EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:090:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 90, 08 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 90
46 årgången
8 april 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 623/2003 av den 7 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 624/2003 av den 7 april 2003 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 625/2003 av den 2 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 626/2003 av den 3 april 2003 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 627/2003 av den 4 april 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 34
*Kommissionens direktiv 2003/26/EG av den 3 april 2003 om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG i fråga om hastighetsbegränsande anordningar och avgasutsläpp från nyttofordon (1) 37
*Kommissionens direktiv 2003/27/EG av den 3 april 2003 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/96/EG när det gäller provning av avgasutsläpp från motorfordon (1) 41
*Kommissionens direktiv 2003/28/EG av den 7 april 2003 om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (1) 45
*Kommissionens direktiv 2003/29/EG av den 7 april 2003 om anpassning för fjärde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1) 47

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/245/EC
*Kommissionens beslut av den 4 april 2003 om de ansökningar som kommissionen mottagit om utökning av FUP IV-målen med hänsyn till förbättringar av säkerhet, navigation till sjöss, hygien, produktkvalitet och arbetsförhållanden när det gäller fartyg vars totala längd överskrider 12 meter [delgivet med nr K(2003) 1113] 48

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 346/2003 av den 24 februari 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av ris som innehas av det franska interventionsorganet och som är avsett som foder (EUT L 50 av den 25.2.2003) 54
*Rättelse till kommissionens beslut 2001/723/EG av den 18 juli 2001 om kapitalrekonstruktion av flygbolaget Alitalia (EGT L 271 av den 12.10.2001) 54
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top