EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2508

A Bizottság 2508/2000/EK rendelete (2000. november 15.) a halászati ágazat operatív programjai tekintetében a 104/2000/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

OJ L 289, 16.11.2000, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 336 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 245 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 245 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 265 - 267

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2508/oj

32000R2508Hivatalos Lap L 289 , 16/11/2000 o. 0008 - 0010


A Bizottság 2508/2000/EK Rendelete

(2000. november 15.)

a halászati ágazat operatív programjai tekintetében a 104/2000/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 104/2000/EK rendelet minden halászati év kezdetén megköveteli a termelői szervezetektől az értékesítés megtervezésére és a tagjaiktól származó szállítások előzetes szabályozására vonatkozó operatív program benyújtását.

(2) Az operatív program tartalmát meg kell határozni a termelői szervezetek számára a kötelezettségek teljesítése érdekében. Ennélfogva szükséges rögzíteni, mit kell tartalmaznia az értékesítési stratégiának, a halászati tervnek, valamint a termelési tervnek mind a halászati, mind az akvakultúraágazati termelői szervezetek számára.

(3) A termelői szervezeteknek biztosítaniuk kell a belső rendet az operatív program végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak a jogsértés mértékével arányban kell állniuk, és a tagokat előzetesen tájékoztatni kell azokról.

(4) A szabályok hatékony működésének biztosítása érdekében ütemtervet kell meghatározni az operatív programok termelői szervezetek által történő benyújtása és az illetékes nemzeti hatóságok által történő jóváhagyása vonatkozásában.

(5) Előleget szükséges biztosítani a termelői szervezeteknek az operatív program létrehozása alatt fellépő egyes pénzügyi kiadások fedezése érdekében.

(6) Indokolt a halászati év végén az operatív program végrehajtásáról szóló beszámoló benyújtását előírni annak érdekében, hogy a termelői szervezetek fel tudják mérni a program hatékonyságát, a nemzeti hatóságok pedig meg tudják állapítani a pénzügyi támogatás esetleges biztosítását.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Értékesítési stratégia és fogási terv a halászati termelői szervezetek számára

1. cikk

(1) A 104/2000/EK rendelet I. és IV. mellékletében megjelölt fajok esetében ugyanazon rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett értékesítési stratégia a következőket foglalja magában:

a) a halászati év első napján a termelői szervezet bejegyzett tagjainak száma e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint;

b) a halászati év első napján a termelői szervezetben tagként részt vevő halászhajók száma és típusa;

c) az előző halászati év termelésének és intervenciós műveleteinek mennyisége fajok szerint;

d) a termelői szervezet teljes forgalma az előző halászati évben;

e) a termelői szervezetnek kiosztott kvóta fajok szerint;

f) árverések alkalmával vagy más módon eladott hal százalékos aránya az előző halászati évben;

g) stratégia a termelői szervezet vagy tagjai által forgalmazott termékek minőségének javítása, illetve megőrzése érdekében;

h) önkéntes termékcímkézés vagy más reklámtevékenység;

i) javasolt új felvevőpiacok vagy más kereskedelmi lehetőségek.

2. cikk

(1) A termelői szervezet fogásaiban jelentős részt képviselő fajoknak azon fajok tekintendők, melyek kiteszik:

a) az előző halászati évben a termelői szervezet teljes termelésének legalább 5 %-át mennyiségben vagy értékben azon fajokból, melyekre a 3760/92/EGK tanácsi rendelet [2] 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározott halászati kvóta vonatkozik; vagy

b) az előző halászati évben a termelői szervezet össztermelésének legalább 10 %-át mennyiségben vagy értékben azon fajokból, melyekre nem vonatkozik az a) pontban említett halászati kvóta.

(2) Az e cikk (1) bekezdése követelményeinek megfelelő, a 104/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett fajok esetében a fogási terv magában foglal egy, az egész halászati évre szóló, indikatív értékesítési ütemtervet, mely a szezonális piaci változásokon alapul (ár, termelés és kereslet).

(3) A fogási tervet le lehet egyszerűsíteni abban az esetben, ha nincsenek piaci nehézségek, különösen kivonások.

(4) Ha egy tagállamon belül különböző szintű fogási tervek készülnek a termelői szervezetek számára, a termelői szervezetek utalhatnak azokra.

Az ilyen tervek megléte azonban nem mentesíti a termelői szervezetet a tagjainak értékesítését szabályozó további, az 5. cikkben megjelölt intézkedések meghozatala alól.

II. FEJEZET

Termelési terv és értékesítési stratégia az akvakultúraágazati termelői szervezetek számára

3. cikk

A 104/2000/EK rendelet V. mellékletében megjelölt fajok esetében ugyanazon rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett értékesítési stratégia magában foglalja:

a) a halászati év első napján a termelői szervezet bejegyzett tagjainak számát e rendelet 9. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint;

b) az előző halászati évben lehalászott fajok mennyiségét;

c) az előző halászati évben érintett fajok átlagos eladási árát;

d) a termelői szervezet teljes forgalmát az előző halászati évben;

e) az alkalmazott tenyésztési módszert;

f) a termelés és az eladás csúcsidőszakait;

g) a termelői szervezet vagy tagjai által forgalmazott termékek minőségének javítására, illetve megőrzésére vonatkozó stratégiát;

h) önkéntes termékcímkézést vagy más reklámtevékenységet;

i) a javasolt új felvevőpiacokat vagy más kereskedelmi lehetőségeket magában foglaló piaci értékelést.

4. cikk

A 104/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésében említett termelési terv magában foglal egy, az egész halászati évre szóló, indikatív értékesítési ütemtervet, mely a szezonális termelési tényezőkön és a piac várható változásain alapul.

III. FEJEZET

A 104/2000/EK rendelet I., IV. és V. mellékletében található fajokra vonatkozó intézkedések

5. cikk

A 104/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett operatív program megállapítja a megelőző halászati években tapasztalt rendszeres piaci nehézségek okait, valamint meghatározza a kínálat szabályozására vonatkozó várható intézkedéseket.

6. cikk

(1) A termelői szervezetek megteszik a helyrehozatal érdekében a megfelelő lépéseket abban az esetben, ha a piaci viszonyok annyira megváltoznak, hogy

a) a kivonások az eladásra szánt mennyiségek százalékában havonta 5 százalékponttal nőnek az előző három hónap kivonásai százalékainak átlagához viszonyítva; vagy

b) ha bármely más súlyos piaci nehézség jelentkezik.

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében és a 24. cikkének (4) bekezdésében említett átviteli támogatás fejében kivont termékek nem vehetők számításba kivonásként e bekezdés alkalmazásában.

(2) A termelői szervezet tájékoztatja a tagállam illetékes hatóságát az (1) bekezdéssel összhangban tett bármely lépésről. Az operatív program felülvizsgálata csak a tagállam illetékes hatóságainak kérése esetén szükséges.

7. cikk

A termelői szervezet a 104/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett szankciójegyzéket készít, és azt valamennyi tagja számára hozzáférhetővé teszi.

A szankcióknak a jogsértés mértékével arányosnak kell lenni.

8. cikk

A 104/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdése második albekezdésében említett, előre nem látható körülmények olyan események, melyek a termelői szervezetek tevékenységétől függetlenek, és az érintett fajok piacát befolyásolják.

IV. FEJEZET

Eljárási szempontok

9. cikk

(1) A halászati év 12 hónapból áll, és általában január 1-jén kezdődik, hacsak nem indokolt egy másik kezdési időszak vagy időpont, mellyel a tagállam illetékes hatóságai is egyetértenek.

(2) A termelői szervezet a halászati évet követő hét héten belül benyújtja operatív programját. A termelői szervezet a programot azonnal végrehajtja.

(3) Az érintett tagállam a halászati év kezdetét követő 12 héten belül jóváhagyja az operatív programot.

Ha a tagállam a termelői szervezettől a program jelentős módosítását igényli, a jóváhagyási időszak további két héttel meghosszabbítható.

10. cikk

Miután az érintett tagállam az operatív programot jóváhagyta, de legkésőbb a halászati év kezdetét követő négy hónap múlva, a 104/2000/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése alapján a támogatás értékének 50 %-os előlegét juttathatja a termelői szervezetnek abban az esetben, ha a termelői szervezet az előleg összegének legalább 105 %-át biztosítékként letétbe helyezi.

11. cikk

(1) A 104/2000/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett támogatás kiszámításához figyelembe vett hajószámnak a halászati év kezdetén a termelői szervezetnél levő és tagjának minősülő hajók számával kell megegyeznie.

(2) A 104/2000/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett támogatás kiszámításához a termelői szervezet reprezentativitásának megállapítása az operatív program megállapításának halászati évét megelőző halászati év adatai alapján történik.

(3) A 104/2000/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének második és harmadik albekezdésében és a VII. mellékletében említett ötéves időszak egyenlő az e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott öt halászati évvel.

12. cikk

A termelői szervezet beszámolót készít tevékenységéről, és azt a tagállam illetékes hatóságaihoz nyújtja be a halászati év végét követő hét héten belül. A beszámoló a következő adatokat tartalmazza:

a) az operatív program által lefedett fajokról készült piaci jelentés, különös tekintettel az év alatt tapasztalt piaci nehézségekre, az ezek ellen hozott intézkedésekre, mint például a 6. cikkben foglalt szankciók alkalmazására, valamint, ha indokolt, arra az okra, amely miatt a termelői szervezet nem tudta orvosolni a nehézségeket;

b) a termelői szervezet szabályainak másolata a program végrehajtásának első halászati évében, illetve a szabályok későbbi esetleges módosítása;

c) a termelői szervezet által a 7. cikkel összhangban létrehozott szankciójegyzék.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 15-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

[2] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Top