EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2508

Regulamentul (CE) nr. 2508/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind programele operaționale din sectorul pescuitului

JO L 289, 16.11.2000, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2508/oj

04/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

245


32000R2508


L 289/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2508/2000 AL COMISIEI

din 15 noiembrie 2000

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind programele operaționale din sectorul pescuitului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 9 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede că, la începutul fiecărei campanii de pescuit, organizațiile de producători trebuie să prezinte un program operațional de planificare a ofertei și să stabilească în avans livrările care vor fi efectuate de membrii lor.

(2)

Conținutul acestui program operațional trebuie definit astfel încât organizațiile de producători să își îndeplinească obligațiile. Este de aceea necesar să se precizeze cerințele pentru strategia de comercializare, planul de captură și planul de producție pentru organizațiile de producători atât din sectorul pescuitului, cât și din sectorul acvaculturii.

(3)

Organizațiile de producători trebuie să asigure disciplina internă pentru a garanta punerea în aplicare a programului operațional. Cu toate acestea, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu infracțiunile și communicate membrilor în avans.

(4)

Calendarul prezentării programelor operaționale de către organizațiile de producători și aprobarea acestora de către autoritățile naționale competente trebuie stabilite astfel încât să se garanteze aplicarea eficientă a dispozițiilor adoptate.

(5)

Trebuie să se acorde un avans organizațiilor de producători care să acopere anumite cheltuieli financiare contractate pentru stabilirea programelor operaționale.

(6)

Trebuie să se prevadă instituirea unui raport asupra punerii în aplicare a programului operațional la sfârșitul campaniei de pescuit care să permită organizației de producători evaluarea eficienței programului, iar autorităților naționale să aprecieze dacă trebuie acordată compensația financiară.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Strategia de comercializare și planul de captură ale organizațiilor de producători din sectorul pescuitului

Articolul 1

Pentru speciile enumerate în anexele I și IV la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, strategia de comercializare vizată la articolul 9 alineatul (1) litera (a) a acestui regulament cuprinde următoarele elemente:

(a)

numărul de membri înregistrați ai organizației de producători în prima zi a campaniei de pescuit, în sensul articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament;

(b)

numărul și tipul de nave de pescuit aparținând organizației de producători în prima zi a campaniei de pescuit;

(c)

volumul producției și operațiile de intervenție pe specii în cursul campaniei precedente;

(d)

cifra totală de afaceri a organizației de producători în campania anterioară de pescuit;

(e)

cota alocată organizației de producători, pe specii;

(f)

procentajul reprezentat de peștii vânduți în cadrul unor licitații sau în alte moduri în cadrul campaniei anterioare de pescuit;

(g)

strategia urmată pentru ameliorarea sau întreținerea calității produselor comercializate de către organizația de producători sau de către membrii acesteia;

(h)

etichetarea voluntară a produselor sau alte activități promoționale;

(i)

noile debușee propuse sau alte posibilități de comercializare.

Articolul 2

(1)   Se consideră că speciile care reprezintă o parte importantă a debarcărilor unei organizații de producători sunt acele specii care au o contribuție:

(a)

de cel puțin 5 % din producția totală a organizației de producători în campania precedentă, ca volum sau valoric, pentru speciile cuprinse în cotele de captură stabilite conform articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92 al Consiliului (2) sau

(b)

cel puțin 10 % din producția totală a organizației de producători în campania precedentă, ca volum sau valoric, pentru speciile care nu sunt cuprinse în cotele de captură vizate la litera (a).

(2)   Pentru speciile vizate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol, planul de captură cuprinde un calendar reprezentativ al ofertei desfășurate pe ansamblul campaniei de pescuit și în funcție de tendințele sezoniere (ale prețurilor, producției și cererii) de pe piață.

(3)   Planul de captură poate fi simplificat în cazurile în care nu există dificultăți pe piață, în special retrageri.

(4)   Dacă un stat membru și-a stabilit planul de captură la un nivel diferit de cel al organizațiilor de producători, organizația în cauză poate face recurs la aceste planuri.

Cu toate acestea, existența unor asemenea planuri nu scutește organizația de producători de adoptarea altor măsuri prin care oferta membrilor săi să fie adaptată conform articolului 5.

CAPITOLUL II

Strategia de comercializare și planul de producție ale organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii

Articolul 3

Pentru speciile vizate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, strategia de comercializare vizată la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament cuprinde următoarele elemente:

(a)

numărul de membri înregistrați ai organizației de producători în prima zi a campaniei de pescuit, în sensul articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament;

(b)

volumul speciilor recoltate în campania precedentă;

(c)

prețul mediu de vânzare al speciilor în cauză în campania precedentă;

(d)

cifra totală de afaceri a organizației de producători în campania precedentă;

(e)

metoda de creștere aplicată;

(f)

sezoanele de vârf în domeniul producției și vânzărilor;

(g)

strategia urmată pentru ameliorarea sau întreținerea calității produselor comercializate de către organizația de producători sau de către membrii acesteia;

(h)

etichetarea voluntară a produselor sau alte activități promoționale;

(i)

evaluarea pieței, inclusiv a noilor debușee propuse sau a altor posibilități de comercializare.

Articolul 4

Planul de producție vizat la articolul 9 alineatul (1) litera (b) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 cuprinde un calendar reprezentativ al ofertei desfășurate pe ansamblul campaniei de pescuit pe baza factorilor sezonieri de producție și a tendințelor prognozate de pe piață.

CAPITOLUL III

Măsurile aplicabile speciilor din anexele I, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Articolul 5

Programul operațional vizat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 precizează motivele dificultăților care survin de obicei pe piață pe parcursul ultimelor campanii și menționează măsurile de prevenire adoptate pentru adaptarea ofertei.

Articolul 6

(1)   Organizația de producători ia toate măsurile necesare pentru a încerca să remedieze situația în cazul în care situația de pe piață evoluează astfel încât:

(a)

retragerile, exprimate ca procent din cantitățile oferite spre vânzare pe parcursul unei luni date, cresc cu 5 procente față de procentajul mediu al retragerilor de pe parcursul celor trei luni anterioare sau

(b)

piața se confruntă cu orice altă dificultate gravă.

Produsele retrase în vederea acordării unui ajutor pentru report conform articolelor 23 și 24 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 nu sunt luate în calcul ca retrageri în sensul prezentului paragraf.

(2)   Organizația de producători informează autoritățile competente ale statului membru asupra oricărei măsuri adoptate conform alineatului (1). Nu este necesară o revizuire a programului operațional, cu excepția cazurilor în care aceasta este solicitată de autoritățile competente ale statului membru.

Articolul 7

Organizația de producători redactează o listă cu sancțiunile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 și le comunică tuturor membrilor săi.

Sancțiunile sunt proporționale cu infracțiunea comisă.

Articolul 8

Împrejurările neprevăzute menționate la articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 sunt fenomene independente de acțiunile întreprinse de organizația de producători, care au un impact asupra pieței în privința speciilor în cauză.

CAPITOLUL IV

Probleme de procedură

Articolul 9

(1)   Campania de pescuit durează douăsprezece luni și începe în mod normal la 1 ianuarie, cu excepția cazurilor în care este justificat să se stabilească, de comun acord cu autoritățile competente ale statului membru, o altă perioadă sau o altă dată de început.

(2)   Organizația de producători prezintă programul său operațional în termen de șapte săptămâni de la începutul campaniei de pescuit. Organizația pune imediat în practică respectivul program.

(3)   Statul membru în cauză aprobă programul operațional în termen de douăsprezece săptămâni de la începutul campaniei de pescuit.

Dacă statul membru dorește să efectueze modificări importante în programul organizației de producători, calendarul de aprobare poate fi amânat timp de încă două săptămâni.

Articolul 10

După ce aprobă programul operațional, și cel mai târziu după patru luni de la începerea campaniei de pescuit, statul membru în cauză poate acorda un avans de 50 % din valoarea compensației acordate organizației de producători conform articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, cu condiția ca organizația să fi constituit o garanție cel puțin egală cu 105 % din valoarea avansului.

Articolul 11

(1)   Numărul navelor luate în considerare ca bază de calcul pentru cuantumul menționat la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 este numărul de nave aferente organizației de producători în prima zi a campaniei de pescuit.

(2)   Nivelul de reprezentativitate al unei organizații de producători care servește ca bază de calcul pentru valoarea menționată la articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 se stabilește pe baza datelor asupra campaniei de pescuit anterioare celei pentru care a fost stabilit programul operațional.

(3)   Perioada de cinci ani prevăzută la articolul 10 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf și în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 este egală cu cinci campanii de pescuit în sensul articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 12

Organizația de producători redactează un raport asupra activităților sale și îl prezintă autorităților competente ale statului membru în termen de șapte săptămâni de la încheierea campaniei de pescuit. Raportul conține următoarele informații:

(a)

un raport asupra pieței speciilor cuprinse în programul operațional, axat pe dificultățile de comercializare întâmpinate pe parcursul campaniei, pe măsurile adoptate pentru remedierea acestora, ca cele prevăzute la articolul 6, inclusiv sancțiunile aplicate și, dacă este necesar, motivul pentru care organizația de producători nu a rezolvat dificultățile cu care s-a confruntat;

(b)

un exemplar conținând normele aplicate de organizația de producători pe parcursul primei campanii de punere în aplicare a programului și modificările ulterioareaduse acestor norme;

(c)

lista sancțiunilor aplicate de organizația de producători conform articolului 7.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de-a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunitățior Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2001.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2000.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 389, 31.12.1992, p. 1.


Top