EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0029

Komisjoni direktiiv 2003/29/EÜ, 7. aprill 2003, millega neljandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 90, 8.4.2003, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 264 - 264

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2004; mõjud tunnistatud kehtetuks 32004L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/29/oj

32003L0029Euroopa Liidu Teataja L 090 , 08/04/2003 Lk 0047 - 0047


Komisjoni direktiiv 2003/29/EÜ,

7. aprill 2003,

millega neljandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 2001/6/EÜ, [2] eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 96/49/EÜ lisa sisaldab alates 1. juulist 2001 kohaldatavaid ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude korda (RID).

(2) RIDi ajakohastatakse iga kahe aasta järel. Sellest tulenevalt jõustub muudatustega versioon 1. jaanuaril 2003, üleminekuajaga 30. juunini 2003.

(3) Seepärast tuleb direktiivi 96/49/EÜ lisa muuta.

(4) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/49/EÜ artiklis 9 ettenähtud ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/49/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

"

LISA

Alates 1. jaanuarist 2003 kehtib ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude kord (RID), mis on esitatud rahvusvaheliste raudteevedude konventsiooni (COTIF) B liite I lisas, kusjuures mõisted "osalisriik" ja "riigid või raudteed" asendatakse mõistega "liikmesriik".

RIDi 2003. aasta versiooni muudatuste tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.

"

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juulil 2003. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. aprill 2003

Komisjoni nimel

asepresident

Loyola De Palacio

[1] EÜT L 235, 17.9.1996, lk 25.

[2] EÜT L 30, 1.2.2001, lk 42.

--------------------------------------------------

Top