EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0029

2003 m. balandžio 7 d. Komisijos direktyva, ketvirtą kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimotekstas svarbus EEE.

OL L 90, 2003 4 8, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2004; netiesiogiai panaikino 32004L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/29/oj

32003L0029Oficialusis leidinys L 090 , 08/04/2003 p. 0047 - 0047


Komisijos direktyva

2003 m. balandžio 7 d.

ketvirtą kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/49/(EB) dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/6/EB [2], ypač į jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvos 96/49/EB priede nurodomos Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės, paprastai vadinamos RID, įsigaliosiančios nuo 2001 m. liepos 1 d.

(2) RID atnaujinamos kas dveji metai, todėl nuo 2003 m. sausio 1 d. galios jų pakeista redakcija, taikant pereinamąjį laikotarpį iki 2003 m. birželio 30 d.

(3) Todėl būtina iš dalies keisti Direktyvos 96/49/EB priedą.

(4) Kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 96/49/EB 9 straipsnyje nurodyto Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/49/EB priedas pakeičiamas taip:

"

PRIEDAS

Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID), pateiktos Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF) B priedėlio I priede, įsigaliojusiame nuo 2003 m. sausio 1 d., terminai "Susitariančioji Šalis" ir "valstybės ar geležinkeliai" pakeičiami terminu "valstybė narė".

2003 m. RID redakcijos pakeitimų tekstas skelbiamas, kai tik jis bus parengtas visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.

"

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki 2003 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms

Priimta Briuselyje, 2003 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Loyola De Palacio

Pirmininko pavaduotoja

[1] OL L 235, 1996 9 17, p. 25.

[2] OL L 30, 2001 2 1, p. 42.

--------------------------------------------------

Top