EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 32, 06. helmikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 32

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
6. helmikuu 2007


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/51/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2004, valtiontuesta C 27/2001 (ex NN 2/2001), joka koskee Ranskan maataloudesta aiheutuvan pilaantumisen hallintaohjelman toteuttamista vuosina 1994-2000 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 415)

1

 

 

2007/52/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 2004, tukiohjelmasta, jonka Italia aikoo toteuttaa siipikarja-alan yritysten hyväksi — siipikarja-alan ohjelma AIMA – C 59/2001 (ex N 97/1999) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1802)

14

 

 

2007/53/EY

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2006, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä Microsoft Corporationia vastaan — Asia COMP/C-3/37.792 — Microsoft (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 900)  ( 1 )

23

 

 

2007/54/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2004, valtiontuesta, jonka Italia (Sisilian alue) aikoo toteuttaa maataloustuotteiden menekinedistämisen ja mainonnan hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1923)  ( 1 )

29

 

 

2007/55/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2005, tukijärjestelmästä, jonka Ranska aikoo toteuttaa seuraavien väkevien viinien tuottajien ja kauppiaiden hyväksi: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie ja Macvin du Jura (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4189)

37

 

 

2007/56/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 2006, valtiontuesta C 26/2004 (ex NN 38/2004) jonka Saksan liittotasavalta on myöntänyt Schneider Technologies AG:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1857)  ( 1 )

49

 

 

2007/57/EY

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2006, valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt viininviljelyalan tuottajaorganisaatioiden osuuksien hankintaan (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2070)

56

 

 

2007/58/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä elokuuta 2006, ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä Japanin ja Euroopan atomienergiayhteisön välillä

64

 

*

Japanin hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla

65

 

 

2007/59/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 2006, valtiontuesta, jonka Alankomaat on myöntänyt Holland Malt BV:n hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4196)

76

 

 

2007/60/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 nojalla

88

 

 

2007/61/EY

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2006, tehty 1 päivänä joulukuuta 2006, sopimuksen liitteen 11 lisäysten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 10 muuttamisesta

91

 

 

2007/62/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2006, Tanskan ilmoittamista tiettyjä teollisuudessa käytettäviä kasvihuonekaasuja koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5934)

130

 

 

2007/63/EY

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella N:o 2/2006, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, perustetun komitean päätös vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen lisäämisestä henkilönsuojaimia koskevaan alakohtaiseen lukuun

135

 

 

2007/64/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista ja niihin liittyvistä arviointi- ja todentamisvaatimuksista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6962)  ( 1 )

137

 

 

2007/65/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, komission perusturvatoimista ja valmiustiloista ja työjärjestyksen muuttamisesta kriisitilanteiden hallinnassa noudatettavien toimintamenettelyjen osalta

144

 

 

2007/66/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, väliaikaisesta kokeesta tiettyjen rehukasvien siementen erän enimmäispainon nostamiseksi neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6572)  ( 1 )

161

 

 

2007/67/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen tritosulfuronin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6573)  ( 1 )

164

 

 

2007/68/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Latvian tasavallan pyynnöstä soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa kotitalouksien kaukolämpö-, maakaasu- ja sähkötoimituksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6592)

165

 

 

2007/69/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, luvan antamisesta Romanialle lykätä neuvoston direktiivin 2002/53/EY tiettyjen säännösten soveltamista tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen kaupan pitämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6568)  ( 1 )

167

 

 

2007/70/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, sellaisten tiettyjä tehoaineita sisältävien biosidituotteiden markkinoille saattamisen määräajan jatkamisesta, joita ei ole tutkittu direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman aikana (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6707)

174

 

 

2007/71/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita käsittelevän tieteellisen asiantuntijaryhmän perustamisesta

177

 

 

2007/72/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen valtiontukipäätösten voimassaoloajan jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6927)  ( 1 )

180

 

 

2007/73/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän perustamisesta tietojen antamiseksi komissiolle EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) lausuntojen puolueettomuudesta ja tasapuolisuudesta 14 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/505/EY perustetun tilinpäätösstandardeja koskevien lausuntojen tarkasteluryhmän jäsenten nimeämisestä

181

 

 

2007/74/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6817)  ( 1 )

183

 

 

2007/75/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta kuuta 2006, siirtohinnoittelun asiantuntijaryhmän perustamisesta

189

 

 

2007/76/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6903)  ( 1 )

192

 

 

2007/77/EY

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen mukaisesti perustetun sekakomitean Päätös N:o 35/2006, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, päätös vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen merkitsemisestä televiestintälaitteita koskevaan alakohtaiseen liitteeseen

198

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/78/EY

 

*

Komission suositus, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, turvallisista ja tehokkaista ajoneuvoihin asennettavista tieto- ja viestintäjärjestelmistä: ajantasaistetut käyttöliittymiä koskevat eurooppalaiset periaatteet

200

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top