Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 32, 06 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 32

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtionde årgången
6 februari 2007


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/51/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 februari 2004 om statligt stöd C27/2001 (ex NN 2/2001) om genomförandet av programmet för att begränsa föroreningar från jordbruket (PMPOA) i Frankrike under perioden 1994–2000 [delgivet med nr K(2004) 415]

1

 

 

2007/52/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 maj 2004 om den stödordning som Italien planerar att genomföra till förmån för fjäderfäföretag – AIMA-program för fjäderfäsektorn – C 59/2001 (ex N 97/1999) [delgivet med nr K(2004) 1802]

14

 

 

2007/53/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 maj 2004 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet mot Microsoft Corporation – Ärende COMP/C-3/37.792 – Microsoft  ( 1 )

23

 

 

2007/54/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 juni 2004 om det statliga stöd som Italien, regionen Sicilien, planerar att bevilja för marknadsföring av och reklam för jordbruksprodukter [delgivet med nr K(2004) 1923]  ( 1 )

29

 

 

2007/55/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2005 om de stöd som Frankrike planerar att bevilja producenter och återförsäljare av likörvinerna Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie och Macvin du Jura [delgivet med nr K(2005) 4189]

37

 

 

2007/56/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 maj 2006 om det statliga stöd nr C 26/2004 (f.d. N 38/2004) som Förbundsrepubliken Tyskland har beviljat Schneider Technologies AG [delgivet med nr K(2006) 1857]  ( 1 )

49

 

 

2007/57/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 juni 2006 om det statliga stöd som Tyskland har genomfört till förmån för förvärv av ägarandelar i vinodlarkooperativ [delgivet med nr K(2006) 2070]

56

 

 

2007/58/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 augusti 2006 om ingåendet av ett avtal mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom området för fredlig användning av kärnenergi

64

 

*

Avtal om samarbete mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om fredlig användning av kärnenergi

65

 

 

2007/59/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 september 2006 om det statliga stöd som Nederländerna beviljat Holland Malt BV [delgivet med nr K(2006) 4196]

76

 

 

2007/60/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 oktober 2006 om inrättande av Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet genom tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003

88

 

 

2007/61/EG

 

*

Beslut nr 1/2006 från den gemensamma veterinärkommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 1 december 2006 om ändring av tilläggen 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 10 till bilaga 11 till avtalet

91

 

 

2007/62/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2006 om nationella bestämmelser som anmälts av Danmark angående vissa industriella växthusgaser [delgivet med nr K(2006) 5934]

130

 

 

2007/63/EG

 

*

Beslut nr 2/2006 av den 13 december 2006 av den kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande, om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i det sektoriella kapitlet om personlig skyddsutrustning

135

 

 

2007/64/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2006 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till växtmedier [delgivet med nr K(2006) 6962]  ( 1 )

137

 

 

2007/65/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2006 om fastställande av kommissionens standardsäkerhetsrutiner och beredskapsnivåer och om ändring av dess arbetsordning om operativa förfaranden för hantering av krislägen

144

 

 

2007/66/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2006 om ett tidsbegränsat försök med ökad högsta vikt för ett parti utsäde av vissa foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG [delgivet med nr K(2006) 6572]  ( 1 )

161

 

 

2007/67/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2006 om tillåtelse för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånd som beviljats det nya verksamma ämnet tritosulfuron [delgivet med nr K(2006) 6573]  ( 1 )

164

 

 

2007/68/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2006 om en begäran från Republiken Lettland att få tillämpa en reducerad mervärdesskattesats för leverans av fjärrvärme, naturgas och el till hushåll [delgivet med nr K(2006) 6592]

165

 

 

2007/69/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2006 om tillstånd för Rumänien att skjuta upp tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller saluföringen av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter [delgivet med nr K(2006) 6568]  ( 1 )

167

 

 

2007/70/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om förlängning av tidsfristen för utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen som inte granskats inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG [delgivet med nr K(2006) 6707]

174

 

 

2007/71/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om inrättande av en grupp vetenskapliga experter för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter

177

 

 

2007/72/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om förlängning av vissa beslut om statligt stöd [delgivet med nr K(2006) 6927]  ( 1 )

180

 

 

2007/73/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om utnämning av ledamöter i den granskningsgrupp för redovisningsstandarder som inrättats genom kommissionens beslut 2006/505/EG av den 14 juli 2006 om inrättande av en granskningsgrupp för redovisningsstandarder med uppgift att bistå kommissionen med yttranden om objektivitet och opartiskhet i rekommendationer från European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

181

 

 

2007/74/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2006 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG [delgivet med nr K(2006) 6817]  ( 1 )

183

 

 

2007/75/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om inrättande av en expertgrupp för internprissättning

189

 

 

2007/76/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen med avseende på ömsesidigt bistånd [delgivet med nr K(2006) 6903]  ( 1 )

192

 

 

2007/77/EG

 

*

Beslut nr 35/2006 22 december 2006 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om telekommunikationsutrustning

198

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/78/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 22 december 2006 om säkra och effektiva informations- och kommunikationssystem i fordon: uppdatering av den europeiska principförklaringen om användargränssnitt

200

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top