EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0076

2007/76/EZ: Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 6903) Tekst značajan za EGP

SL L 32, 6.2.2007, p. 192–197 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
SL L 219M, 24.8.2007, p. 189–194 (MT)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/76(1)/oj

15/Sv. 22

HR

Službeni list Europske unije

112


32007D0076


L 032/192

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 22. prosinca 2006.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 6903)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/76/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u području zaštite potrošača) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 4., članak 7. stavak 3., članak 8. stavak 7., članak 9. stavak 4., članak 10. stavak 3., članak 12. stavak 6., članak 13. stavak 5. i članak 15. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 2006/2004 utvrđuju se uvjeti prema kojima nadležna tijela u državama članicama imenovana odgovornim za provedbu zakona kojima se štite interesi potrošača trebaju surađivati međusobno i s Komisijom s ciljem osiguravanja usklađenosti s tim zakonima i neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te s ciljem jačanja zaštite imovinskih interesa potrošača.

(2)

Predviđa se uspostava mreža između tih nadležnih tijela u državama članicama.

(3)

Potrebno je usvojiti mjere za provedbu odredaba te Uredbe o mehanizmima i uvjetima koji uređuju uzajamnu pomoć između nadležnih tijela te o položaju jedinstvenog ureda za vezu.

(4)

Primjereno je utvrditi minimalne zahtjeve za pružanje informacija na svaki zahtjev za uzajamnom pomoći s ciljem omogućavanja učinkovitog funkcioniranja tog sustava. Također treba utvrditi pravila o sadržaju standardnih obrazaca pomoću kojih se razmjenjuju informacije s ciljem osiguravanja veće učinkovitosti i olakšanja obrade tih informacija.

(5)

Potrebno je utvrditi rokove za svaki korak u postupku uzajamne pomoći s ciljem osiguravanja ekspeditivnog funkcioniranja tog sustava.

(6)

Potrebno je utvrditi i pravila obavješćivanja o povredama unutar Zajednice kako bi se poduzele brze i učinkovite mjere protiv takvih povreda u svim predmetnim državama članicama.

(7)

Budući da informacije pružene prema Uredbi (EZ) br. 2006/2004 često mogu biti osjetljive, potrebno je utvrditi odgovarajuća pravila kojima se ograničava pristup takvim informacijama.

(8)

Treba poduzeti odgovarajuće opće mjere kako bi se osigurala komunikacija neometana jezičnim problemima, istodobno dopuštajući fleksibilnost u rješavanju posebnih slučajeva.

(9)

Daljnje mjere mogu se usvojiti na temelju iskustava stečenih u funkcioniranju mreže suradnje nadležnih tijela u državama članicama u provedbi tih zakona.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2006/2004,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 u pogledu uzajamne pomoći između nadležnih tijela i uvjeti kojima je uređena takva pomoć.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, osim definicija utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2006/2004, primjenjuju se i sljedeće definicije:

1.

„baza podataka” znači baza podataka predviđena člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2006/2004;

2.

„uzbuna” znači obavješćivanje o povredi unutar Zajednice prema članku 7. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2006/2004;

3.

„povjerljivo postupanje” znači postupanje s informacijama u skladu sa zahtjevima za povjerljivošću i čuvanjem poslovne i trgovačke tajne kako je predviđeno člankom 13. Uredbe (EZ) br. 2006/2004;

4.

„pravna osnova” znači odredbe zakona kojima se štite interesi potrošača koji su, ili za koje se pretpostavlja da su, predmet povrede unutar Zajednice, uključujući i detaljnu oznaku odgovarajuće odredbe zakona država članica tijela molitelja.

Članak 3.

Zahtjevi u pogledu informacija

Pravila o informacijama koje treba pružiti prema Uredbi (EZ) br. 2006/2004, kao i oblik tih informacija utvrđeni su poglavljem 1. Priloga ovoj Odluci.

Članak 4.

Rokovi za djelovanje

Pravila o rokovima za djelovanje koja se primjenjuju na različite faze uzajamne pomoći prema Uredbi (EZ) br. 2006/2004, utvrđena su poglavljem 2. Priloga ovoj Odluci.

Članak 5.

Uzbune

Pravila o uzbunama utvrđena su poglavljem 3. Priloga.

Članak 6.

Pristup razmijenjenim informacijama

Pristup informacijama razmijenjenim prema Uredbi (EZ) br. 2006/2004 ograničen je u skladu s pravilima utvrđenim poglavljem 4. Priloga ovoj Odluci.

Članak 7.

Jezici

Pravila o jezicima koji se moraju koristiti za zahtjeve i za priopćavanje informacija prema Uredbi (EZ) 2006/2004, utvrđena su poglavljem 5. Priloga ovoj Odluci.

Članak 8.

Datum početka primjene

Ova se Odluka primjenjuje od 29. prosinca 2006.

Članak 9.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 364, 9.12.2004., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Direktivom 2005/29/EZ (SL L 149, 11.6.2005., str. 22.).


PRILOG

Pravila koja se odnose na uzajamnu pomoć između nadležnih tijela prema poglavljima II. i III. Uredbe (EZ) br. 2006/2004

1.   POGLAVLJE 1. – ZAHTJEVI U POGLEDU INFORMACIJA

1.1.   Polja s informacijama koje trebaju biti dostupne nadležnim tijelima u standardnim obrascima baze podataka

Polja koja trebaju biti dostupna u različitim standardnim obrascima baze podataka mogu se definirati kako slijedi:

(a)

Detalji o tijelima i službeno rješavanje povreda unutar Zajednice

i.

nadležno tijelo;

ii.

jedinstven ured za vezu;

iii.

nadležna službena osoba.

(b)

Detalji o prodavatelju ili dobavljaču odgovornom za povredu unutar Zajednice ili osumnjičenom za povredu unutar Zajednice

i.

naziv;

ii.

drugi trgovački nazivi;

iii.

naziv matičnog poduzeća ako postoji;

iv.

vrsta poslovanja;

v.

adresa(-e);

vi.

adresa elektroničke pošte;

vii.

broj telefona;

viii.

broj telefaksa;

ix.

internetska stranica;

x.

IP adresa;

xi.

ime(na) direktora poduzeća, ako postoji(-e).

(c)

Informacije vezane uz razmjenu informacija bez zahtjeva (uzbune) (članak 7. Uredbe (EZ) br. 2006/2004)

i.

vrsta povrede unutar Zajednice;

ii.

status povrede unutar Zajednice (potvrđen, opravdana sumnja);

iii.

pravna osnova;

iv.

kratak sažetak;

v.

procijenjen broj potrošača kojima je vjerojatno nanesena šteta i procijenjena financijska šteta;

vi.

svi zahtjevi u pogledu povjerljivosti;

vii.

priloženi dokumenti (posebno oni koji se odnose na izjave i druge dokaze).

(d)

Informacije koje se odnose na zahtjeve za uzajamnom pomoći (članci 6. i 8. Uredbe (EZ) br. 2006/2004)

i.

lokacija potrošača kojima je vjerojatno nanesena šteta;

ii.

naziv proizvoda ili usluge;

iii.

šifra COICOP [Klasifikacija pojedinačne potrošnje prema svrsi (statistička metodologija Ujedinjenih naroda,http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5)];

iv.

pravna osnova;

v.

uključen medij oglašavanja ili prodaje;

vi.

vrsta povrede unutar Zajednice;

vii.

status povrede unutar Zajednice (potvrđen, opravdana sumnja);

viii.

procijenjen broj potrošača kojima je vjerojatno nanesena šteta i procijenjena financijska šteta;

ix.

predloženi rokovi za reakciju;

x.

priloženi dokumenti (posebno oni koji se odnose na izjave i druge dokaze) te svi zahtjevi u pogledu povjerljivosti;

xi.

oznaka tražene pomoći;

xii.

pozivanje na uzbunu (ako se može primijeniti);

xiii.

popis zamoljenih tijela i predmetnih država članica;

xiv.

zahtjev za dodjeljivanje službene nadležne osobe za sudjelovanje u istrazi (članak 6. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2006/2004).

1.2.   Minimum informacija koje treba uključiti u zahtjeve za uzajamnom pomoći i u uzbune (članci 6., 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 2006/2004)

1.2.1.   Prilikom izdavanja zahtjeva za uzajamnom pomoći ili uzbunom nadležno tijelo će dati sve informacije koje mu stoje na raspolaganju, a koje bi mogle biti od koristi drugim nadležnim tijelima u učinkovitom udovoljavanju zahtjevu ili u osiguravanju odgovarajuće reakcije na uzbunu, i navesti mora li se s bilo kojom pruženom informacijom povjerljivo postupati.

1.2.2.   Prilikom traženja informacija prema članku 6. Uredbe (EZ) br. 2006/2004 tijelo molitelj dužno je barem:

(a)

obavijestiti zamoljeno tijelo o naravi pretpostavljane sumnjive povrede unutar Zajednice i o njezinoj pravnoj osnovi;

(b)

pružiti dovoljno elemenata za utvrđivanje postupanja ili prakse pod istragom,

(c)

točno navesti tražene informacije.

1.2.3.   Prilikom izdavanja zahtjeva za mjerama izvršavanja prema članku 8. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, tijelo molitelj zamoljenom tijelu dostavlja barem informacije o:

(a)

identifikaciji prodavatelja ili dobavljača protiv kojeg se traže mjere;

(b)

detaljima predmetnog provođenja ili prakse;

(c)

pravnim kvalifikacijama povrede unutar Zajednice prema zakonu koji se primjenjuje i njezinoj pravnoj osnovi;

(d)

dokaz o šteti nanesenoj zajedničkim interesima potrošača, uključujući, ako je to moguće i procijenjen broj potrošača kojima je vjerojatno nanesena šteta.

1.3.   Reakcije na zahtjev za uzajamnom pomoći

1.3.1.   Prilikom reagiranja na zahtjev za informacijama prema članku 6. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, zamoljeno tijelo daje sve potrebne informacije koje je navelo tijelo molitelj kako bi se ustanovilo je li došlo do povrede unutar Zajednice ili postoji li opravdana sumnja da može doći do takve povrede.

1.3.2.   Prilikom reagiranja na zahtjev za mjerama izvršavanja prema članku 8. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, zamoljeno tijelo obavješćuje tijelo molitelja o poduzetim ili planiranim mjerama i ovlastima koje su provedene s ciljem rješavanja tog zahtjeva.

1.3.3.   U svim slučajevima, zamoljeno tijelo navodi mora li se s bilo kojom pruženom informacijom povjerljivo postupati.

1.3.4.   Ako nadležno tijelo odbije djelovati u skladu sa zahtjevom kako je predviđeno člankom 15. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, ono u svoj odgovor mora uključiti i izjavu o razlozima za takvo odbijanje.

1.4.   Dodatne ovlasti koje se daju nadležnim tijelima prema nacionalnom pravu

Države članice obavješćuju Komisiju i ostale države članice, putem foruma za diskusiju dostupnog u bazi podataka, o bilo kojim dodatnim istragama i mjerama ovlasti koje su dane nadležnim tijelima osim onih određenih člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

1.5.   Imenovanje tijela koja imaju zakonit interes u prestanku ili zabrani povreda unutar Zajednice u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2006/2004

1.5.1.   Kada, u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, država članica Komisiju i ostale države članice obavješćuje o identitetu tijela koje je imenovano u skladu s člankom 4. stavkom 2. drugom rečenicom te Uredbe kao tijelo koje ima zakonit interes u prestanku ili zabrani povreda unutar Zajednice, ona navodi istražne mjere i mjere ovlasti dane tom tijelu.

1.5.2.   Zamoljeno tijelo, a koje namjerava u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2006/2004 davati naputke tijelu koje ima zakonit interes u prestanku ili zabrani povreda unutar Zajednice, pruža tijelu molitelju dovoljno informacija o tom tijelu kako bi tijelu molitelju omogućilo da ustanovi da su ispunjeni uvjeti određeni člankom 8. stavkom 4. Ono također dobiva prethodnu suglasnost tijela molitelja o davanju naputaka tom tijelu u kojem se točno navodi narav i detalji informacija koje je priopćilo tijelo molitelj, a koje zamoljeno tijelo smije otkriti tom tijelu.

2.   POGLAVLJE 2. – ROKOVI

2.1.   Zahtjevi za uzajamnom pomoći i odgovori

2.1.1.   Zamoljena tijela odgovaraju najbolje što mogu na zahtjeve za uzajamnom pomoći koje su podnijela tijela molitelji, primjenjujući primjerene istrage i ovlasti izvršenja i bez odgode.

2.1.2.   Rokove za rješavanje zahtjeva za uzajamnom pomoći prema člancima 6. i 8. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, dogovaraju tijelo molitelj i zamoljeno tijelo za svaki slučaj posebno, koristeći se standardnim obrascima baze podataka.

2.1.3.   Ako se ne može postići dogovor, zamoljeno tijelo daje odgovor sa svim odgovarajućim informacijama koje mu stoje na raspolaganju navodeći istražne postupke i provedbene postupke (uključujući i rokove) najkasnije četrnaest dana od datuma primitka zahtjeva putem jedinstvenog ureda za vezu. Zamoljeno tijelo redovito obavješćuje tijelo molitelja o tim postupcima barem jedanput mjesečno sve dok:

(a)

se tijelu molitelju ne dostave sve odgovarajuće informacije potrebne da se ustanovi je li došlo do povrede unutar Zajednice ili da se ustanovi postoji li opravdana sumnja da bi moglo doći do takve povrede;

ili

(b)

prestane povreda unutar Zajednice ili se pokaže da je taj zahtjev neutemeljen.

2.1.4.   Jedinstven ured za vezu zamoljenih tijela prosljeđuje sve primljene zahtjeve putem jedinstvenog ureda za vezu tijela molitelja odgovarajućem nadležnom tijelu čim je tehnički prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije dva radna dana od primitka zahtjeva.

2.1.5.   Tijelo molitelj obavješćuje Komisiju i uklanja te informacije iz baze podataka čim je tehnički prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije sedam dana nakon zatvaranja slučaja ako slijedom zahtjeva prema članku 6. Uredbe (EZ) br. 2006/2004:

(a)

razmijenjene informacije ne generiraju uzbunu ili zahtjev prema članku 8.;

ili ako

(b)

se ustanovi da nije došlo ni do kakve povrede unutar Zajednice.

2.2.   Uzbune

2.2.1.   Nadležno tijelo izdaje uzbunu čim je tehnički prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije sedam dana nakon što bude upoznato s povredom unutar Zajednice ili nakon što ustanovi da postoji opravdana sumnja da bi moglo doći do takve povrede.

2.2.2.   Nadležno tijelo, kad je uzbuna dokazano neutemeljena, povlači istu čim je tehnički prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije u roku od sedam dana. Komisija uklanja sve informacije u vezi s tom neutemeljenom uzbunom koje su pohranjene u bazi podataka čim je tehnički prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije sedam dana od dana kad nadležno tijelo povuče tu uzbunu.

3.   POGLAVLJE 3. – PROSLJEĐIVANJE UZBUNA

Nadležno tijelo koje izdaje uzbunu prosljeđuje ju putem odgovarajućeg standardnog obrasca u bazi podataka, Komisiji i tijelima nadležnim u drugim državama članicama za provođenje zakona prema kojima je uzbuna izdana. Obavještajno nadležno tijelo jedino je odgovorno za određivanje koje će to druge države članice primiti tu uzbunu.

4.   POGLAVLJE 4. – PRISTUP RAZMIJENJENIM INFORMACIJAMA

4.1.   Nadležna tijela

Nadležno tijelo može pristupiti samo onim informacijama i razmotriti samo one informacije u bazi podataka koje se odnose na zakone koji štite interese potrošača za koje ono ima izravne provedbene odgovornosti prema oznakama koje su proslijedile države članice prema članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

4.2.   Jedinstveni uredi za vezu

U provođenju svojih zadaća koordinacije definiranih posebno člankom 9. stavkom 2. i člankom 12. stavcima 2. i 5. Uredbe (EZ) br. 2006/2004, jedinstveni uredi za vezu mogu pristupiti informacijama koje se odnose na zahtjeve za uzajamnom pomoći, a koje nisu povjerljive.

5.   POGLAVLJE 5. – JEZICI KOJI SE KORISTE ZA ZAHTJEVE ZA UZAJAMNOM POMOĆI I ZA PRIOPĆAVANJE INFORMACIJA

5.1.   Dogovori o korištenju jezika za zahtjeve za uzajamnom pomoći i za priopćavanje informacija sklopljeni između nadležnih tijela prema članku 12. stavku 4. prvoj rečenici Uredbe (EZ) br. 2006/2004, bilježe se u tablici koja je dostupna nadležnim tijelima putem baze podataka.

5.2.   Takvi dogovori uključuju i klauzulu kojom se nadležnom tijelu omogućuje da u posebnim slučajevima predloži korištenje nekog drugog jezika s obzirom na jezične kompetencije predmetne nadležne službene osobe.

5.3.   Odgovarajući standardni obrasci u bazi podataka uključuju i polje s podacima koji nadležnom tijelu omogućuju da drugom tijelu predloži korištenje nekog drugog jezika.

Ako se ne može postići nikakav dogovor, primjenjuje se članak 12. stavak 4. druga rečenica Uredbe (EZ) br. 2006/2004.


Top