32003L0029Úradný vestník L 090 , 08/04/2003 S. 0047 - 0047


Smernica Komisie 2003/29/ES

zo 7. apríla 2003,

ktorou sa štvrtýkrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 96/49/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 2001/6/ES [2], a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1) Príloha k smernici 96/49/ES obsahuje Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru, všeobecne známy ako "RID", uplatniteľné s účinnosťou od 1. júla 2001.

(2) RID sa aktualizuje každé dva roky. Zmenená a doplnená verzia preto nadobudne účinnosť od 1. januára 2003 s prechodným obdobím do 30. júna 2003.

(3) Z toho dôvodu je potrebné zmeniť a doplniť prílohu k smernici 96/49/ES.

(4) Opatrenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru uvedeného v článku 9 smernice 96/49/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 96/49/ES sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), uvedený v prílohe I k dodatku B k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), uplatniteľný s účinnosťou od 1. januára 2003, sa rozumie tak, že výrazy "zmluvná strana" a "štáty alebo železnice" sa nahradia výrazom "členský štát".

Texty zmien a doplnkov k verzii RID 2003 sa uverejnia hneď potom, ako budú pripravené vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva.

"

Článok 2

1. Členské štáty najneskôr do 1. júla 2003 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri ich úradnom uverejnení. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. apríla 2003

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredsedníčka

[1] Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25.

[2] Ú. v. ES L 30, 1.2.2001, s. 42.

--------------------------------------------------