EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0029

Dyrektywa Komisji 2003/29/WE z dnia 7 kwietnia 2003 r. dostosowująca po raz czwarty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznychTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 90 z 8.4.2003, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2004; Uchylona w sposób domniemany przez 32004L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/29/oj

32003L0029Dziennik Urzędowy L 090 , 08/04/2003 P. 0047 - 0047


Dyrektywa Komisji 2003/29/WE

z dnia 7 kwietnia 2003 r.

dostosowująca po raz czwarty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych [1], ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/6/WE [2], w szczególności jej art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do dyrektywy 96/49/WE odnosi się do Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, ogólnie znane jako RID, stosowany z mocą od dnia 1 lipca 2001 r.

(2) Regulamin RID jest uaktualniany co dwa lata. W związku z tym zmieniona wersja będzie obowiązywać z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r., z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2003 r.

(3) Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do załącznika do dyrektywy 96/49/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, określone w art. 9 dyrektywy 96/49/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik do dyrektywy 96/49/WE otrzymuje brzmienie:

"

ZAŁĄCZNIK

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), zamieszczony jako załącznik I do dodatku B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2003 r., w których wyrazy rozumiane jako "Umawiająca się Strona" i "państwa lub koleje" zastępuje się wyrazami "Państwo Członkowskie".

Tekst zmian RID w wersji z 2003 r. będzie opublikowany tak szybko, jak to możliwe po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.

"

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 lipca 2003 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Loyola De Palacio

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 235 z 17.9.1996, p. 25.

[2] Dz.U. L 30 z 1.2.2001, p. 42.

--------------------------------------------------

Top