32003L0029

Komission direktiivi 2003/29/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2003, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 090 , 08/04/2003 s. 0047 - 0047


Komission direktiivi 2003/29/EY,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2003,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/6/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 96/49/EY liite sisältää vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä kuljetuksia koskevat määräykset (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

(2) RID-määräykset ajantasaistetaan joka toinen vuosi. Muutettu versio tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, ja sitä koskeva siirtymäkausi kestää 30 päivään kesäkuuta 2003.

(3) Tästä syystä direktiivin 96/49/EY liite on muutettava.

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/49/EY 9 artiklalla perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 96/49/EY liite seuraavasti:

"LIITE

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I olevat vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003, joissa ilmaisut "sopimuspuoli" ja "valtiot tai rautatiet" korvataan ilmaisulla "jäsenvaltio"

RID-määräysten liitteen B muutettu vuoden 2003 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä.".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2003.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25.

(2) EYVL L 30, 1.2.2001, s. 42.