32003L0029Uradni list L 090 , 08/04/2003 str. 0047 - 0047


Direktiva Komisije 2003/29/ES

z dne 7. aprila 2003

o četrti prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/6/ES [2], in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga k Direktivi 96/49/ES se sklicuje na Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, splošno znan kot RID, kakor velja od 1. julija 2001.

(2) RID se ažurira vsaki dve leti. Zato bo spremenjena različica začela veljati 1. januarja 2003 s prehodnim obdobjem do 30. junija 2003.

(3) Zato je treba spremeniti Prilogo k Direktivi 96/49/ES.

(4) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga iz člena 9 Direktive 96/49/ES -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 96/49/ES se nadomesti:

"

PRILOGA

Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID), ki ga vsebuje Priloga I k Dodatku B h Konvenciji o mednarodnih železniških prevozih (COTIF), kakor velja od 1. januarja 2003, pri čemer se bosta "pogodbenica" in "države ali železnice" nadomestila z "država članica"

Besedilo sprememb različice RID iz leta 2003 bo objavljeno takoj, ko bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

"

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. aprila 2003

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Podpredsednica

[1] UL L 235, 17.9.1996, str. 25.

[2] UL L 30, 1.2.2001, str. 42.

--------------------------------------------------