EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0029

Komisijas Direktīva 2003/29/EK (2003. gada 7. aprīlis), ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 90, 8.4.2003, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2004; Iesaist. atcelta ar 32004L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/29/oj

32003L0029Oficiālais Vēstnesis L 090 , 08/04/2003 Lpp. 0047 - 0047


Komisijas Direktīva 2003/29/EK

(2003. gada 7. aprīlis),

ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 96/49/EK (1996. gada 23. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/6/EK [2], jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 96/49/EK pielikumā atsaucas uz bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumiem, ko parasti pazīst ar nosaukumu RID un ko piemēro no 2001. gada 1. jūlija.

(2) RID atjauno reizi divos gados. Līdz ar to labotais variants būs spēkā no 2003. gada 1. janvāra ar pārejas posmu līdz 2003. gada 30. jūnijam.

(3) Tāpēc jāgroza Direktīvas 96/49/EK pielikums.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 96/49/EK 9. pantā paredzētā Bīstamo kravu pārvadājumu komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/49/EK pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"

PIELIKUMS

Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID), kas ir COTIF B papildinājuma I pielikumā un ko piemēro no 2003. gada 1. janvāra, terminu "līgumslēdzēja puse" un "valstis vai dzelzceļi" aizstājot ar terminu "dalībvalsts".

RID 2003. gada variantu publicēs tikko teksts būs pieejams visās Kopienas oficiālajās valodās.

"

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 2003. gada 1. jūlijā izpildītu šās direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.

[2] OV L 30, 1.2.2001., 42. lpp.

--------------------------------------------------

Top