EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1119

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1119 (2023. gada 12. janvāris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2034 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/188

OJ L 148, 8.6.2023, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1119/oj

8.6.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1119

(2023. gada 12. janvāris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2034 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (1), un jo īpaši tās 13. panta 8. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Efektīvai un savlaicīgai sadarbībai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir nepieciešama pienācīga divvirzienu informācijas apmaiņa, ievērojot minēto iestāžu attiecīgās uzraudzības pilnvaras. Lai atbalstītu šo mērķi, informācijas apmaiņai būtu jānosaka standarta veidlapas, veidnes un darbības procedūras, tostarp termiņi. Tā kā informācijas apmaiņai vajadzētu būt savlaicīgai un aktuālai, kompetentajām iestādēm būtu jācenšas apmainīties ar informāciju pēc iespējas ātrāk un bez liekas kavēšanās pirms jebkura maksimālā nosūtīšanas termiņa beigām.

(2)

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas nosūtīšanu attiecīgajām kontaktpersonām kompetentajās iestādēs, kā arī informācijas konfidencialitāti, kompetentajām iestādēm būtu jāizveido kontaktpersonu saraksti, kuri jādara zināmi un regulāri jāatjaunina.

(3)

Lai nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību pārrobežu uzraudzības efektivitāti, klientu un tirgu pienācīgu aizsardzību, kā arī tūlītējus korektīvus pasākumus, piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu bez liekas kavēšanās jāinformē citai cita par jebkādu iespējamu situāciju, kas ietekmē finanšu stabilitāti vai filiāles darbību, un jāsniedz visa būtiskā un relevantā informācija par attiecīgo situāciju.

(4)

Prasības par tās informācijas veidu un būtību, ar kuru jāapmainās piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ir noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/1117 (2). Tāpēc, nosakot šādu informācijas apmaiņas prasību standarta veidlapas, veidnes un procedūras, būtu jāievēro minētajā deleģētajā regulā noteiktā darbības joma un pieeja un, izvairoties no dublēšanās, jāņem vērā citos mehānismos jau izmantotās standarta veidlapas, veidnes un procedūras, piemēram, tās, kas noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (3) 34. un 35. pantu.

(5)

Deleģētajā regulā (ES) 2023/1117 izklāstītais satvars precizē prasības attiecībā uz tās informācijas veidu un būtību, ar kuru jāapmainās kompetentajām iestādēm. Lai gan minētajā regulā ir paredzēti galvenie elementi, par kuriem būtu jānotiek informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm, tās mērķis nav ierobežot šādas informācijas apmaiņas tvērumu saistībā ar plašas pārrobežu sadarbības veicināšanu starp kompetentajām iestādēm.

(6)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI), apspriežoties ar Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi (EVTI).

(7)

EBI ir īstenojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurš ir šīs regulas pamatā, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi konsultāciju Banku nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas apmaiņas biežums

1.   Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 2. pantā minēto informāciju dara pieejamu un atjaunina vismaz reizi gadā. Atjaunināto informāciju piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā katra gada 30. aprīlī vai bez liekas kavēšanās pēc būtiskām izmaiņām.

2.   Informāciju par jebkādu neatbilstību prasībām, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3.–6. pantā un 8. pantā, un par Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 9. pantā minēto uzraudzības pasākumu vai citu administratīvo sankciju vai administratīvo pasākumu piemērošanu sniedz bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad kompetentās iestādes ir konstatējušas neatbilstības situāciju, vai pēc uzraudzības vai cita administratīvā pasākuma piemērošanas vai administratīvās sankcijas piemērošanas.

3.   Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3.–7. pantā minēto informāciju dara pieejamu un atjaunina vismaz reizi gadā. Atjaunināto informāciju piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā katra gada 30. aprīlī, pamatojoties uz 31. decembra pārskata perioda slēgšanu vai bez liekas kavēšanās pēc būtiskām izmaiņām.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, ja piederības dalībvalsts kompetentās iestādes kādā kalendārajā gadā pabeidz ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzības pārbaudi un novērtējumu, kas veikti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 36. pantu, 3. punktā norādīto informāciju sniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc ziņojuma pabeigšanas.

2. pants

Operacionālās procedūras informācijas nosūtīšanai

1.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par katru finanšu iestādi uztur un kopīgi ar uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm izmanto aktualizētu kontaktinformācijas sarakstu, kurā iekļautas attiecīgās kontaktpersonas un kontaktinformācija (tostarp kontaktinformācija ārkārtas situācijās) informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm dara zināmu savas kontaktpersonas un kontaktinformāciju un bez liekas kavēšanās informē par jebkādām izmaiņām. Piederības dalībvalsts un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes kontaktinformācijas sarakstu pārskata un atjaunina vismaz reizi gadā.

3.   Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju rakstiski vai elektroniski un adresē informāciju attiecīgajām kontaktpersonām, kas norādītas 1. punktā minētajā kontaktinformācijas sarakstā, ja vien kompetentā iestāde, kas pieprasa informāciju, nav noteikusi citādi.

4.   Ja informācijas apmaiņa notiek elektroniskā veidā, izmanto drošus saziņas kanālus, ja vien un neskarot Direktīvas (ES) 2019/2034 15. panta un persondatu apstrādes noteikumu piemērošanu, kompetentās iestādes, kas sniedz un saņem informāciju, attiecīgā gadījumā nav vienojušās izmantot neaizsargātus saziņas kanālus.

5.   Atkarībā no konkrētas situācijas steidzamības, ja kompetentās iestādes ir apzinājušas konstatējumus par jebkādām iespējamām problēmām un riskiem, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība rada klientu aizsardzībai vai finanšu sistēmas stabilitātei uzņēmējā dalībvalstī, vai neatbilstības gadījumus saistībā ar turpmāk minēto informāciju, vispirms var paziņot mutiski, pirms apstiprināt rakstiskā vai elektroniskā veidā:

a)

informācija par neatbilstību prasībām, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 8. pantā;

b)

informācija par uzraudzības vai citu administratīvo pasākumu piemērošanu;

c)

informācija par administratīvo sankciju piemērošanu.

6.   Saņemot informāciju, kompetentās iestādes apstiprina tās saņemšanu. Ja informācija tikusi sniegta elektroniski, izmantojot drošu saziņas kanālu, apstiprinājumu par saņemšanu sniedz, izmantojot to pašu saziņas kanālu. Apstiprinājums par saņemšanu nav vajadzīgs attiecībā uz informāciju, kas sniegta mutiski vai izmantojot drošu saziņas kanālu, kurš ļauj sūtītājam saņemt apstiprinājumu par informācijas saņemšanu.

7.   Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 48. panta 1. punktu ir izveidota uzraudzības iestāžu kolēģija un piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes piedalās kolēģijā kā locekļi vai citi dalībnieki saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/1118 (5), šā panta 1.–6. punktu nepiemēro. Šādos gadījumos informācijas apmaiņu veic saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 48. panta 6. punktu.

3. pants

Standarta veidlapas, kas izmantojamas informācijas apmaiņā par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras darbojas ar filiāles starpniecību

1.   Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 2.–4. pantā un 7. pantā minētās informācijas apmaiņu veic, izmantojot pielikumā noteikto veidni un veidlapu.

2.   Informāciju un konstatējumus par jebkādām iespējamām problēmām un riskiem, ko filiāle vai tās darbības rada uzņēmējā dalībvalstī un kam ir būtiska ietekme uz klientu aizsardzību vai finanšu sistēmas stabilitāti uzņēmējā dalībvalstī, sniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes tādā veidā, kādu attiecīgās iestādes uzskata par piemērotu.

3.   Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 8. pantā minēto informāciju un informāciju par šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto uzraudzības vai citu administratīvo pasākumu vai administratīvo sankciju piemērošanu sniedz tādā formā, kādu kompetentā iestāde, kas sniedz informāciju, uzskata par piemērotu.

4. pants

Informācijas pieprasījumi attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem

1.   Uzņēmējas dalībvalsts, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība veic savas darbības saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, kompetentās iestādes, kas pieprasa piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniegt informāciju par minētajiem pakalpojumiem, kā noteikts Deleģētajā regulā (ES) 2023/1117:

a)

rakstiski vai elektroniski iesniedz informācijas pieprasījumu attiecīgajai kontaktpersonai, kas norādīta 2. panta 1. punktā minētajā kontaktinformācijas sarakstā;

b)

norāda saprātīgu termiņu, līdz kuram tiek sagaidīta atbildes sniegšana.

2.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņem 1. punktā minēto pieprasījumu, sniedz informāciju bez liekas kavēšanās un dara visu iespējamo, lai sniegtu atbildi pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja minētās kompetentās iestādes nespēj sniegt atbildi pieprasījumā norādītajā termiņā, tās bez nepamatotas kavēšanās informē kompetentās iestādes, kas iesniegušas pieprasījumu, par termiņu, kādā tās sniegs informāciju.

5. pants

Ad hoc informācijas pieprasījumi

1.   Jebkuru citu ad hoc informācijas pieprasījumu, kas nav precizēts Deleģētajā regulā (ES) 2023/1117, rakstiski vai elektroniski nosūta attiecīgajām kontaktpersonām, kas norādītas šīs regulas 2. panta 1. punktā minētajā kontaktinformācijas sarakstā.

2.   Kompetentās iestādes, kas iesniedz 1. punktā minēto pieprasījumu, paskaidro, kā attiecīgā informācija varētu palīdzēt veikt ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzību vai pārraudzību vai aizsargāt finanšu sistēmas stabilitāti.

3.   Kompetentās iestādes, kas pieprasa informāciju, norāda saprātīgu termiņu, kurā tiek sagaidīta atbildes sniegšana, ņemot vērā pieprasījuma un pieprasītās informācijas raksturu un neatliekamību.

4.   Kompetentās iestādes, kas saņem 1. punktā minēto pieprasījumu, sniedz informāciju bez liekas kavēšanās un dara visu iespējamo, lai sniegtu atbildi pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja minētās kompetentās iestādes nespēj sniegt atbildi pieprasījumā norādītajā termiņā, tās bez nepamatotas kavēšanās informē kompetentās iestādes, kas iesniegušas pieprasījumu, par termiņu, kādā tās sniegs informāciju.

5.   Ja pieprasītā informācija nav pieejama, tad kompetentās iestādes, saņemot 1. punktā minēto pieprasījumu, informē par to kompetentās iestādes, kas iesniegušas pieprasījumu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1117 (2023. gada 12. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības attiecībā uz tās informācijas veidu un būtību, ar kuru jāapmainās piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 10.. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1118 (2023. gada 12. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē nosacījumus uzraudzības iestāžu kolēģiju uzdevumu veikšanai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17.. lpp.).


PIELIKUMS

Veidne informācijas apmaiņai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru piederības dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz filiāli uzraugošām uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm:

Kompetentā iestāde:

Teksts brīvā formā

Ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums:

Teksts brīvā formā

Atsauces datums (DD/MM/GGGG)

Informācijas atsauces datums

Iesniegšanas datums (dd/mm/gggg):

Datums, kad informācija tiek sniegta uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm

Konsolidēta informācija (jā/nē)

Lūdzu, norādiet “jā”, ja informācija šajā veidnē tiek sniegta konsolidēti, nevis atsevišķu ieguldījumu brokeru sabiedrību līmenī

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu kontaktpersona:

Tās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija, kura sniedz informāciju par iespējamiem papildu jautājumiem

Paziņojums par ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību Regulas (ES) 2019/2033 11. pantā noteiktajām pašu kapitāla prasībām, ņemot vērā minētās regulas 57. pantā noteikto pārejas kārtību

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3. panta 1. punkts.

Teksts brīvā formā, atbildot uz jautājumu pārskata datumā.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju par neatbilstībām obligātajām regulējuma prasībām un par visiem uzraudzības pasākumiem, ko kompetentās iestādes veic, lai tās novērstu, norāda ārpus šīs veidnes regulārai informācijas apmaiņai un saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Paziņojums par ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību jebkādām papildu pašu kapitāla prasībām, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta a) apakšpunktu

Paziņojums par ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību jebkādiem norādījumiem par papildu pašu kapitālu, kas noteikti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 41. pantu

Regulas (ES) 2019/2033 11. pantā izklāstīto pašu kapitāla prasību vērtība

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3. panta 2. punkts.

Vērtība no uzraudzības pārskatiem.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Paziņojums par to, vai iepriekšējā rindā norādītā vērtība tika noteikta, pamatojoties uz Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3. panta 2. punkts.

Teksts brīvā formā, ar ko dara zināmu pamatu pašu kapitāla prasību aprēķināšanai.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Jebkādu papildu pašu kapitāla prasību, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vērtība un noteikšanas iemesli

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3. panta 2. punkts.

Vērtība no uzraudzības pārskatiem.

Teksts brīvā formā, ar ko dara zināmu pamatu papildu pašu kapitāla prasību aprēķināšanai.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Jebkādu norādījumu par papildu pašu kapitālu, kas noteikti saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 41. pantu, vērtība

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 3. panta 2. punkts.

Vērtība no uzraudzības pārskatiem.

Teksts brīvā formā, ar ko dara zināmu pamatu papildu pašu kapitāla norādījumu noteikšanai.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Paziņojums par ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību koncentrācijas riska prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2019/2033 Ceturtajā daļā

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 4. panta 1. punkts.

Teksts brīvā formā, atbildot uz jautājumu pārskata datumā.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju par neatbilstībām obligātajām regulējuma prasībām un par visiem uzraudzības pasākumiem, ko kompetentās iestādes veic, lai tās novērstu, norāda ārpus šīs veidnes regulārai informācijas apmaiņai un saskaņā ar šīs regulas 1. panta 3. punktu.

Paziņojums par ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību Regulas (ES) 2019/2033 Piektajā daļā noteiktajām likviditātes prasībām, ņemot vērā minētās regulas 57. panta 1. punktā noteikto pārejas kārtību

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 4. panta 3. punkts.

Teksts brīvā formā, atbildot uz jautājumu pārskata datumā.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju par neatbilstībām obligātajām regulējuma prasībām un par visiem uzraudzības pasākumiem, ko kompetentās iestādes veic, lai tās novērstu, norāda ārpus šīs veidnes regulārai informācijas apmaiņai un saskaņā ar šīs regulas 1. panta 3. punktu.

Piederības dalībvalsts kompetento iestāžu vispārējā novērtējuma kopsavilkums par ieguldījumu brokeru sabiedrības likviditātes riska profilu un riska pārvaldību

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 4. panta 5. punkts.

Teksts brīvā formā, atbildot uz jautājumu pārskata datumā.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Kopsavilkums par jebkādiem būtiskiem riskiem, kas atklāti uzraudzības pārbaudē un novērtējumā, kas veikts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 36. pantu, vai jebkādā citā uzraudzības darbībā, ko veic piederības dalībvalsts kompetentās iestādes

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 7. panta 1. punkts.

Teksts brīvā formā, atbildot uz jautājumu pārskata datumā.

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Papildu informācijas apmaiņa par ieguldījumu brokeru sabiedrības vadību un īpašumtiesībām un sagatavošanos ārkārtas situācijām

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 2. panta 1. punkts un 10. pants.

1.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības pašreizējā organizatoriskā struktūra (organigramma), tostarp tās darbības jomas un attiecības ar sabiedrībām grupas ietvaros

2.

Ārkārtas gadījumiem paredzēta kontaktinformācija – kompetento iestāžu darbinieki, kuri ir atbildīgi par ārkārtas situāciju pārvarēšanas un saziņas procedūrām, ko piemēro ārkārtas situācijās

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.

Papildu informācija, kas jāsniedz piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nav identificētas kā nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 12. pantu

Juridiskā atsauce: Deleģētās regulas (ES) 2023/1117 2. panta 2. punkts.

1.

Vadības struktūras un augstākās vadības sastāvs, tostarp atbildības sadalījums attiecībā uz filiāles pārraudzību

2.

Akcionāru un dalībnieku, kuriem ir būtiska līdzdalība, saraksts

Ja nav izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, kompetentās iestādes var atsaukties uz jau sniegtu informāciju vai attiecīgi to aktualizēt.


Top