EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0076

A Bizottság határozata ( 2006. december 22. ) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 6903. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 32., 2007.2.6, p. 192–197 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 219M., 2007.8.24, p. 189–194 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/76(1)/oj

6.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/192


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2006. december 22.

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról

(az értesítés a C(2006) 6903. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/76/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről) (1), és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére, 7. cikke (3) bekezdésére, 8. cikke (7) bekezdésére, 9. cikke (4) bekezdésére, 10. cikke (3) bekezdésére, 12. cikke (6) bekezdésére, 13. cikke (5) bekezdésére és 15. cikke (6) bekezdésére.

mivel:

(1)

A 2006/2004/EK rendelet megállapítja, hogy a tagállamokban a fogyasztók érdekeinek védelmére szolgáló jogszabályok alkalmazásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságok mely feltételek szerint működnek együtt egymással és a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák e jogszabályok betartását és a belső piac zavartalan működését, valamint a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének fejlesztését.

(2)

Rendelkezik a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti hálózatok létrehozásáról.

(3)

Intézkedéseket kell elfogadni az említett rendeletnek a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti kölcsönös jogsegélyt szabályozó mechanizmusokról és feltételekről, valamint az összekötő hivatal helyzetéről szóló rendelkezései végrehajtása érdekében.

(4)

A rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében indokolt a kölcsönös jogsegély iránti kérelem benyújtásakor mindenkor szolgáltatandó információ minimumkövetelményeinek meghatározása. Az információ eredményesebb és könnyebb feldolgozása érdekében az információcserére használt formanyomtatványok tartalmát is szabályozni kell.

(5)

A kölcsönös jogsegély minden szakaszára határidőket kell megállapítani, a rendszer működése gyorsaságának biztosítása érdekében.

(6)

Meg kell határozni a közösségen belüli jogsértések bejelentésére vonatkozó szabályokat, hogy ezáltal minden érintett tagállamban lehetséges legyen a jogszabálysértések elleni azonnali és hatékony fellépés.

(7)

Tekintettel arra, hogy a 2006/2004/EK rendelet értelmében szolgáltatott adatok gyakran érzékenyek, szükség van az ezekhez való hozzáférés korlátozásának megfelelő szabályozására.

(8)

Megfelelő általános intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy nyelvi nehézségek ne hátráltassák a kommunikációt, ugyanakkor adott esetekben rugalmas legyen az eljárás.

(9)

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által a jogalkalmazási együttműködési hálózatok működése során szerzett tapasztalatok alapján lehetőség van további intézkedések elfogadására.

(10)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/2004/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti kölcsönös jogsegély, és az arra vonatkozó feltételek tekintetében a 2006/2004/EK rendelet végrehajtására állapít meg szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában a 2006/2004/EK rendeletben foglaltak mellett a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„adatbázis”: a 2006/2004/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésében meghatározott adatbázis,

2.

„riasztás”: a 2006/2004/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó Közösségen belüli jogsértésről szóló értesítés,

3.

„bizalmas kezelés”: a 2006/2004/EK rendelet 13. cikkében foglalt bizalmas adatkezelés, valamint szakmai és üzleti titoktartás követelményeinek megfelelő adatkezelés,

4.

„Jogalap”: A fogyasztók érdekeit védő azon jogszabályi rendelkezések, amelyek valamely Közösségen belüli jogsértés tárgyát képezik vagy képezhetik, beleértve a megkereső hatóság szerinti tagállam vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek pontos megjelölését.

3. cikk

Tájékoztatási követelmények

A 2006/2004/EK rendelet értelmében szolgáltatandó információra, és annak formai követelményeire vonatkozó szabályokat e határozat mellékletének 1. fejezete tartalmazza.

4. cikk

Határidők

A 2006/2004/EK rendelet szerint a kölcsönös jogsegélynyújtás különböző szakaszaira határidőket megállapító szabályokat e határozat mellékletének 2. fejezete tartalmazza.

5. cikk

Riasztás

A riasztásra vonatkozó szabályokat a melléklet 3. fejezete tartalmazza.

6. cikk

A kicserélt információhoz való hozzáférés

A 2006/2004/EK rendelet alapján kicserélt információhoz való hozzáférést az e határozat mellékletének 4. fejezetében található szabályok korlátozzák.

7. cikk

Nyelv

A 2006/2004/EK rendelet szerinti megkeresésekhez és az információközléshez használt nyelvre vonatkozó szabályokat a határozat mellékletének 5. fejezete tartalmazza.

8. cikk

Alkalmazás időpontja

Ezt a határozatot 2006. december 29-től kell alkalmazni.

9. cikk

A címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 364., 2004.12.9., 1. o. A legutóbb a 2005/29/EK rendelettel (HL L 149., 2005.6.11., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti kölcsönös jogsegélyre vonatkozó szabályok a 2006/2004/EK rendelet II. és III. fejezete szerint

1.   I. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1.1.   Az adatbázisban lévő formanyomtatványok azon információs mezői, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni

Az adatbázisban lévő különböző formanyomtatványokon hozzáférhetővé teendő mezők meghatározása a következő:

a)   a Közösségen belüli jogsértéssel foglalkozó hatóságok és tisztviselők adatai:

i.

illetékes hatóság,

ii.

összekötő hivatal,

iii.

illetékes tisztviselő,

b)   a Közösségen belül elkövetett vagy feltehetően elkövetett jogsértésért felelős eladó vagy szállító adatai:

i.

név,

ii.

más kereskedelmi megnevezés,

iii.

adott esetben az anyavállalat neve,

iv.

üzleti tevékenység fajtája,

v.

cím

vi.

e-mail cím,

vii.

közvetlen telefonszám,

viii.

fax-szám,

ix.

weboldal,

x.

IP cím,

xi.

adott esetben a cégvezető(k) neve(i).

c)   megkeresés (riasztás) nélküli információcserére vonatkozó információ (2006/2004/EK rendelet 7. cikke):

i.

a Közösségen belüli jogsértés fajtája,

ii.

Közösségen belüli jogsértés állapota (igazolt, alapos gyanú),

iii.

jogalap,

iv.

rövid összefoglaló,

v.

a károsult fogyasztók becsült száma és az őket ért anyagi hátrány becsült értéke,

vi.

bizalmas kezelés iránti igény,

vii.

csatolt dokumentumok (különösen a nyilatkozatokhoz és más bizonyítékokhoz kapcsolódóak).

d)   kölcsönös jogsegély iránti megkeresésre vonatkozó információ (2006/2004/EK rendelet 6. és 8. cikke)

i.

a megkárosítás lehetőségének kitett fogyasztók földrajzi helye,

ii.

a termék vagy szolgáltatás megnevezése,

iii.

COICOP-kód, [az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (Egyesült Nemzetek statisztikai módszertan, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5)]

iv.

jogalap,

v.

közreműködő reklámozó vagy értékesítő,

vi.

a Közösségen belüli jogsértés fajtája,

vii.

a Közösségen belüli jogsértés állapota (igazolt, alapos gyanú),

viii.

a károsult fogyasztók becsült száma és az őket ért anyagi hátrány becsült értéke,

ix.

válasz javasolt ütemezése,

x.

csatolt dokumentumok (különösen a nyilatkozatokhoz és más bizonyítékokhoz kapcsolódóak) és bizalmas kezelés iránti igény,

xi.

a kért jogsegély megjelölése

xii.

hivatkozás a riasztásra (adott esetben),

xiii.

a megkeresett hatóságok és az érintett tagállamok listája,

xiv.

illetékes tisztviselőnek a vizsgálatban való részvétele iránti megkeresés (a 2006/2004/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése).

1.2.   d) Kölcsönös jogsegély iránti megkeresés, illetve a riasztás tartalmára vonatkozó minimumkövetelmények (a 2006/2004/EK rendelet 6., 7. és 8. cikke)

1.2.1.

Kölcsönös jogsegély iránti megkeresés vagy riasztás kiadásakor az illetékes hatóság a rendelkezésére álló valamennyi információt – amely a többi illetékes hatóság számára hasznos lehet a megkeresés hatékony teljesítéséhez, illetve a riasztást követő megfelelő intézkedésekhez – átadja, és feltünteti, hogy az információkat bizalmasan kell-e kezelni.

1.2.2.

A 2006/2004/EK rendelet 6. cikke szerinti megkeresés formájában kért információ esetében a megkereső hatóság legalább:

a)

értesíti a megkeresett hatóságot a Közösségen belül feltehetően elkövetett vagy gyanított jogsértés természetéről és a jogalapról,

b)

a vizsgált tevékenység vagy gyakorlat meghatározásához elegendő információt szolgáltat,

c)

pontosan meghatározza a kért információt.

1.2.3.

A 2006/2004/EK rendelet 8. cikke szerinti végrehajtási intézkedés iránti megkeresés előterjesztésekor a megkereső hatóság a megkeresett hatóság rendelkezésére bocsátja legalább a következőket:

a)

azon eladó vagy szállító megnevezése, amellyel szemben az intézkedéseket kérték,

b)

az érintett tevékenység vagy gyakorlat leírása,

c)

a Közösségen belüli jogsértés jogi minősítése az alkalmazandó jog tekintetében, és annak jogalapja.

d)

a fogyasztók kollektív érdekeinek sérülésére vonatkozó bizonyítékokat, beleértve – a lehetőségek szerint – a valószínűleg megkárosított fogyasztók becsült számát.

1.3.   A kölcsönös jogsegély iránti megkeresésre adott válasz

1.3.1.

A 2006/2004/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerinti információra vonatkozó megkeresésre adott válaszában a megkeresett hatóság a megkereső hatóság által meghatározottak vonatkozásában minden olyan információt átad, amely szükséges annak megállapításához, hogy valóban Közösségen belüli jogsértésről van-e szó illetve, hogy alaposan feltehető-e, hogy ilyen jogsértés bekövetkezik.

1.3.2.

A 2006/2004/EK rendelet 8. cikkében meghatározott végrehajtási intézkedés iránti megkeresésre adott válaszában a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről, valamint a megkeresés végrehajtása során gyakorolt jogkörökről.

1.3.3.

A megkeresett hatóság minden esetben feltünteti, hogy az átadott információk közül melyeket kell bizalmasként kezelni.

1.3.4.

Amennyiben az illetékes hatóság a 2006/2004/EK rendelet 15. cikkének (2), (3), illetve (4) bekezdésében foglaltak szerint visszautasítja a megkeresés teljesítését, válaszában nyilatkozik a visszautasítás okáról.

1.4.   A nemzeti jogrendszer által az illetékes hatóságokra ruházott további jogkörök

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az adatbázisban található fórumon keresztül minden további vizsgálati és végrehajtási jogkörről, amelyet a 2006/2004/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározottakon túl az illetékes hatóságaikra ruháznak.

1.5.   A 2006/2004/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban olyan szervek kijelölése, amelyeknek jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértések megszüntetéséhez vagy megtiltásához

1.5.1.

Amennyiben a tagállam a 2006/2004/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a 4. cikk (2) bekezdése második mondatának megfelelően kijelölt azon szervről, amelynek jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértés megszüntetéséhez vagy megtiltásához, meg kell jelölnie az e szervre ruházott vizsgálati és végrehajtási jogköröket.

1.5.2.

Amennyiben a megkeresett hatóság a 2006/2004/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint be kíván vonni egy szervet, amelynek jogos érdeke fűződik a Közösségen belüli jogsértés megszüntetéséhez vagy megtiltásához, erről a megkereső hatóságot elegendő információval látja el ahhoz, hogy az megállapíthassa, hogy teljesülnek-e a 8. cikk (4) bekezdésében megállapított feltételek. A megkeresett hatóság beszerzi a megkereső hatóság előzetes beleegyezését e szerv bevonására vonatkozóan, melynek keretében természetében és részleteiben meghatározza azon információkat, amelyeket a megkereső tagállam által közölt információk közül a megkeresett hatóság az adott szervvel megoszthat.

2.   2. FEJEZET – HATÁRIDŐK

2.1.   Kölcsönös jogsegély iránti megkeresés és az arra adott válaszok

2.1.1.

A megkeresett hatóságok a megkereső hatóságok általi kölcsönös jogsegély iránti megkeresésére a legjobb képességük szerint kötelesek késedelem nélkül választ adni, kihasználva valamennyi vonatkozó vizsgálati és végrehajtási jogkörüket.

2.1.2.

A kölcsönös jogsegély iránti, a 2006/2004/EK rendelet 6. és 8 cikkének hatálya alá tartozó megkeresések tekintetében a határidőkről a megkereső és a megkeresett hatóság állapodik meg eseti alapon, az adatbázis formanyomtatványait felhasználva.

2.1.3.

Amennyiben nem születik megállapodás, akkor a megkeresett hatóság válaszában köteles minden rendelkezésére álló lényeges információt átadni, továbbá a végrehajtott vagy tervezett vizsgálatokat és végrehajtási intézkedéseket (határidőkkel) leírni, legkésőbb tizennégy nappal a az összekötő hivatal általi kézhezvételt követően. A megkeresett hatóság e tevékenységekről legalább havi rendszerességgel tájékoztatja a megkereső hatóságot mindaddig, amíg:

a)

a megkereső hatóság meg nem kap minden lényeges információt, amely szükséges annak megállapításához, hogy a Közösségen belüli jogsértés bekövetkezett illetve, hogy alaposan gyanítható, hogy bekövetkezhet

vagy

b)

a Közösségen belüli jogsértés meg nem szűnt, vagy a megkeresés megalapozatlannak nem bizonyul.

2.1.4.

A megkeresett hatóság összekötő hivatala a lehető leghamarabb továbbítja a megkereső hatóság összekötő hivatala által hozzá eljuttatott megkereséseket az illetékes hatósághoz, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított két munkanapon belül.

2.1.5.

A megkereső hatóság műszaki lehetőségek figyelembe vételével a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ügy lezárását követő hét napon belül értesíti a Bizottságot és eltávolítja az adatbázisból az információt, a 2006/2004/EK rendelet 6. cikke szerinti megkeresést követően:

a)

a kapott információ nem ad okot riasztásra, vagy a 8. cikk szerinti megkeresésre,

vagy

b)

megállapítják, hogy nem történt Közösségen belüli jogsértés.

2.2.   Riasztás

2.2.1.

Az illetékes hatóság a műszaki lehetőségek figyelembe vételével a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Közösségen belüli jogsértés tudomására jutásától, illetve annak lehetséges bekövetkezése alapos gyanújának megállapításától számított hét napon belül riasztást ad ki.

2.2.2.

Amennyiben a riasztás megalapozatlannak bizonyul, az illetékes hatóság azt a műszaki lehetőségek figyelembe vételével a lehető leghamarabb, de legkésőbb hét napon belül visszavonja. A nem megalapozott riasztással kapcsolatos valamennyi információt a Bizottság a műszaki lehetőségek figyelembe vételével a lehető leghamarabb, de legkésőbb a riasztás illetékes hatóság által való visszavonásától számított hét napon belül eltávolítja az adatbázisból.

3.   3. FEJEZET – RIASZTÁS TOVÁBBÍTÁSA

A riasztást kiadó illetékes hatóság az adatbázisban található megfelelő formanyomtatvány használatával a riasztást továbbítja a Bizottság, valamint a más tagállamokban a riasztás alapjául szolgáló jogszabályok végrehajtására illetékes hatóságok számára. Az értesítést végző illetékes hatóság az egyedüli illetékes annak megállapításában, hogy mely másik tagállamoknak küldi a riasztást.

4.   4. FEJEZET – A KICSERÉLT INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

4.1.   Illetékes hatóságok

Az illetékes hatóság az adatbázisban csak azon információhoz férhet hozzá illetve azon információt használhatja, amelyekre vonatkozó fogyasztók érdekeit védő jogszabályok tekintetében a tagállam által delegált végrehajtási feladatai vannak, a 2006/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint.

4.2.   Összekötő hivatal

A különösen a 2006/2004/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében, 12. cikkének (2) és (5) bekezdésében meghatározott koordinációs feladatai végzése során az összekötő hivatal hozzáfér a nem bizalmas kezelésűnek minősített kölcsönös jogsegély iránti megkeresésekre vonatkozó információkhoz.

5.    5. FEJEZET – A KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLYRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEKRE ÉS AZ INFORMÁCIÓ KÖZLÉSÉRE HASZNÁLANDÓ NYELVEK

5.1.

A 2006/2004/EK rendelet 12. cikke (4) bekezdésének első mondatában szereplő, a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó megkeresésekre, illetve az információk közlésére használandó nyelvekre vonatkozó megállapodást táblázatba kell foglalni, és az adatbázison keresztül az illetékes hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni.

5.2.

E megállapodások tartalmazzák azt a kitételt, amely az illetékes hatóság számára különös esetben lehetővé teszi, hogy más nyelv használatát javasolja, az illetékes tisztviselő nyelvtudását figyelembe véve.

5.3.

Az adatbázis vonatkozó formanyomtatványai tartalmaznak egy mezőt, amely az illetékes hatóság számára lehetővé teszi, hogy a másik hatóság számára másik idegen nyelv használatát javasolja.

Amennyiben nem jutnak megegyezésre, a 2006/2004/EK rendelet 12. cikke (4) bekezdésének második mondatát kell alkalmazni.


Top