulist muutust.

4.   Erandina lõikest 3 esitatakse lõikes 3 osutatud teave hiljemalt ühe kuu jooksul pärast aruande koostamist sel kalendriaastal, mil päritoluliikmesriigi pädevad asutused viivad lõpule direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 36 kohase investeerimisühingute järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise.

Artikkel 2

Teabe edastamise kord

1.   Päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel on iga investeerimisühingu kohta ajakohastatud nimekiri, mis sisaldab päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vaheliseks teabevahetuseks vajalikke kontaktisikuid ja -andmeid, sealhulgas eriolukorra kontaktandmeid, ning päritoluliikmesriigi pädevad asutused jagavad seda nimekirja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutustega.

2.   Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teatavad päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele põhjendamatu viivituseta oma kontaktisikud ja -andmed ning nende muutused. Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused vaatavad kontaktandmete nimekirja läbi ja ajakohastavad seda vähemalt kord aastas.

3.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused vahetavad teavet kirjalikult või elektrooniliselt ning edastavad teabe lõikes 1 osutatud kontaktisikute nimekirja kantud asjaomastele isikutele, kui teavet taotlev pädev asutus ei ole soovinud teisiti.

4.   Kui teavet vahetatakse elektrooniliselt, kasutatakse turvalisi sidekanaleid, välja arvatud juhul, kui teavet edastavad ja saavad pädevad asutused lepivad vajaduse korral kokku turvamata sidekanalite kasutamises, ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 15 ja isikuandmete töötlemise eeskirjade kohaldamist.

5.   Sõltuvalt konkreetse olukorra kiireloomulisusest, kui pädevatel asutustel on tõendeid investeerimisühingu võimalike probleemide ja riskide kohta, mida investeerimisühing põhjustab klientide kaitsele või finantssüsteemi stabiilsusele vastuvõtvas liikmesriigis, või on kindlaks tehtud nõuete rikkumine, võib enne kirjalikku või elektroonilist kinnitamist esitada kõigepealt suuliselt järgmise teabe:

a)

teave delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklis 8 osutatud nõuete rikkumise kohta;

b)

teave järelevalve- või muude haldusmeetmete võtmise kohta;

c)

teave halduskaristuste määramise kohta.

6.   Pärast teabe saamist kinnitavad pädevad asutused selle kättesaamist. Kui teave esitati turvalisi sidekanaleid kasutades elektrooniliselt, edastatakse kättesaamise kinnitus sama sidekanalit kasutades. Teabe kättesaamist ei ole vaja kinnitada sellise teabe puhul, mis edastati suuliselt või kasutades sellist turvalist sidekanalit, mis võimaldab teabe edastajal saada kinnituse selle kohta, et teabe saaja on teabe kätte saanud.

7.   Kui direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 48 lõike 1 kohaselt on moodustatud järelevalvekolleegium ning päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused osalevad kolleegiumis liikmete või muude osalejatena kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2023/1118, (5) ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1–6. Sellistel juhtudel vahetatakse teavet kooskõlas direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 48 lõikega 6.

Artikkel 3

Filiaali kaudu tegutsevate investeerimisühingutega seotud teabevahetuse standardvormid

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklites 2–4 ja artiklis 7 osutatud teavet vahetatakse lisas sätestatud malli ja vormi kasutades.

2.   Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused esitavad teabe ja tõendid võimalike probleemide ja riskide kohta, mida filiaal või selle tegevus vastuvõtvas liikmesriigis põhjustab ja millel on märkimisväärne mõju klientide kaitsele või finantssüsteemi stabiilsusele vastuvõtvas liikmesriigis, vormis, mida kõnealused asutused peavad asjakohaseks.

3.   Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artiklis 8 osutatud teave ja teave käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud järelevalve- või muude haldusmeetmete või -karistuste kohaldamise kohta esitatakse vormis, mida teavet esitav pädev asutus peab asjakohaseks.

Artikkel 4

Teabenõuded piiriüleste teenuseosutajate kohta

1.   Selle vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused, kus investeerimisühing tegutseb teenuste osutamise vabaduse alusel, kes taotlevad päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt teavet kõnealuste teenuste kohta, nagu on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2023/1117, teevad järgmist:

a)

esitavad kirjaliku või elektroonilise teabenõude asjaomasele kontaktisikule, kes on esitatud artikli 2 lõikes 1 osutatud kontaktnimekirjas;

b)

märgivad mõistliku vastamise tähtaja.

2.   Päritoluliikmesriigi pädev asutus, kes saab lõikes 1 osutatud teabenõude, edastab teabe põhjendamatu viivituseta ning teeb kõik võimaliku, et vastata taotluses märgitud tähtaja jooksul. Kui need pädevad asutused ei saa vastata teabenõudes märgitud tähtaja jooksul, teavitavad nad põhjendamatu viivituseta teabenõude esitanud pädevaid asutusi teabe esitamise ajast.

Artikkel 5

Ühekordsed teabenõuded

1.   Kõik muud ühekordsed teabenõuded, mida ei ole delegeeritud määruses (EL) 2023/1117 täpsustatud, edastatakse kirjalikult või elektrooniliselt asjaomastele kontaktisikutele, kes on kindlaks määratud käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud kontaktisikute nimekirjas.

2.   Pädevad asutused, kes esitavad lõikes 1 osutatud teabenõude, selgitavad, kuidas see teave tõenäoliselt hõlbustab investeerimisühingu järelevalvet või jälgimist või finantssüsteemi stabiilsuse kaitsmist.

3.   Teavet taotlevad pädevad asutused täpsustavad ka mõistliku tähtaja vastuse saatmiseks, võttes arvesse teabenõude ja taotletud teabe laadi ja kiireloomulisust.

4.   Pädevad asutused, kes saavad lõikes 1 osutatud teabenõude, edastavad teabe põhjendamatu viivituseta ning teevad kõik võimaliku, et vastata taotluses märgitud tähtaja jooksul. Kui need pädevad asutused ei saa vastata teabenõudes märgitud tähtaja jooksul, teavitavad nad põhjendamatu viivituseta teabenõude esitanud pädevaid asutusi teabe esitamise ajast.

5.   Kui nõutav teave ei ole kättesaadav, teavitavad lõikes 1 osutatud teabenõude saanud pädevad asutused sellest taotluse esitanud pädevaid asutusi.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 314, 5.12.2019, lk 64.

(2)  Komisjoni 12. jaanuari 2023. aasta delegeeritud määrus (EL) 2023/1117, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega ning määratakse kindlaks päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahetatava teabe liiki ja laadi käsitlevad nõuded (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 10).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(5)  Komisjoni 12. jaanuari 2023. aasta delegeeritud määrus (EL) 2023/1118, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse tingimusi, mille alusel järelevalvekolleegiumid täidavad oma ülesandeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17).


LISA

Vorm investeerimisühinguid käsitleva sellise teabe vahetamiseks, mille päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtvas liikmesriigis filiaali üle järelevalvet tegevatele pädevatele asutustele:

Pädev asutus

Vabas vormis tekst

Investeerimisühingu nimi

Vabas vormis tekst

Aruandekuupäev (PP/KK/AAAA)

Teabe aruandekuupäev

Esitamise kuupäev (PP/KK/AAAA)

Kuupäev, mil teave esitatakse vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele

Teave on esitatud konsolideeritud alusel (jah/ei)

Märkida „jah“, kui teave on käesolevas vormis esitatud konsolideeritud alusel ning mitte investeerimisühingu grupi tasemel.

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse kontaktisik

Võimalike lisaküsimuste korral teavet andva isiku nimi ja kontaktandmed

Avaldus selle kohta, et investeerimisühing täidab määruse (EL) 2019/2033 artiklis 11 sätestatud omavahendite nõudeid, võttes arvesse kõnealuse määruse artiklis 57 sätestatud üleminekukorda

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 3 lõige 1.

Vastus küsimusele aruandekuupäeva seisuga (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Juhime tähelepanu, et teavet regulatiivsete miinimumnõuete rikkumise ja nende suhtes pädevate asutuste võetud mis tahes järelevalvemeetmete kohta ei esitata käesolevas korrapärase teabevahetuse vormis, vaid eraldi ning vastavalt artikli 1 lõikele 2

Avaldus selle kohta, et investeerimisühing täidab mis tahes selliseid täiendavate omavahendite nõudeid, mis on kehtestatud vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõike 2 punktile a

Avaldus selle kohta, et investeerimisühing täidab selliste täiendavate omavahendite suuniseid, mis on kehtestatud vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artiklile 41

Määruse (EL) 2019/2033 artiklis 11 sätestatud omavahendite nõuete suurus

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 3 lõige 2.

Järelevalvealases aruandluses esitatud arvuline näitaja.

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Avaldus selle kohta, kas eelmisel real esitatud nõuete suurus määrati kindlaks määruse (EL) 2019/2033 artikli 11 lõike 1 punktide a, b või c alusel

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 3 lõige 2.

Omavahendite nõuete arvutamise aluse kirjeldus (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Mis tahes selliste täiendavate omavahendite nõuete suurus, mis on kehtestatud vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 39 lõike 2 punktile a, ja nende kehtestamise põhjused

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 3 lõige 2.

Järelevalvealases aruandluses esitatud arvuline näitaja.

Täiendavate omavahendite nõuete kehtestamise põhjused (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Täiendavate omavahendite mis tahes selliste suuniste arvuline näitaja, mis on kehtestatud vastavalt direktiivi (EL) 2019/2034 artiklile 41

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 3 lõige 2.

Järelevalvealases aruandluses esitatud arvuline näitaja.

Täiendavate omavahendite suuniste kehtestamise põhjused (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Avaldus selle kohta, et investeerimisühing täidab määruse (EL) 2019/2033 IV osas sätestatud kontsentratsiooniriski nõudeid

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 4 lõige 1.

Vastus küsimusele aruandekuupäeva seisuga (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Juhime tähelepanu, et teavet regulatiivsete miinimumnõuete rikkumise ja nende suhtes pädevate asutuste võetud mis tahes järelevalvemeetmete kohta ei esitata käesolevas korrapärase teabevahetuse vormis, vaid eraldi ning vastavalt kõnealuse määruse artikli 1 lõikele 3.

Avaldus selle kohta, et investeerimisühing täidab määruse (EL) 2019/2033 V osas sätestatud likviidsusnõudeid, võttes arvesse kõnealuse määruse artikli 57 lõikes 1 sätestatud üleminekukorda

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 4 lõige 3.

Vastus küsimusele aruandekuupäeva seisuga (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Juhime tähelepanu, et teavet regulatiivsete miinimumnõuete rikkumise ja nende suhtes pädevate asutuste võetud mis tahes järelevalvemeetmete kohta ei esitata käesolevas korrapärase teabevahetuse vormis, vaid eraldi ning vastavalt kõnealuse määruse artikli 1 lõikele 3.

Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste koostatud investeerimisühingu likviidsusriski profiili ja riskijuhtimist käsitleva üldhinnangu kokkuvõte

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 4 lõige 5.

Vastus küsimusele aruandekuupäeva seisuga (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Kokkuvõtlik hinnang oluliste riskide kohta, mis on ilmnenud direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 36 kohaselt tehtud järelevalvealasel läbivaatamisel ja hindamisel või päritoluliikmesriigi pädevate asutuste mis tahes muu järelevalvetegevuse käigus

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 7 lõige 1.

Vastus küsimusele aruandekuupäeva seisuga (vabas vormis tekst).

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Täiendav teave, mis esitatakse investeerimisühingu juhtimise ja omandistruktuuri ning eriolukordadeks valmistumise kohta

Õiguslik alus: delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 2 lõige 1 ja artikkel 10.

1.

Investeerimisühingu praegune organisatsioonistruktuur (organisatsiooni skeem), sealhulgas selle äriliinid ning selle suhted gruppi kuuluvate üksustega.

2.

Pädevas asutuses nende isikute eriolukorra kontaktandmed, kes vastutavad eriolukordadega tegelemise eest, ja eriolukordades kohaldatavad teabevahetuse menetlused.

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.

Lisateave, mille esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused, kes teevad järelevalvet investeerimisühingute üle, mida ei käsitata määruse (EL) 2019/2033 artikli 12 kohaste väikeste ja mitteseotud investeerimisühingutena

Õiguslik alus: Delegeeritud määruse (EL) 2023/1117 artikli 2 lõige 2.

1.

Juhtorgani ja kõrgema juhtkonna struktuur, sealhulgas vastutuse jagunemine seoses filiaali üle järelevalve tegemisega;

2.

Olulise osalusega aktsionärid ja liikmed

Kui muutusi võrreldes eelmise aruandeperioodiga ei ole, võivad pädevad asutused viidata juba esitatud teabele või seda ajakohastada.


Top