Help Print this page 

Document DD_2007_15_018_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 18
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 018

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

C 279

2

 

 

42006A1117(01)

 

 

 

Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид (2006/С 279/02)

3

2006

L 306

17

 

 

32006D0754

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Решение 2006/601/ЕО относно спешните мерки по отношение на наличие на неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в продукти от ориз (нотифицирано под номер С (2006) 5266) (1)

10

2006

L 316

12

 

 

32006D0780

 

 

 

Решение на Комисията от 13 ноември 2006 година за избягване на двойното отчитане на редуцираните емисии парникови газове съгласно схемата за търговия с емисии на Общността за дейности по проекти към Протокола от Киото, в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2006) 5362) (1)

14

2006

L 328

1

 

 

32006R1692

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1692/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 година за въвеждане на втората програма Марко Поло за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт (Марко Поло II) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1382/2003 (1)

20

2006

L 329

38

 

 

32006D0803

 

 

 

Решение на Комисията от 23 ноември 2006 година за изменение на Решение 2005/381/ЕО за установяване на въпросник за отчитане прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2006) 5546) (1)

33

2006

L 337

3

 

 

32006R1784

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1784/2006 на Комисията от 4 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с употребата на производствени агенти

59

2006

L 337

21

 

 

32006L0117

 

 

 

Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

61

2006

L 339

16

 

 

32006L0125

 

 

 

Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 година относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (кодифицирана версия) (1)

73

2006

L 345

24

 

 

32006D0871

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 2005 година относно заключението от страна на Европейската общност по отношение на Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия

93

2006

L 345

26

 

 

22006A1208(04)

 

 

 

Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия

95

2006

L 355

88

 

 

32006R1851

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1851/2006 на Комисията от 14 декември 2006 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно приема на конвенционални фуражи в периода на преместване на животните на нови пасища

142

2006

L 355

95

 

 

32006D0931

 

 

 

Решение на Комисията от 14 декември 2006 година за изменение на Решение 2006/698/EО по отношение на удължаването срока за неговото прилагане (нотифицирано под номер C(2006) 5783) (1)

143

2006

L 358

87

 

 

32006D0944

 

 

 

Решение на Комисията от 14 декември 2006 година за определяне на съответните нива на емисиите, разпределени на Общността и всяка от нейните държави-членки съгласно Протокола от Киото в съответствие с Решение 2002/358/EО на Съвета (нотифицирано под номер C(2006) 6468)

144

2006

L 363

368

 

 

32006L0105

 

 

 

Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния

147

2006

L 364

25

 

 

32006R1882

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1882/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година относно методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на храни за съдържание на нитрати (1)

188

2006

L 364

32

 

 

32006R1883

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1883/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на методи за вземане на проби и методи за анализ за целите на официалния контрол за съдържание на диоксин и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) в определени храни (1)

195

2006

L 368

110

 

 

32006L0142

 

 

 

Директива 2006/142/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на съставките, които задължително следва да присъстват върху етикета на храните (1)

207

2006

L 372

19

 

 

32006L0118

 

 

 

Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им

209

2006

L 376

14

 

 

32006L0113

 

 

 

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми (кодифицирана версия)

222

2006

L 376

21

 

 

32006L0114

 

 

 

Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия) (1)

229

2006

L 384

75

 

 

32006R2023

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни (1)

236

2006

L 386

46

 

 

32006D0957

 

 

 

Решение на Комисията от 18 декември 2006 година относно заключението от страна на Европейската общност за изменение на Конвенцията относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда

240

2006

L 404

9

 

 

32006R1924

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните

244

2006

L 404

39

 

 

32006D1926

 

 

 

Решение № 1926/2006/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за създаване на програма за действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите (2007—2013 г.) (1)

260

2006

L 411

18

 

 

32006R1991

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1991/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни (1)

267

2007

L 032

137

 

 

32007D0064

 

 

 

Решение на Комисията от 15 декември 2006 година за установяване на ревизирани екологични критерии и съответните изисквания за оценка и проверка за присъждането на знака за екомаркировка на Общността за растежни среди (нотифицирано под номер C(2006) 6962) (1)

271

2007

L 032

192

 

 

32007D0076

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите по отношение на взаимната помощ (нотифицирано под номер С(2006) 6903) (1)

278

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top