Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 32, 06. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 50
6. februára 2007


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/51/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. februára 2004 o štátnej pomoci C 27/2001 (ex NN 2/2001) o plnení Programu na kontrolu znečistenia poľnohospodárskeho pôvodu (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole – PMPOA) Francúzskom v období 1994 – 2000 [oznámené pod číslom K(2004) 415]

1

 

 

2007/52/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. mája 2004 o schéme pomoci, ktorú plánuje uskutočniť Taliansko v prospech hydinárskych podnikov – Program A.I.M.A. hydinársky sektor – C 59/2001 (ex N 97/1999) [oznámené pod číslom K(2004) 1802]

14

 

 

2007/53/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. mája 2004, ktoré sa vzťahuje na konanie podľa článku 82 Zmluvy o ES a článku 54 Dohody o EHP vedené proti spoločnosti Microsoft Corporation (Prípad COMP/C-3/37.792 – Microsoft) [oznámené pod číslom K(2004) 900]  ( 1 )

23

 

 

2007/54/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. júna 2004 o štátnej pomoci Talianskej republiky regiónu Sicília na propagáciu a reklamu pre poľnohospodárske výrobky [oznámené pod číslom K(2004) 1923]  ( 1 )

29

 

 

2007/55/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2005 o schéme pomoci, ktorú Francúzsko plánuje zaviesť v prospech výrobcov a obchodníkov s likérovými vínami: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie a Macvin du Jura [oznámené pod číslom K(2005) 4189]

37

 

 

2007/56/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 16. mája 2006 o štátnej pomoci C 26/2004 (ex NN 38/2004), ktorú Spolková republika Nemecko poskytla pre Schneider Technologies AG [oznámené pod číslom K(2006) 1857]  ( 1 )

49

 

 

2007/57/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 7. júna 2006 o štátnej pomoci Nemecka na získanie obchodných podielov vinárskych družstiev [oznámené pod číslom K(2006) 2070]

56

 

 

2007/58/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. augusta 2006 o uzavretí Dohody medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie

64

 

*

Dohoda medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie

65

 

 

2007/59/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2006 o štátnej pomoci poskytnutej Holandskom spoločnosti Holland Malt BV [oznámené pod číslom K(2006) 4196]

76

 

 

2007/60/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie 26. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

88

 

 

2007/61/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného veterinárneho výboru zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 1/2006 z 1. decembra 2006 o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 k prílohe 11 dohody

91

 

 

2007/62/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2006 o vnútroštátnych predpisoch, ktoré oznámilo Dánsko o určitých priemyselných skleníkových plynoch [oznámené pod číslom K(2006) 5934]

130

 

 

2007/63/ES

 

*

Rozhodnutie výboru ustanoveného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 2/2006 z 13. decembra 2006 o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k zaradeniu orgánu posudzovania zhody do sektorovej prílohy týkajúcej sa osobných ochranných prostriedkov

135

 

 

2007/64/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2006, ktorým sa stanovujú revidované ekologické kritériá a s nimi súvisiace hodnotiace a overovacie požiadavky na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva rastovým médiám [oznámené pod číslom K(2006) 6962]  ( 1 )

137

 

 

2007/65/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2006, ktorým sa zavádzajú štandardné bezpečnostné opatrenia a stavy pohotovosti pre Komisiu a ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok, pokiaľ ide o operatívny postup pri riadení krízových situácií

144

 

 

2007/66/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006 o časovo obmedzenom pokuse týkajúcom sa zvyšovania maximálnej hmotnosti dávky niektorých osív krmovín podľa smernice Rady 66/401/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 6572]  ( 1 )

161

 

 

2007/67/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené pre novú účinnú látku tritosulfron [oznámené pod číslom K(2006) 6573]  ( 1 )

164

 

 

2007/68/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006 týkajúce sa žiadosti Lotyšskej republiky o uplatňovanie zníženej sadzby DPH na dodávku diaľkového vykurovania, zemného plynu a elektrickej energie domácnostiam [oznámené pod číslom K(2006) 6592]

165

 

 

2007/69/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18 decembra 2006, ktorým sa Rumunsku povoľuje odložiť uplatňovanie niektorých ustanovení smernice Rady 2002/53/ES, pokiaľ ide o obchod s osivom niektorých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [oznámené pod číslom K(2006) 6568]  ( 1 )

167

 

 

2007/70/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006 o predĺžení lehoty na uvádzanie na trh biocídnych výrobkov obsahujúcich niektoré účinné látky, ktoré nebudú preskúmané počas desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6707]

174

 

 

2007/71/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje vedecká skupina odborníkov pre označenia pôvodu, zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality

177

 

 

2007/72/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006 o predĺžení obdobia uplatňovania určitých rozhodnutí o štátnej pomoci [oznámené pod číslom K(2006) 6927]  ( 1 )

180

 

 

2007/73/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006 o vymenovaní členov poradnej skupiny pre posudzovanie noriem vytvorenej rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)

181

 

 

2007/74/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6817]  ( 1 )

183

 

 

2007/75/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, o zriadení skupiny expertov pre transferové oceňovanie

189

 

 

2007/76/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa v oblasti vzájomnej pomoci [oznámené pod číslom K(2006) 6903]  ( 1 )

192

 

 

2007/77/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o č. 35/2006 z 22. decembra 2006 vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými týkajúce sa zaradenia orgánu na posudzovanie zhody do sektorovej prílohy o telekomunikačných zariadeniach

198

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2007/78/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 22. decembra 2006 o bezpečných a efektívnych informačných a komunikačných systémoch zabudovaných vo vozidle: Aktualizácia európskeho vyhlásenia o zásadách týkajúcich sa prepojenia človeka so strojom

200

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top