8.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1119,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettävien vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tehokas ja oikea-aikainen yhteistyö edellyttää riittävää kaksisuuntaista tietojenvaihtoa kyseisten viranomaisten valvontavaltuuksien puitteissa. Tämän tavoitteen tukemiseksi tietojenvaihtoa varten olisi vahvistettava vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja toimintamenettelyt, määräajat mukaan luettuina. Koska vaihdettavien tietojen olisi oltava oikea-aikaisia ja ajantasaisia, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyrittävä vaihtamaan tietoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ilman aiheetonta viivytystä ja ennen määräaikojen umpeutumista.

(2)

Jotta voidaan varmistaa tehokas tietojen toimittaminen toimivaltaisten viranomaisten asianomaisille yhteyshenkilöille ja tietojen pysyminen luottamuksellisina, toimivaltaisten viranomaisten olisi laadittava yhteyshenkilöluetteloita, asetettava ne saataville ja päivitettävä niitä säännöllisesti.

(3)

Jotta voidaan varmistaa sijoituspalveluyritysten rajatylittävän valvonnan tehokkuus, asiakkaiden ja markkinoiden riittävä suojelu sekä nopeat korjaavat toimet, kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava toisilleen kaikista mahdollisista tilanteista, jotka vaikuttavat jonkin sivuliikkeen rahoitusvakauteen tai toimintaan, ja toimitettava kaikki olennaiset ja merkitykselliset tiedot asianomaisesta tilanteesta.

(4)

Kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vaihtamien tietojen tyyppiä ja luonnetta koskevat vaatimukset vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2023/1117 (2). Sen vuoksi vahvistettaessa vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä tällaisia tietojenvaihtovaatimuksia varten olisi noudatettava kyseisessä delegoidussa asetuksessa vahvistettua soveltamisalaa ja lähestymistapaa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi olisi myös otettava huomioon muiden mekanismien kautta jo käyttöön otetut vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt, kuten ne, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (3) 34 ja 35 artiklan mukaisesti.

(5)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2023/1117 vahvistetussa kehyksessä täsmennetään toimivaltaisten viranomaisten vaihtamien tietojen tyyppiä ja luonnetta koskevat vaatimukset. Vaikka viimeksi mainitussa säädetään keskeisistä tekijöistä, joiden olisi kuuluttava toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon piiriin, sen tarkoituksena ei ole rajoittaa tällaisen tietojenvaihdon laajuutta, kun pyritään edistämään toimivaltaisten viranomaisten välistä laajaa rajat ylittävää yhteistyötä.

(6)

Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, joita laadittaessa se on kuullut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista, jäljempänä ’ESMA’.

(7)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojenvaihdon tiheys

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 2 artiklassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville ja päivitettävä vähintään kerran vuodessa. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava päivitetyt tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta tai ilman aiheetonta viivytystä olennaisen muutoksen jälkeen.

2.   Tiedot kaikista sellaisista tilanteista, jotka koskevat delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3–6 ja 8 artiklassa täsmennettyä vaatimusten noudattamatta jättämistä, ja delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 9 artiklassa tarkoitettujen valvontatoimenpiteiden tai muiden hallinnollisten seuraamusten tai hallinnollisten toimenpiteiden soveltamista on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet noudattamatta jättämisen tai kun on sovellettu valvontatoimenpiteitä tai muita hallinnollisia toimenpiteitä tai kun on määrätty hallinnollisia seuraamuksia.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3–7 artiklassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville ja päivitettävä vähintään kerran vuodessa. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava päivitetyt tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta perustuen 31 päivänä joulukuuta päättyneeseen kirjanpitoon tai ilman aiheetonta viivytystä olennaisen muutoksen jälkeen.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset saavat kalenterivuoden aikana päätökseen direktiivin (EU) 2019/2034 36 artiklan mukaisesti suoritetun sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuden arvioinnin, 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava viimeistään kuukauden kuluttua raportin valmistumisesta.

2 artikla

Tietojen toimittamisessa noudatettavat toimintamenettelyt

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kustakin sijoituspalveluyrityksestä yllä ajantasaista yhteystietoluetteloa, joka sisältää asianomaiset yhteyshenkilöt ja yhteystiedot kotijäsenvaltion ja vastanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten, myös yhteystiedot kriisitilanteita varten, ja annettava yhteystietoluettelo vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

2.   Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille yhteyshenkilönsä ja yhteystietonsa sekä mahdolliset muutokset ilman aiheetonta viivytystä. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava ja päivitettävä yhteystietoluettelo vähintään kerran vuodessa.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ja osoitettava tiedot 1 kohdassa tarkoitetussa yhteystietoluettelossa yksilöidyille asianomaisille yhteyshenkilöille, jollei tietoja pyytävä toimivaltainen viranomainen toisin määritä.

4.   Kun tietoja vaihdetaan sähköisessä muodossa, on käytettävä suojattuja viestintäkanavia, jolleivät tietoja antavat ja vastaanottavat toimivaltaiset viranomaiset katso aiheelliseksi käyttää suojaamattomia viestintäkanavia, rajoittamatta kuitenkaan direktiivin (EU) 2019/2034 15 artiklan ja henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen soveltamista.

5.   Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat havainneet mahdollisia ongelmia tai riskejä, joita sijoituspalveluyritys aiheuttaa asiakkaiden suojelulle tai rahoitusjärjestelmän vakaudelle vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tai noudattamatta jättämisiä, seuraavat tiedot voidaan tapauksen kiireellisyydestä riippuen toimittaa suullisesti, ennen kuin ne vahvistetaan kirjallisessa tai sähköisessä muodossa:

a)

tiedot delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 8 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamatta jättämisestä;

b)

tiedot valvontatoimenpiteiden tai muiden hallinnollisten toimenpiteiden soveltamisesta;

c)

tiedot hallinnollisten seuraamusten määräämisestä.

6.   Saatuaan tiedot toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava niiden vastaanottaminen. Kun tiedot on toimitettu sähköisessä muodossa käyttämällä suojattua viestintäkanavaa, vahvistus niiden vastaanottamisesta on toimitettava käyttämällä samaa kanavaa. Vahvistus vastaanottamisesta ei ole tarpeen, jos tiedot on toimitettu suullisesti tai käyttämällä sellaista suojattua viestintäkanavaa, jonka avulla lähettäjä pystyy saamaan vahvistuksen siitä, että vastaanottaja on saanut kyseiset tiedot.

7.   Jos on perustettu valvontakollegio direktiivin (EU) 2019/2034 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja kotijäsenvaltion ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat kollegioon jäseninä tai muina osallistujina komission delegoidun asetuksen (EU) 2023/1118 (5) mukaisesti, tämän artiklan 1–6 kohtaa ei sovelleta. Tällaisissa tapauksissa tiedot on vaihdettava direktiivin (EU) 2019/2034 48 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Sivuliikkeen kautta toimivia sijoituspalveluyrityksiä koskevassa tietojenvaihdossa käytettävät vakiomuotoiset lomakkeet

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 2–4 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot on vaihdettava käyttämällä liitteessä esitettyä mallia ja lomaketta.

2.   Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tiedot ja havainnot mahdollisista ongelmista ja riskeistä, joita sivuliikkeestä tai sen toiminnasta aiheutuu vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja jotka vaikuttavat merkittävästi asiakkaiden suojeluun tai rahoitusjärjestelmän vakauteen vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kyseisten viranomaisten asianmukaiseksi katsomassa muodossa.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 8 artiklassa tarkoitetut tiedot ja tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valvontatoimenpiteiden tai muiden hallinnollisten toimenpiteiden tai seuraamusten soveltamista koskevat tiedot on toimitettava ne toimittavan toimivaltaisen viranomaisen asianmukaiseksi katsomassa muodossa.

4 artikla

Rajojen yli toimivia palveluntarjoajia koskevat tietopyynnöt

1.   Kun toimivaltaiset viranomaiset vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jossa sijoituspalveluyritys harjoittaa toimintaansa palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla, pyytävät kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan kyseisiä palveluja koskevia tietoja delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 mukaisesti, niiden on

a)

toimitettava tietopyyntö kirjallisessa tai sähköisessä muodossa 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteystietoluettelossa yksilöidylle asianomaiselle yhteyshenkilölle;

b)

ilmoitettava kohtuullinen määräaika, johon mennessä vastauksen odotetaan olevan saatavilla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottavan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja pyrittävä kaikin tavoin vastaamaan pyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä. Jos kyseiset toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty vastaamaan pyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä, niiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava pyynnön esittäneille toimivaltaisille viranomaisille, mihin määräaikaan mennessä ne toimittavat tiedot.

5 artikla

Tapauskohtaiset tietopyynnöt

1.   Kaikki muut tapauskohtaiset tietopyynnöt, joita ei ole eritelty delegoidussa asetuksessa (EU) 2023/1117, on toimitettava kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteystietoluettelossa yksilöidyille asianomaisille yhteyshenkilöille.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön esittävien toimivaltaisten viranomaisten on selitettävä, millä tavoin tiedot ovat omiaan helpottamaan sijoituspalveluyrityksen valvontaa tai seurantaa tai edistämään rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamista.

3.   Tietoja pyytävien toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kohtuullinen määräaika, johon mennessä vastauksen odotetaan olevan saatavilla, ottaen huomioon pyynnön ja pyydettyjen tietojen luonne ja kiireellisyys.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja pyrittävä kaikin tavoin vastaamaan pyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä. Jos kyseiset toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty vastaamaan pyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä, niiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava pyynnön esittäneille toimivaltaisille viranomaisille, mihin määräaikaan mennessä ne toimittavat tiedot.

5.   Jos pyydetyt tiedot eivät ole saatavissa, 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneille toimivaltaisille viranomaisille.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1117, annettu 12 päivänä tammikuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vaihtamien tietojen tyyppiä ja luonnetta koskevat vaatimukset (katso tämän virallisen lehden sivu 10).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1118, annettu 12 päivänä tammikuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vaihtamien tietojen tyyppiä ja luonnetta koskevat vaatimukset (katso tämän virallisen lehden sivu 17).


LIITE

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat sijoituspalveluyrityksiä koskevat tiedot sivuliikettä valvoville vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille:

Toimivaltainen viranomainen:

Vapaamuotoinen teksti

Sijoituspalveluyrityksen nimi:

Vapaamuotoinen teksti

Viitepäivä (PP/KK/VVVV):

Tietojen viitepäivä.

Toimituspäivä (PP/KK/VVVV):

Päivä, jona tiedot toimitetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Tiedot toimitettu konsolidoinnin perusteella (kyllä/ei)

Merkitään ”kyllä”, jos tämän lomakkeen tiedot toimitetaan konsolidoinnin perusteella eikä sijoituspalveluyritysryhmän tasolla.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten yhteyshenkilö:

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Ilmoitus siitä, täyttääkö sijoituspalveluyritys asetuksen (EU) 2019/2033 11 artiklassa säädetyt omien varojen vaatimukset, ottaen huomioon kyseisen asetuksen 57 artiklassa säädetyt siirtymäjärjestelyt

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3 artiklan 1 kohta.

Vapaamuotoinen vastaus raportointipäivän tilanteen mukaan.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Kysymyksistä, jotka koskevat säädettyjen vähimmäisvaatimusten täyttämättä jättämistä sekä toimivaltaisten viranomaisten sen vuoksi mahdollisesti toteuttamia valvontatoimenpiteitä, ei raportoida tässä säännölliseen tietojenvaihtoon tarkoitetussa lomakkeessa vaan erikseen ja 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Ilmoitus siitä, täyttääkö sijoituspalveluyritys direktiivin (EU) 2019/2034 39 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti mahdollisesti asetetut omia varoja koskevat lisävaatimukset

Ilmoitus siitä, noudattaako sijoituspalveluyritys direktiivin (EU) 2019/2034 41 artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettuja omien varojen lisävaatimuksia koskevia ohjeita

Asetuksen (EU) 2019/2033 11 artiklassa säädettyjen omien varojen vaatimusten arvo

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3 artiklan 2 kohta.

Vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin mukainen arvo.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Ilmoitus siitä, onko edellisellä rivillä ilmoitettu arvo määritetty asetuksen (EU) 2019/2033 11 artiklan 1 kohdan a, b vai c alakohdan perusteella

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3 artiklan 2 kohta.

Vapaamuotoinen teksti, jossa ilmoitetaan omien varojen vaatimusten laskentaperusta.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Direktiivin (EU) 2019/2034 39 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti asetettujen omien varojen lisävaatimusten arvo ja asettamisperusteet

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3 artiklan 2 kohta.

Vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin mukainen arvo.

Vapaamuotoinen teksti, jossa ilmoitetaan omien varojen lisävaatimusten asettamisperusteet.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Direktiivin (EU) 2019/2034 41 artiklan mukaisesti mahdollisesti asetettujen omien varojen lisävaatimuksia koskevien ohjeinen mukainen arvo

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 3 artiklan 2 kohta.

Vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin mukainen arvo.

Vapaamuotoinen teksti, jossa ilmoitetaan omien varojen lisävaatimuksia koskevien ohjeiden asettamisperusteet.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Ilmoitus siitä, täyttääkö sijoituspalveluyritys asetuksen (EU) 2019/2033 neljännessä osassa säädetyt keskittymäriskiä koskevat vaatimukset

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 4 artiklan 1 kohta.

Vapaamuotoinen vastaus raportointipäivän tilanteen mukaan.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Kysymyksistä, jotka koskevat säädettyjen vähimmäisvaatimusten täyttämättä jättämistä sekä toimivaltaisten viranomaisten sen vuoksi mahdollisesti toteuttamia valvontatoimenpiteitä, ei raportoida tässä säännölliseen tietojenvaihtoon tarkoitetussa lomakkeessa vaan erikseen ja tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Ilmoitus siitä, täyttääkö sijoituspalveluyritys asetuksen (EU) 2019/2033 viidennessä osassa säädetyt maksuvalmiusvaatimukset, ottaen huomioon kyseisen asetuksen 57 artiklan 1 kohdassa säädetyt siirtymäjärjestelyt

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 4 artiklan 3 kohta.

Vapaamuotoinen vastaus raportointipäivän tilanteen mukaan.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Kysymyksistä, jotka koskevat säädettyjen vähimmäisvaatimusten täyttämättä jättämistä sekä toimivaltaisten viranomaisten sen vuoksi mahdollisesti toteuttamia valvontatoimenpiteitä, ei raportoida tässä säännölliseen tietojenvaihtoon tarkoitetussa lomakkeessa vaan erikseen ja tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Yhteenveto kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tekemästä sijoituspalveluyrityksen likviditeettiriskiprofiilia ja likviditeettiriskin hallintaa koskevasta yleisarvioinnista

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 4 artiklan 5 kohta.

Vapaamuotoinen vastaus raportointipäivän tilanteen mukaan.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Yhteenveto kaikista olennaisista riskeistä, jotka on havaittu direktiivin (EU) 2019/2034 36 artiklan mukaisesti tehdyssä vakavaraisuuden arvioinnissa tai muussa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamassa valvontatoiminnassa

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 7 artiklan 1 kohta.

Vapaamuotoinen vastaus raportointipäivän tilanteen mukaan.

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Vaihdettavat lisätiedot, jotka koskevat sijoituspalveluyrityksen liikkeenjohtoa ja omistusta sekä kriisitilanteisiin varautumista

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 2 artiklan 1 kohta ja 10 artikla.

1.

Sijoituspalveluyrityksen nykyinen organisaatiorakenne (organisaatiokaavio), mukaan lukien sen liiketoiminta-alueet ja sen suhde konserniin kuuluviin yhteisöihin

2.

Sellaisten toimivaltaisiin viranomaisiin kuuluvien henkilöiden yhteystiedot kriisitilanteita varten, jotka vastaavat kriisitilanteiden käsittelystä, sekä kriisitilanteissa sovellettavat viestintämenettelyt

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.

Lisätiedot, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava valvomistaan sijoituspalveluyrityksistä, joita ei ole määritelty pieniksi ja ilman sidossuhteita oleviksi sijoituspalveluyrityksiksi asetuksen (EU) 2019/2033 12 artiklan mukaisesti

Lainsäädäntöviite: delegoidun asetuksen (EU) 2023/1117 2 artiklan 2 kohta.

1.

Ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon rakenne, mukaan lukien tiedot siitä, miten sivuliikkeen valvonnan vastuualueet on jaettu

2.

Luettelo osakkeenomistajista ja jäsenistä, joilla on huomattavia omistusosuuksia

Jos edellisen raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat viitata jo toimitettuihin tietoihin tai päivittää tiedot niiden pohjalta.